Писмена припрема за час историје

  • Miloš Marsenić Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Katedra za istoriju
Ključne reči: настава, планирање наставе, час, писмена припрема за час, методика наставе историје, елементи припреме за држање часа

Sažetak


Настава је организован и планиран процес рада којим се остварују задаци васпитања и образовања. Успех наставе зависи од квалитета планирања. Предавач има обавезу да планирање обавља континуирано. Планирање може бити годишње, месечно и дневно и за обраду сваке наставне јединице потребно је имати припрему за час. Час је основна временска јединица за планирање образовног и васпитног рада у школи.  Сваком  наставном  часу  мора  да  претходи  одговарајућа  писмена припрема наставника. Она не треба да буде обавеза већ потреба да би се градиво успешно савладало. Сваки час је јединствен и добром припремом се грешке и недостаци своде на минимум. Свако писање припреме за час има неколико фаза: стручну, дидактичко-методичку и техничку припрему. Након ових фаза приступа се изради припреме. Она треба да садржи следеће елементе: име школе, име наставника, име предмета, разред и одељење, датум, редни број часа, наставну тему, наставну јединицу, тип часа, циљеве и задатке часа, облик рада, наставне методе, наставна средства, корелацију са другим предметима, ток (артикулацију) часа, домаћи задатак, изглед табле и запажања о часу. Методика наставе историје има сличности са методикама других предмета али и своје особености, због свог предмета рада – историје.

Reference

Василев, С. (2007). Дидактика. 2. допуњено издање. Београд: Драслар партнер.

Вилотијевић, М. (1999). Дидактика. [3], Организација наставе. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства – Учитељски факултет.

Влаховић, Б., Ђорђевић, Ј., Јовановић, Б., Лакета, Н., Поткоњак, Н., Трнавац, Н. (1996). Општа педагогија (за студенте учитељских факултета). Београд: Учитељски факултет.

Делетић, З. (2018). Методика и технологија наставе историје. Косовска Митровица: Филозофски факултет.

Ђорђевић, М. и Ничковић, Р. (1990). Педагогија. Ниш: Просвета.

Лазић, М. (2008). Методички приручник из историје. Београд: Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“ – Институт за савремену историју.

Перовић, М. (1995). Методика наставе историје. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Poljak, V. (1982). Didaktika. Zagreb: Školska knjiga.

Stradling, R. (2003). Nastava evropske istorije dvadesetog veka. Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta RS.

Filipović, N. (1980). Didaktika 2. Sarajevo: Svjetlost.

Objavljeno
2021/09/09
Rubrika
Прегледни чланак