Рецитовање поезије у савременој настави енглеског језика као страног

  • Sanja Josifović Elezović Univerzitet u Banja Luci, Filološki fakultet, Odsjek za engleski jezik i književnost
Ključne reči: енглески језик као страни, настава страног језика, књижевност, поезија, пројекат, рецитовање, студенти

Sažetak


У раду се анализирају ефекти рецитовања различитих поетских текстова у настави страног језика на напредном нивоу, са циљем унапређења језичких, културолошких и личних компетенција студената енглеског језика. Уз осврт на савремена сазнања из области методике наставе страних језика, разматрају се могућности и последице употребе различитих поетских стилова на начине који успешно обједињују наставу страног и матерњег језика, књижевности и културе, интензивног и екстензивног читања на страном језику. У оквиру обавезног предмета Савремени енглески језик 7, студенти завршне године дипломских студија Енглеског језика и књижевности Филолошког факултета у Бањој Луци учествују у пројекту рецитовања поезије из светске књижевности на енглеском језику пред публиком. У овој студији случаја критички се анализирају перцепције 25 студената англистике и белешке њиховог професора, водитеља пројекта, у академској 2016/2017. години, након обављених задатака у пројекту рецитовања. Циљ истраживања је добијање бољег увида у делотворност рецитовања поезије на страном језику код студената на факултетском нивоу, те у другим контекстима у којима се учи страни језик. У овом квалитативном истраживању метода тумачења података је анализа садржаја, а методе прикупљања података су посматрање и испитивање (сервеј). Мерни инструмент је упитник са питањима отвореног типа. Резултати истраживања показују да увежбавањем рецитовања на страном језику ради јавног наступа пред колегама и публиком студенти могу значајно унапредити своје личне, језичке, културолошке и професионалне компетенције.

Reference

Јосифовић-Елезовић, (2017). Интегрисање књижевности у савремену постметодску наставу страног језика.  Липар, XVIII (63), 223244.

Brown, H. D. (2002). English language teaching in the “post-method” era: Toward better diagnosis, treatment, and assessment. In: J. C. Richards & W. A. Renandya (Eds.), Methodology in language teaching: An anthology of current practice (918). New York: Cambridge University Press.

Carter, R. & Long, M. N. (1991). Teaching Literature. Harlow, Essex, England: Longman Ltd.

Hall, G. (2005). Literature in Language Education. Basingstoke. UK: Palgrave Macmillan.

Hughes, J. (2007). Poetry: A powerful medium for literacy and technology development (What Works? Research into Practice Research Monograph #7). Преузето са:
http://www.edu.gov.on.ca/eng/literacynumeracy/inspire/research/Hughes.pdf

Josifović-Elezović, S. (2004). Književnost u nastavi engleskog jezika kao stranog na univerzitetu (neobjavljen magistarski rad). Filozofski fakultet, Banja Luka.

Larsen-Freeman, D. (2000). Techniques and Principles in Language Teaching. 2nd ed. Oxford: OUP.

Nunan, D. (1987). Language Teaching Methodology: A Textbook for Teachers. New York: Prentice Hall.

Paran, A. (2008). The role of literature in instructed foreign language learning and teaching: An evidence-based survey. Language Teaching, 41 (4), 465496.

Shelley, P. B. A Defence of Poetry and Other Essays. The Project Gutenberg EBook of A Defence of Poetry and Other Essays, by Percy Bysshe Shelley, Release Date: April, 2004 [EBook #5428] Преузето са
https://www.gutenberg.org/files/5428/5428-h/5428-h.htm

Widdowson, H. (1975). Stylistics and the teaching of literature. Harlow, Essex: Longman.

Objavljeno
2022/01/19
Rubrika
Оригинални научни чланак