Збирка Свиња је одличан пливач (1971) Мирољуба Тодоровића у светлу српско-пољских веза

  • Jelena Marićević Balać Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
Ključne reči: сигнализам, рецепција, мотив свиње, Мирољуб Тодоровић, Ева Липска

Sažetak


У уводном делу рада истиче се значај песничке књиге Свиња је одличан пливач (1971) Мирољуба Тодоровића, који се сагледава тројако. Књига је, као изузетно успела, важна за сигнализам и дело Мирољуба Тодоровића, а затим и у рецепцијском смислу, с обзиром на то да избор из његове поезије (2009) и рецентно пољско издање (2020) носе исти наслов. Указано је на дневничку слику свиње и шатровачку поезију и прозу, не би ли се песнички мотив свиње показао комплементарним са сигналистичким стваралаштвом. Коначно, песничкој књизи из 1971. приступљено је компаратистички, те је сигналистичка поезија упоређена са поезијом пољске песникиње Еве Липске. На релацији компарације са поезијом Еве Липске, свиња постаје сигнум човечанства лишеног љубави. Даље поређење између песничке књиге Свиња је одличан пливач и поезије пољске песникиње има утемељење у блискостима и разликама када је реч о односу према машинама, надреализму, мотиву очију, деце, концепту времена и личностима Шекспира и Сократа.

Reference

Legeżyńska, А. Ewa Lipska. Polska poezja współczesna. Przewodnik encyklopedyczny. Преузето са: http://przewodnikpoetycki.amu.edu.pl/encyklopedia/ewa-lipska/

Марићевић, J. (2018). Шатро приче о животињама. Златна греда, 195/196, 13–15.

Негришорац, И. (1996). Легитимација за бескућнике. Српска неоавангардна поезија: поетички идентитет и разлике. Нови Сад: Културни центар Новог Сада.

Стојановић Пантовић, Б. (2017). Без анестезије. Летопис Матице српске, 193, (500, 3), 320–324.

Objavljeno
2021/09/09
Rubrika
Оригинални научни чланак