Ратови, трауме и идентитети у српском роману 1991–2021. (I)

  • Tihomir D. Brajović Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Katedra za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima
Ključne reči: српска књижевност, роман, рат, траума, идентитет, нација, поетика, парадигма, историја, култура

Sažetak


Уводни део рада бави се начелним становиштима савремених српских писаца о рату и књижевности, као и односом према националном и наднационалном саморазумевању у времену југословенске кризе и распада земље. На предлошку романа савремених писаца различитих генерација и поетичких профила први део рада посвећен је теоријски заснованом и интерпретативно образложеном приступу „циркуларно-евокативној парадигми” као једном од магистралних опредељења у третману ратних траума, али и у белетристичкој артикулацији идентитетских политика/схватања, у првом реду оних колективно релационираних и окренутих етнички/национално интонираном разумевању овако назначене проблематике.

Reference

Андрић, И. (1978). Историја и легенда: Есеји I. Београд: Просвета.

Брајовић, Т. (2009). Кратка историја преобиља: Критички бедекер кроз савремену српску поезију и прозу. Зрењанин: Агора.

Михаиловић, Д. (2001). Црвено и плаво. Београд: НИН издавачка делатност.

Ћосић, Д. (2003). Српско питање, I–II. Београд: „Филип Вишњић”.

Albahari, D. (2004). Teret: eseji. Beograd: Forum pisaca.

Arsenijević, V. (2009). Jugolabarotorija. Beograd: Knjižara Krug.

Bernstein, M. (2005). Identity Politics. Annual Review of Sociology, 31, 47–74.

Brajović, T. (2012). Komparativni identiteti: Srpska književnost između evropskog i južnoslovenskog konteksta. Beograd: Službeni glasnik.

Brennan, T. (2009). The National Longing for Form. In: Homi K. Bhabha (Ed.), Nation and Narration (44–70). London–New York: Routledge.

Brison, S. (1999). Trauma Narratives and the Remaking of the Self. In: M. Bal, J. Crewe, L. Spitzer (Eds.), Acts of Memory: Cultural Recall in the Presented (39–54). Hanover–London: University Press of New England.

Čolović, I. (2008). Balkan – teror kulture. Beograd: Knjižara Krug.

During, R. (2011). European Heritage Discourses, a Matter of Identity Construction?. In: R. During (Ed.), Cultural Heritage and Identity Politics (17–30). Wageningen: Wageningen Academix Publishers.

Fabijeti, U. (2002). Uvod u antropologiju: Od lokalnog do globalnog. Beograd: Clio.

Hunt, N. (2010). Memory, War and Trauma. Cambridge: Cambridge University Press.

Konerton, P. (2002). Kako društva pamte. Beograd: Samizdat B92.

LaCapra, D. (2006). Experience and Identity. In: L. Martín Alcoff, M. Hames-Garcia, S. P. Mohanty, P. M. L. Moya (Eds.), Identity Politics Reconsidered (228–247). New York: Palgrave Macmillan.

Martín Alcoff, L. & Mohanty, S. P. (2006). Reconsidering Identity Politics: An Introduction. In: L. Martin Alcoff, M. Hames-Garcia, S. P. Mohanty, P. M. L. Moya (Eds.), Identity Politics Reconsidered (1–9). New York: Palgrave Macmillan.

Matvejević, P. (2003). Jugoslavenstvo danas: pitanje kulture. Sarajevo – Zagreb – Beograd: Buybook – Durieux – MVTC.

Nadal, M. & Calvo, M. (2014). Introduction. In: M. Nadal & M. Calvo (Eds.), Trauma in Contemporary Literature: Narrative and Representation (1–13). New York–London: Routledge.

Pekić, B. (2004). Sabrana pisma iz tuđine. Novi Sad: Solaris.

Selenić, S. (1995). Iskorak u stvarnost. Beograd: Prosveta.

Velikić, D. (1993). Yu-tlantida. Beograd: Clio.

Wachtel, E. B. (1998). Making a Nation, Breaking a Nation: Literature and Cultural Politics in Yugoslavia. Stanford: Stanford University Press.

Wernick Fridman, L. (2000). Words and Witness: Narrative and Aesthetic Strategies in the Representation of the Holocaust. New York: State University of New York.

Objavljeno
2023/12/28
Rubrika
Оригинални научни чланак