Реконструкција полусастављеног писања и писање диверба (вербализација текста Његошевог Шћепана Малог)

  • Radmilo Marojević Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet
Ključne reči: Петар II Петровић-Његош, спјев Шћепан Мали, спјев Горски вијенац, спјев Луча микрокозма, Жалостна пѣсанца племените Асан-агинице

Sažetak


У овом раду разматра се текстологија ријечи које нису потпуно срас­ле те се пишу са цртицом (дивизом), као и писање диверба, специфич­них сраслица у којима се остварују таутовокалки и хетеровокалски ди­фтонзи. У раду се примјењује по­редбена анализа примјерâ из Шће­па­на Малог с контекстима из претходна два Његошева спјева ― Гор­ског ви­јен­ца и Луче микрокозма и из српске народне баладе о племенитој Асан­‑аги­ници.

Reference

Браћа Јовановићи. (1880–1881). (издавачи) Лажни цар Шћепан Мали: Ис­то­­риј­ско збитије ХVIII вије­ка / сачинио Петар Петровић Ње­гуш влади­ка цр­но­горски. Ново изда­ње. Пан­че­во: Накладом Књижаре браће Јовано­ви­ћа. (На­род­­на библио­тека, св. 5, 1–64; св. 7, 65–152).

Са­ва, епи­скоп шумадијски (1996). Српски јерарси од деветог до двадесетог ве­ка. Београд–Подгорица–Крагу­је­вац.

Караџић, В. Ст. (1845), књ. II (прир.), Српске народне пјесме, скупио их и на свијет издао Вук Стеф. Ка­раџић. Књига друга, у којој су пјесме јуначке нај­ста­рије. Беч: Штампарија Јерменског манастира.

Ко­стић, Д. (1902). (прир.), Лажни цар Шћепан Мали: Историческо збитије осам­на­естога вије­ка / од Петра Петровића Ње­гоша. Београд: Српска књи­жев­на за­друга.

Маројевић, Р. (2005). Текстологија Горског вијенца. У: Петровић­‑Ње­гош П. II. Горски вијенац (5–34, 225–1004). Подгорица: ЦИД.

Маројевић, Р. (2006). Стих и версолошка реконструкција „Жалост­не пѣ­санце племените Асан­‑агинице“. Радови Филозофског факултета Уни­­­­вер­­зи­тета у Ба­­њој Лу­ци, 9, 13–57.

Маројевић, Р. (2014). „Рачун“ Вуковим женским пјесмама: (Типови стиха у Малој простанародњој славеносрпској пјеснарици). Окто­их, IV (5), 65–109.

Маројевић, Р. (2016). Текстологија Луче микрокозма. У: Петровић­‑Ње­гош П. II 2016: 5–103, 225–681, 1021–1040. Подгорица: ЦИД.

Маројевић, Р. (2020а). Специфични типови глаголских ријечи (на грађи Ње­­го­шевог Шћепана Малог). Зборник радова Филозофског фа­кул­тета у Приштини, L (2), 3–31.

Маројевић, Р. (2020б). Специфичне граматичке и лексичко­‑граматичке ри­је­чи (на грађи Њего­шевог Шћепана Малог). Зборник радова Филозофског фа­кул­те­та у Приштини, L (4), 59–88.

Маројевић, Р. (2020в). Реконструкција штампарских грешака у Шћепану Малом: (Интертекстуалне паралеле). Збор­ник Матице српске за књи­жев­ност и језик, LXVIII (2), 509–529.

Маројевић, Р. (2020г). Фонетска реконструкција таутовокалских дифтонга као лин­гвотек­сто­ло­шки проблем: (на грађи Његошевог спјева Шћепан Ма­ли). Фило­лог, XI (22), 30–51.

Маројевић, Р. (2020д). Десетерац Шћепана Малог: (прозодијска и интона­ци­она реконструкција). Окто­их, Х (11), 47–65.

Маројевић, Р. (2020ђ). Текстологија Шћепана Малог. У: Петровић­‑Ње­гош П. II. Шћепан Мали (5–226, 491–1009, 1159–1162). Подгорица: ЦИД.

Маројевић, Р. (2021а). Специфичне морфеме и иновације у структури вр­ста ријечи (на грађи Његошевог Шћепана Малог). Зборник радова Фило­зоф­ског фа­кул­те­та у Приштини, LI (1), 265–283.

Маројевић, Р. (2021б). Вербализација текста Шћепана Малог (Рекон­струк­ција растављеног писања). Српски језик: студије српске и словенске, 26, 5–41.

Маројевић, Р. (2021в). Вербализација текста Шћепана Малог (Реконстру­к­­ција састављеног писања). Зборник Матице српске за филологију и линг­ви­стику, LIV (1), 25–46.

Маројевић, Р. (2021г). Лексикалитација предлошко­‑падежних веза и сродне по­јаве као лингвотекстолошки проблем (на грађи Његошевог Шћепана Ма­лог). Зборник Матице српске за филологију и линг­ви­стику, LIV (2).

Маројевић, Р. (2021д). Реконструкција самогласника у критич­ком издању Његошевог спјева Шћепан Мали. Наш језик (нова серија), LI (1), 1–31.

Стевановић, М. и др. (1983). Речник језика Петра II Петровића Његоша. [На ко­­ри­ца­ма: Речник Његошева језика]. Књ. I–II. Београд: Српска књи­жев­на за­друга.

Стој­ковић, А. (1851). (прир.), Лажни цар Шћепан Мали: Историческо Зби­ти­је Оса­м­на­је­сто­га ви­јека. Пјесмотворје Његове Свијетлости Петра Пет­ро­­вића Ње­­го­ша, Вла­дике и Го­сподара Црнегоре. [На 9. страни:] Шће­пан Мали: По­вјест­но зби­ти­је, у пет дјеј­ствијах. [На насловној стра­ни:] Из­дао 1851. го­ди­не Андрија Стојковић у Трсту. ­[На ко­ри­ци:] У Југо­сла­вији. [На по­­ле­­­ђи­ни на­слов­не стра­не испод мо­та:] Печатња браће Жупа­на у Загребу 1851.

Objavljeno
2022/01/19
Rubrika
Оригинални научни чланак