Типови туђег говора у роману Књига о Милутину Данка Поповића

  • Milica Dejanovic Univerzitet u Pristini sa privremenim sedistem u Kosovskoj Mitrovici
Ključne reči: туђи говор, управни говор, неуправни говор, модели управног говора, модели неуправног говора, Књига о Милутину, Данко Поповић

Sažetak


Предмет нашег рада представља анализа типова туђег говора у роману Књига о Милутину Данка Поповића. У раду ћемо издвојити све типове и подтипове туђег говора и испитати им функцију. На самом почетку рада навешћемо структурне карактеристике управног и неуправног говора, а затим ћемо издвојити и анализирати примере забележене у роману који нам је послужио као корпус за ово истраживање. У анализи ћемо се служити класификацијом коју је први пут представио Милош Ковачевић.

Reference

Ашић, Т. и Додиг, М. (2014). Слободни индиректни говор у романима „Тврђава“ и „Дервиш и смрт“ Меше Селимовића и његови преводни еквиваленти у француском језику. У: М. Ковачевић (ур.), Наука и глобализација, 8/1. Том 1/1 (377–392). Источно Сарајево: Филозофски факултет.

Бабић, М. (2014). Однос ауторског и туђег говора у роману „Босански џелат“ Ранка Рисојевића. У: М. Ковачевић (ур.), Наука и глобализација, 8/1 (141–153). Источно Сарајево: Филозофски факултет.

Јањушевић Оливери, А. (2015). Типови туђег говора у Башти сљезове боје Бранка Ћопића. У: М. Ковачевић (ур.), Наука и слобода, књига 9, Том 1/1 (129–144). Источно Сарајево: Филозофски факултет.

Ковачевић, М. (2000). Прегнанција у ауторској дидаскалији. У: М. Ковачевић, Стилистика и граматика стилских фигура (245–261). Београд: Јасен.

Ковачевић, М. (2012а). О граматичко-стилистичком терминосистему туђег говора. Српски језик, ХVII, 13–38.

Ковачевић, М. (2012б). О типовима туђег говора у роману Сара Петра Сарића. У: М. Ковачевић, Лингвостилистика књижевног текста (310–329). Београд: СКЗ.

Ковачевић, М. (2012в). Синтаксичко-стилистичке особине слободног неуправног говора у романима Меше Селимовића и Скендера Куленовића. У: М. Ковачевић, Лингвостилистика књижевног текста (330–350). Београд: СКЗ.

Ковачевић, М. (2012г). Стилско-језичке карактеристике бајки Долина јоргована Тиодора Росића. У: М. Ковачевић, Лингвостилистика књижевног текста (254–273). Београд: СКЗ.

Ковачевић, М. (2012д). Језичка слика рата у роману Топ је био врео Владимира Кецмановића. У: М. Ковачевић, Лингвостилистика књижевног текста (274–296). Београд: СКЗ.

Ковачевић, М. (2019a). Умјесто увода шта је то интегрална стилистика. У: М. Ковачевић (ур.), Стилске доминанте српских прозних писаца (7–42). Андрићград: Андрићев институт.

Ковачевић, М. (2019б). Специфичности Ненадићевог Доротеја у језичкој типологији модерног српског романа. У: М. Ковачевић (ур.), Стилске доминанте српских прозних писаца (75–102). Андрићград: Андрићев институт.

Ковачевић, М. (2019в). Језичко-стилске особине исказивања етничко-вјерских контраста у Ћопићевим причама. У: М. Ковачевић (ур.), Стилске доминанте српских прозних писаца (273–294). Андрићград: Андрићев институт.

Мимовић, М. (2018). Типови туђег говора у роману Зло прољеће Михаила Лалића. У: Г. Јашовић (ур.), Милорад Ћорац, педагог и научни радник (213–222). Косовска Митровица: Филозофски факултет.

Николић, М. (2020). Србистичка истраживања типова туђег говора током последње две деценије. Српски језик: студије српске и словенске, XXV, 287–301.

РМС 1 (1967). Речник српскохрватскога књижевног језика, књига прва. Нови Сад – Загреб: Матица српска – Матица хрватска.

РМС 3 (1969). Речник српскохрватскога књижевног језика, књига трећа. Нови Сад – Загреб: Матица српска – Матица хрватска.

РМС 5 (1973). Речник српскохрватскога књижевног језика, књига пета. Нови Сад: Матица српска.

Bahtin. M. (1980). Marksizam i filozofija jezika. Beograd: Nolit.

Bahtin, М. (1989). O romanu. Beograd: Nolit.

Katnić Bakaršić, М. (2001). Stilistika. Sarajevo: Ljiljan.

Katičić, R. (1986). Sintaksa hrvatskoga književnog jezika. Zagreb: JAZU.

Prins, Dž. (2011). Naratološki rečnik. Beograd: Službeni glasnik. Доступно на: https://kupdf.net/download/derald-prins-naratoloki-renik_59c3072b08bbc5a8126870cc_pdf

Objavljeno
2022/01/19
Rubrika
Оригинални научни чланак