Циклус Светог Димитрија у Пећкој патријаршији - II -

  • Sanja Pajić Filolosko-umetnicki fakultet Univerziteta u Kragujevcu
Ključne reči: Свети Димитрије, Пећка патријаршија, житејни циклус, иконографија, Цвети Нестор убија Лија, Страдање Светог Димитрија, Георгије Митрофановић

Sažetak


У раду се указује на иконографске одлике циклуса Светог Димитрија у истоименој цркви у Пећкој патријаршији. Ове фреске нису до сада детаљније анализиране, нити су сагледане у ширем контексту у до сада публикованим илустрованим житијима светитеља. Од некадашњих осам тема, насликаних на северном и јужном зиду наоса, сачувано је пет композиција. Две илустрације, о којима је писано у претходном раду, припадају првобитном живопису из 1322–1324, док су остале сцене делимично или у потпуности пресликане у доба обнове 1619/20. Сценама са представом Светог Нестора који усмрћује Лија и Страдање Светог Димитрија завршава се низ на северном зиду наоса. Иконографска разматрања указују да обе композиције, иако припадају познијем слоју, садрже елементе старије традиције, уз констатацију да сцена борбе показује и знатну инвентивност у приказивању.

Reference

Grierson, Ph. (1999). Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection, Vol. 5, Michael VIII to Constantine XI (1258–1453). Part 1: Introduction, Appendices, and Bibliography. Washington, D.C.: Dumbarton Oaks.

Grierson, Ph. (1999а). Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection, Vol. 5: Michael VIII to Constantine XI (12581453). Part 2: Catalogue, Concordances, and Indexes. Washington, D.C.: Dumbarton Oaks.

Делијанис, К. (1973). Циклус св. Димитрија у византијској уметности (одбрањена докторска дисертација у рукопису). Филозофски факултет, Београд.

Der Nersessian, S. (1970). L'illustration des psautiers grecs du Moyen Age. II. Londres, Add. 19.352. Paris: Éditions Klincksieck.

Δρανδάκης, Ν. Β., Καλοπίση. Σ. and Παναγιωτίδη Μ. (1979). Έρευνα στη Μάνη. Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 156–214.

Δρανδάκης, Ν. (1986). Από τις τοιχογραφίες του Αγίου Δημητρίου Κροκεών (1286). ΔXAE, 12, 203–238.

Ђурић, В. Ј., Ћирковић, С., Кораћ, В. (1990). Пећка патријаршија. Београд: Југословенска ревија.

Hutter, I. (1978). Corpus der byzantinischen Miniaturenhandschriften. II. Oxford Bodleian Library, II. Stuttgart: Anton Hiersemann.

Galavaris, G. (2009). An Eleventh Century Hexaptich of the Saint Catherine's Monastery at Mount Sinai. Venice: Hellenic Institute of Byzantine and Post-Byzantine Studies.

Gerov G. (2004). Une œuvre inconnue du XIV siècle: Icône de St. Démètrios avec son cycle hagiographique. Scripta & E-scripta, 2, 143–153.

Gerstel, Sh. (2019). Images in Churches in Late Byzantium: Reflections and Directions. In: S. Brodbeck, A.-O. Poilpré (dir.), Visibilité et présence de l'image dans l'espace ecclésial. Byzance et Moyen Âge occidental (93–120). Paris: Éditions de la Sorbonne. Преузето са: https://books.openedition.org/psorbonne/39781

Кајмаковић, З. (1977). Георгије Митрофановић. Сарајево: Веселин Маслеша.

Кесић-Ристић, С. и Војводић, Д. (1995). Менолог. У: В. Ј. Ђурић (ур.), Зидно сликарство манастира Дечана. Грађа и студије (377–434). Београд: САНУ.

Kontogiannis, N. and Germanidou, S. (2008). The iconographic program of the Prophet Elijah church, in Thalames, Greece. BZ, 101/1, 55–87. doi: https://doi.org/10.1515/BYZS.2008.005.

Ξυγγόπουλος, Α. (1936). Βυζαντινόν κιβωτίδιον μετά παραστάσεων εκ του βίου του αγίου Δημητρίου. ΑΕ, 75, 101–136. 

Ξυγγόπουλος Α. (1970). Ο εικονογραφικός κύκλος της ζωής του Αγ. Δημητρίου. Θεσσαλονίκη: Έτος εκδοσης.

Ξυγγόπουλος, Α. (1976). Η τοιχογραφία του μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου εις τους Αγίους Αποστόλους Θεσσαλονίκης. ΔΧΑΕ, 8, 1–18.

Kyriakudis, E. (2006/2007). Martyrdom of Saint Demetrios in Post-Byzantine Art. Zograf, 31, 203–213.

Millet, G. (1910). Monuments byzantins de Mistra: matеriaux pour létude de l'architecture et de la peinture en Grèce aux XIVe et XVe siècles. Paris: E. Leroux.

Мијовић, П. (1973). Менолог. Историјско-уметничка истраживања. Београд: Археолошки институт.

Negrău, E. (2018). Menologul de la Cozia : iconografie şi inscripţii. Studii și Cercetări de Istoria Artei ‒ seria. Artă Plastică, serie nouă, 8 (52), 119–148. Преузето са:
https://www.academia.edu/40401508/MENOLOGUL_DE_LA_COZIA._ICONOGRAFIE_%C5%9EI_INSCRIP%C5%A2II

Пајић, С. (1995). Циклус Св. Димитриjа. У: В. Ј. Ђурић (ур.), Зидно сликарство манастира Дечана: Грађа и студиjе (353–360). Београд: САНУ. 

Пајић, С. (2020). Циклус Светог Димитрија у Пећкој патријаршији –I–. Зборник радова Филозофског факултета, L (2), 117–142. doi10:5937/YRFF50-26865

Панић, Д. и Бабић, Г. (1975). Богородица Љевишка. Београд: Српска књижевна задруга.

Петковић, В. и Бошковић, Ђ. (1941). Манастир Дечани, I–II. Београд: Издање Задужбине Мих. Пупина.

Петковић, С. (1965). Зограф Георгије Митрофанoвић у Пећкој патријаршији 1619–1620. Гласник Музеја Косова и Метохије, IX, 237–251.

Радовановић Ј. (1988). Иконографиjа живота и чуда Св. Димитриjа на фрескама манастира Дечана. У: Р. Самарџић (ур.), Иконографска истраживања српског сликарства XIII и XIV века (117–125). Београд: САНУ. (= Radovanović J. (1987). Hl. Demetrius: Die Ikonographie seines Lebens auf den Fresken des Klosters Dečani (75–88). In: R. Samardžić (ed.), L'art de Thessalonique et des pays balkaniques et les courants spirituels au XIVe siècle: recueil des rapports du IVe colloque serbo-grec Belgarde 1985. Beograd: SANU).

Rhoby, A. (2012). Zu den Szenen aus der Vita des heiligen Demetrios auf dem Einbanddeckel des neuen Testaments in der British Library (Add. Ms 28815). BZ, 105, 131–141. DOI: https://doi.org/10.1515/bz-2012-0009.

Σέμογλου, Ά. (2005). Τοιχογραφίες. In: Α. Ντούρος et al., επιμ., Ο Άγιος Δημήτριος στην τέχνη του Αγίου Όρους (153–222). Θεσσαλονίκη: Αγιορείτικη Εστία.

Сковран, А. (1968–1971). Фреске XVII века из цркве Св. Димитрија у Пећи и портрет патријарха Јована. Старине Косова и Метохије, IV–V, 331–347.

Σωτηριου, Γ. and Σωτηριου, Μ. (1956). Εικόνες της Μονής Σινά, τ. 1, Αθήναι: Institut français d'Athènes.

Σωτηριου, Γ. and Σωτηριου, Μ. (1958). Εικόνες της Μονής Σινά, τ. 2, Αθήναι: Institut français d'Athènes.

Стојаковић, А. (1970). Архитектонски простор у сликарству средњовековне Србије. Нови Сад: Матица српска.

Тодић, Б. (1988). Грачаница – сликарство. Београд–Приштина: Просвета–Јединство.

Томић Ђурић, М. (2019). Фреске Марковог манастира. Београд: САНУ.

Τσιγαρίδας, Ε. (1999). Τοιχογραφίες της περιόδου των Παλαιολόγων σε ναούς της Μακεδονίας. Θεσσαλονίκη: Πουρναράς.

Видоеска, Б, (2012). Марков манастир, Свети Димитрије: цртежи на фрески. Скопје: НУ Конзерваторски центар.

Walter, Ch. (2003). The Warrior Saints in Byzantine Art and Tradition. Burlington: Ashgate.

Живковић, Б. (1991). Богородица Љевишка. Цртежи фресака. Београд: Републички завод за заштиту споменика културе.

Objavljeno
2022/01/19
Rubrika
Оригинални научни чланак