Семантичке структуре глагола play и играти из угла теорије прототипа и њихов речнички приказ

  • Ana Halas Popović Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Ključne reči: теорија прототипа, прототипско значење, семантичка структура, полисемија, речник, речнички чланак

Sažetak


Овај рад представља анализу семантичких структура енглеског глагола play и српског глагола играти према принципима теорије прототипа, као и анализу приказа ових структура у истакнутим представницима лексикографске праксе два језика. Циљ анализе је провера међусобне семантичко-деривационе повезаности значења глагола play односно играти, која није у свим случајевима очигледна, а која је кључна да би семантичке структуре два глагола биле окарактерисане као полисемичне и, као такве, оправдано представљене у речницима у целости у једном чланку. Такође, циљ рада је и одређивање степена веродостојности приказа организације датих структура у чланцима одабраних речника. Резултати анализе су показали да семантичке структуре два глагола представљају скупине међусобно деривационо повезаних значења која су сва мотивисано изведена од заједничког прототипа директно или индиректно, те су ове структуре полисемичне и стога оправдано у посматраним речницима представљене у оквиру једног речничког чланка. Анализирани речник енглеског језика показује висок степен веродостојности у приказу организације значења у полисемичној структури глагола play, док је овај степен у случају посматраног речника српског језика низак.

Reference

Драгићевић, Р. (2007). Лексикологија српског језика. Београд: Завод за уџбенике.

Гортан-Премк, Д. (2004). Полисемија и организација лексичког система у српскоме језику. Друго издање. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Халас Поповић, А. (2017). Увод у лексичку полисемију. Нови Сад: Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду. Преузето са: http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2017/978-86-6065-438-2

Brugman, C. (1981). Story of OVER. (unpublished MA thesis). University of California, Berkeley.

Brugman, C. & Lakoff, G. (1988). Cognitive Topology and Lexical Networks. In: S. Small, G. Cottrell & M. Tannenhaus (Eds.), Lexical Ambiguity Resolution (477–507). San Mateo: Morgan Kaufman Publishers, Inc.

Cruse, A. (2004). Meaning in Language. An Introduction to Semantics and Pragmatics. 2nd edition. Oxford: Oxford University Press.

Evans, V. (2005). The Meaning of Time: Polysemy, the Lexicon and Conceptual Structure. Journal of Linguistics, 41 (1), 33–75.

Geeraerts, D. (1989). Prospects and Problems of Prototype Theory. Linguistics, 27, 587–612.

Geeraerts, D. (2001). The definitional practice of dictionaries and the cognitive semantic conception of polysemy. Lexicographica, 17, 6–21.

Hurford, J. R., Heasley, B., Smith, M. B. (2007). Semantics. A Coursebook. Cambridge: Cambridge University Press.

Klikovac, D. (2004). Metafore u mišljenju i jeziku. Beograd: Biblioteka XX vek.

Kövesces, Z. (2002). Metaphor. A Practical Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Lakoff, G. & Johnson, M. (1980). Metaphors We Live By. Chicago: The University of Chicago Press.

Lewandowska-Tomaszczyk, B. (2007). Polysemy, Prototypes, and Radial Categories. In: D. Geeraerts & H. Cuyckens (Eds.), The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics (139–169). Oxford: Oxford University Press.

Lipka, L. (2002). English Lexicology. Tübingen: Gunter Narr Verlag.

Rosch, E. (1973). Natural categories. Cognitive Psychology, 4, 328–350.

Rosch, E. (1975). Cognitive representations of semantic categories. Journal of experimental psychology: general, 104, 192–233.

Šipka, D. (2006). Osnovi leksikologije i srodnih disciplina. Novi Sad: Matica srpska.

Vitgenštajn, L. (1980). Filosofska istraživanja. Drugo, pregledano i popravljeno izdanje (prev. Maricki-Gađanski, K.; predgovor Berberović, J.). Beograd: NOLIT.

Objavljeno
2022/01/19
Rubrika
Оригинални научни чланак