Афективна везаност и успешност партнерског односа: медијациона улога праштања

  • Kristina M. Ranđelović Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Katedra za psihologiju
  • Nikola Goljović Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Psihologija
  • Nataša Mladenović Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet u Prizrenu sa privremenim sedištem u Leposaviću
Ključne reči: афективна везаност, успешност партнерског односа, праштање, стратегије праштања

Sažetak


Успех у партнерским односима се огледа у способности јединке да привуче и задржи партнера. Спремност за опроштај доприноси обнављању и унапређењу нарушених односа, док афективна везаност игра важну улогу у формирању унутрашњих „радних модела“ који служе као „водичи“ за формирање нових веза. Циљ рада био је испитати да ли постоји повезаност између афективне везаности и успеха у одржавању партнерске везе, и ако постоји да ли је та веза директна или посредована капацитетом за праштање. На основу добијених резултата анализе вишеструке медијације добили смо да недовољно труда у процесу налажења партнера није директно повезано са избегавањем, односно негативним радним моделом других, већ се та веза у овом случају остварује посредно преко стратегије избегавања праштања. Узорак коришћен у истраживању је пригодан и сачињавају га 387 испитаника, од чега је 82,7% испитаника женског пола старости од 18 до 40 (AS=23,90; SD=4,22). Од инструмената коришћени су: Упитник за мерење уложеног напора у налажење партнера (Apostolou et al., 2018), Упитник за мерење избирљивости при тражењу партнера (Apostolou et al., 2018), Упитник за мерење успешности у налажењу партнера (Apostolou et al., 2018), Упитник за процењивање тенденција праштања (McCullough, Root & Cohen, 2006) и Упитник за процењивање партнерске афективне везаности (Brenan, Clark & Shaver, 1995). Добијени резултати показују да недовољно труда у процесу налажења партнера није директно повезано са избегавањем, већ се та веза у овом случају остварује посредно преко стратегије избегавања праштања (ab=-,043, [-,077, –,017]). Када је у питању веза између труда и анксиозности, она је посредована димензијом освете (ab=-,051, [-,080, -,026]). Избегавање праштања показало се као статистички значајан медијатор и у односу између неуспешности проналажења партнера и избегавања (ab=-,029, [-,052, -,010]). Све добијене медијације су делимичне. Ово истраживање показује да успех у одржавању партнерске везе, избирљивост приликом тражења партнера и труд који се улаже да се веза започне и одржи у великој мери прате емоционални развој особе: њено виђење себе, виђење других и емоционалне капацитете који су током живота развили, као што је тенденција ка праштању. Налази овог истраживања били би много вреднији уколико би се истраживање вршило на оба партнера у вези и уколико би ситуација на коју се односи праштање држана под контролом, што је препорука за будућа истраживања.

Reference

Afifi, W., Falato, W., Weiner, J. (2001). Identity concerns following a severe relational transgression: The role of discovery method for relational outcomes of infidelity. Journal of Social and Personal Relationships, 18, 291–308.

Ainsworth M. D. S., Blehar M. C., Waters E., Wall S. (1978). Patterns of attachment: Assessed in the strange situation and at home. Hillsdale, NY: Erlbaum

Apostolou, M. & Wang, Y. (2019). The association between mating performance, marital status, and the length of singlehood: Evidence from Greece and China. Evolutionary Psychology, 17 (4).

Apostolou, M. & Wang, Y. (2020). The Challenges of Keeping an Intimate Relationship: An Evolutionary Examination. Evolutionary Psychology, 18 (3), 1474704920953526.

Apostolou, M., Papadopoulou, I., Georgiadou, P. (2019). Are people single by choice? Involuntary singlehood in an evolutionary perspective. Evolutionary Psychological Science, 5 (1), 98-–103.

Apostolou, M., Papadopoulou, I., Christofi, M., Vrontis, D. (2019). Mating Performance: Assessing Flirting Skills, Mate Signal-Detection Ability, and Shyness Effects. Evolutionary Psychology, 17 (3).

Apostolou, M., Paphiti, C., Neza, E., Damianou, M., Georgiadou, P. (2019). Mating performance: exploring emotional intelligence, the dark triad, jealousy and attachment effects. Journal of Relationships Research, 10.

Apostolou, M., Shialos, M., Georgiadou, P. (2019). The emotional cost of poor mating performance. Personality and Individual Differences, 138, 188–192.

Apostolou, M., Shialos, M., Kyrou, E., Demetriou, A., Papamichael, A. (2018). The challenge of starting and keeping a relationship: Prevalence rates and predictors of poor mating performance. Personality and Individual Differences, 122, 19–28.

Baron, R. M. & Kenny, D. A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of personality and social psychology, 51 (6), 11–73.

Bartholomew, K. & Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults: A test of a four-category model. Journal of Personality and Social Psychology, 61, 226–244.

Bloom, B. L., Niles, R. L., Tatcher, A. M. (1985). Sources of marital dissatisfaction among newly separated persons. Journal of Family Issues, 6, 359–373.

Bohlin, G., Hagehull, B., Rydell, A. M. (2000). Attachment and social functioning: A longitudinal study from infancy to middle childhood. Social Development, 9, 24–39.

Bowlby, J. (1969). Attachment. New York: Basic Books.

Buss, D. M., Goetz, C., Duntley, J. D., Asao, K., Conroy-Beam, D. (2017). The mate switching hypothesis. Personality and Individual Differences, 104, 143–149.

Cherlin, A. (2009). Marriage, divorce, remarriage. Cambridge: Harvard University Press.

Cohn, D. A., Silver, D. H., Cowan, C. P., Cowan, P. A., Pearson, J. (1992). Working models of childhood attachment and couple relationships. Journal of Family Issues, 13 (4), 432–449.

Cooper, M. L., Shaver, P. R., Collins, N. L. (1998). Attachment styles, emotion regulation, and adjustment in adolescence. Journal of personality and social psychology, 74 (5), 13–80.

Corcoran, K. O. C. & Mallinckrodt, B. (2000). Adult attachment, self‐efficacy, perspective taking, and conflict resolution. Journal of Counseling & Development, 78 (4), 473–483.

Eisenberg, N. & Fabes, R. A. (1992). Emotion, regulation, and the development of social competence. In: M. S. Clark (Ed.), Emotion and social behavior (119–150). Sage Publications, Inc.

Emmers, T. M. & Canary, D. J. (1996). The effect of uncertainty reducing strategies on young couples' relational repair and intimacy. Communication Quarterly, 44 (2), 166–182.

Exline, J. J. & Baumeister, R. F. (2000). Expressing forgiveness and repentance: Benefits and barriers. In: M. E. McCullough, K. I. Pargament, C. E. Thoresen (Eds.), Forgiveness: Theory, research, and practice (133–155). New York: Guilford Press.

Feeney, J. A., Noller, P., Roberts, N. (1996). Emotion, attachment, and satisfaction in close relationships. In: P. Andersen & L. Guerrero (Eds.) Handbook of communication and emotion (473–505). Cambridge: Academic Press.

Fincham, F. D. (2000). The kiss of the porcupines: From attributing responsibility to forgiving. Personal relationships, 7 (1), 1–23.

Fincham, F. D. & Beach, S. R. (2002). Forgiveness in marriage: Implications for psychological aggression and constructive communication. Personal Relationships, 9 (3), 239–251.

Gordon, K. C. & Baucom, D. H. (2003). Forgiveness and marriage: Preliminary support for a measure based on a model of recovery from a marital betrayal. The American Journal of Family Therapy, 31, 179–199.

Gordon, K. C., Baucom, D. H., Snyder, D. K. (2000). The use of forgiveness in marital therapy. In: M. E. McCullough, K. I. Pargament, C. E. Thoresen (Eds.), Forgiveness: Theory, research, and practice (203–227). New York: Guilford Press.

Hawkins, A. J., Stanley, S. M., Blanchard, V. L., Albright, M. (2012). Exploring programmatic moderators of the effectiveness of marriage and relationship education programs: A meta-analytic study. Behavior therapy, 43 (1), 77–87.

Hawkins, A. J., Willoughby, B. J., Doherty, W. J. (2012). Reasons for divorce and openness to marital reconciliation. Journal of Divorce & Remarriage, 53, 453–463.

Hazan, C. & Shaver, P. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of personality and social psychology, 52 (3), 511.

Hebl, J. & Enright, R. D. (1993). Forgiveness as a psychotherapeutic goal with elderly females. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 30 (4), 658.

Hope, D. (1987). The healing paradox of forgiveness. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 24 (2), 240.

Kachadourian, L. K., Fincham, F., Davila, J. (2004). The tendency to forgive in dating and married couples: The role of attachment and relationship satisfaction. Personal relationships, 11 (3), 373–393.

Kelley, D. (1998). The communication of forgiveness. Communication Studies, 49 (3), 255–271.

Kobak, R. R. & Hazan, C. (1991). Attachment in marriage: Effects of security and accuracy of working models. Journal of Personality and social Psychology, 60 (6), 861.

Lapsley, D. K. & Edgerton, J. (2002). Separation-individuation, adult attachment style, and college adjustment. Journal of Counseling & Development, 80 (4), 484–492.

Lawler‐Row, K. A., Younger, J. W., Piferi, R. L., Jones, W. H. (2006). The role of adult attachment style in forgiveness following an interpersonal offense. Journal of Counseling & Development, 84 (4), 493–502.

Levy, M. B. & Davis, K. E. (1988). Lovestyles and attachment styles compared: Their relations to each other and to various relationship characteristics. Journal of social and Personal Relationships, 5 (4), 439–471.

McCullough, M. E. & Worthington Jr, E. L. (1995). Promoting forgiveness: A comparison of two brief psychoeducational group interventions with a waiting‐list control. Counseling and Values, 40 (1), 55–68.

McCullough, M. E. & Worthington, Jr, E. L. (1999). Religion and the forgiving personality. Journal of personality, 67 (6), 1141–1164.

McCullough, M. E., Pargament, K. I., Thoresen, C. E. (Eds.). (2000). Forgiveness: Theory, research, and practice. New York: Guilford Press.

Mikulincer, M. (1998). Attachment working models and the sense of trust: An exploration of interaction goals and affect regulation. Journal of personality and social psychology, 74 (5), 1209.

Mikulincer, M. & Shaver, P. R. (2003). The Attachment Behavioral System in Adulthood: Activation, Psychodynamics, and Interpersonal Processes. In: M. P. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology (53–152). New York: Elsevier Academic Press.

Miller, R. (2011). Intimate relationships (6th ed.). New York: McGraw-Hill.

North, J. (1987). Wrongdoing and forgiveness. Philosophy, 62 (242), 499–508.

Osgood, D. W., Ruth, G., Eccles, J. S., Jacobs, K. E., Barber, B. L. (2005). Six paths to adulthood: Fast starters, parents without careers, educated partners, educated singles, working singles, and slow starters. In: R. A. Settersen, Jr., F. F. Furstenberf, Jr., R. G. Rumbaut (Eds.), On the frontier of adulthood: Theory, research, and public policy (320–355). Chicago, IL: University of Chicago Press.

Pistole, M. C. (1989). Attachment in adult romantic relationships: Style of conflict resolution and relationship satisfaction. Journal of Social and Personal Relationships, 6 (4), 505–510.

Pistole, M. C. & Arricale, F. (2003). Understanding attachment: Beliefs about conflict. Journal of Counseling & Development, 81 (3), 318–328.

Raley, R. K. & Bumpass, L. (2003). The topography of the divorce plateau: Levels and trends in union stability in the United States after 1980. Demographic Research, 8, 245–260.

Ranđelović, K. & Goljović, N. (2020). Breakup grief: The difference between initiator and non-initiator depending on coping strategies and attachment. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, 50 (3), 47–68.

Rholes, W. S., Simpson, J. A., Oriña, M. M. (1999). Attachment and anger in an anxiety-provoking situation. Journal of personality and Social Psychology, 76 (6), 940.

Rusbult, C. E., Verette, J., Whitney, G. A., Slovik, L. F., Lipkus, I. (1991). Accommodation processes in close relationships: Theory and preliminary empirical evidence. Journal of Personality and social Psychology, 60 (1), 53.

Scharfe, E. & Bartholomew, K. (1995). Accommodation and attachment representations in young couples. Journal of Social and Personal Relationships, 12 (3), 389–401.

Schoen, R. & Standish, N. (2001). The retrenchment of marriage: Results from marital status life tables for the United States, 1995. Population and development review, 27 (3), 553–563.

Scobie, E. D. & Scobie, G. E. W. (1998). Damaging events: The perceived need for forgiveness. Journal for the Theory of Social Behaviour, 28 (4), 373–402.

Sheldon, P., Gilchrist-Petty, E., Lessley, J. A. (2014). You did what? The relationship between forgiveness tendency, communication of forgiveness, and relationship satisfaction in married and dating couples. Communication Reports, 27 (2), 78–90.

Simpson, J. A. (1990). Influence of attachment styles on romantic relationships. Journal of personality and social psychology, 59 (5), 971.

Simpson, J. A., Rholes, W. S., Phillips, D. (1996). Conflict in close relationships: An attachment perspective. Journal of personality and social psychology, 71 (5), 899.

The fourteenth Japanese national fertility survey in 2010. (2010). Attitudes toward marriage and family among Japanese singles highlights of the survey results on singles. http://www .ipss.go.jp/site-ad/index_english/Survey-e.asp

Waldron, V. R. & Kelley, D. L. (2005). Forgiving communication as a response to relational transgressions. Journal of Social and Personal Relationships, 22 (6), 723–742.

Waters, E., Hamilton, C. E., Weinfield, N. S. (2000). The stability of attachment security from infancy to adolescence and early adulthood: General introduction. Child development, 71 (3), 678–683.

Witvliet, C. V. O., Ludwig, T. E., Laan, K. L. V. (2001). Granting forgiveness or harboring grudges: Implications for emotion, physiology, and health. Psychological science, 12 (2), 117–123.

Worthington, E. L. & DiBlasio, F. (1990). Promoting mutual forgiveness within the fractured relationship. Psychotherapy: Theory, research, practice, training, 27 (2), 219.

Younger, J. W., Piferi, R. L., Jobe, R. L., Lawler, K. A. (2004). Dimensions of forgiveness: The views of laypersons. Journal of social and Personal Relationships, 21 (6), 837–855.

 

Objavljeno
2022/01/19
Rubrika
Оригинални научни чланак