USTAVNI REFERENDUM I PRAVOSUDNA REFORMA U SRBIJI

  • Irena Pejić Redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
Ključne reči: Правосудна реформа, уставна ревизија, Устав Републике Србије

Sažetak


Резиме

Ревизија Устава Републике Србије спроведена на уставном референдуму 16. јануара 2022. поставила је основу за реформу правосуђа у Републици. Устав је промењен у делу који се односи на правосудни систем, али се комплетна правосудна реформа може очекивати тек када буду донети одговарајући закони којима је препуштена разрада ове материје. Може се рећи да је учињен помак, јер је унета већа извесност у обављању судијске функције укидањем пробног периода, тј. првог избора судија на трогодишњи мандат. Ојачана је улога Високог савета судства, нарочито преко његове структуре која гарантује независност чланова према политичкој власти. Такође, избор Врховног јавног тужиоца у Народној скупштини већином од три петине представља добру гаранцију од политичког уплива приликом номинације. Са друге стране, успостављен је један  “сигурносни вентил” у форми специјалне комисије, која преузима надлежности парламента уколико се не постигне сагласност владине већине и парламентарне опозиције. У свим случајевима снажне квалификоване већине (три петине за избор Врховног јавног тужиоца и две трећине за избор чланова Правосудних савета) излаз је пронађен у петочланој комисији састављеној од највиших државних функционера која најважније одлуке доноси већином, довољно је три од пет чланова уствне комисије-

За успех правосудне реформе важно је поверење грађана у правосудни систем и зато не треба занемарити да је на уставни референдум изашла тек трећина грађана уписаних у бирачки списак. За разлику од формалних претпоставки којима је остварена легалност уставне промене, легитимитет је “арматура” која се уграђује у темељ уставних промена и која пружа стабилност и чврстину уставном акту.

Reference

REFERENCES


Bobek, M. (2008). „The Fortress of Judicial Independence“. European Public Law. 14 (1). 99-123.


Dika. M. (1992). O razvitku instituta sudske (sudačke) nezavisnosti u zapadnoevropskom civilizacijskom krugu. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Zagrebu. 42. 511-531.


Konstan, B. (2000). Principi politike i drugi spisi. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.


Lič, F.(2007). Obraćanje Evropskom sudu za ljudska prava (knjiga I).  Beograd: Beogradski centar za ljudska prava.


Pejić, I. (2014). Konstitucionalizacija sudske nezavisnosti: uporedno i iskustvo Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 68. 157-175.


Pejić, I. (2018). Ustavna revizija: procedura u kontekstu ustavotvorne vlasti. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 80. 65-83.


Pajvančić, M. (2009). Komentar Ustava Republike Srbije, Beograd: Konrad Adenauer Stiftung.


Rakić-Vodinelić, V., Knežević Bojović, A., Reljanović, M., (2012). Reforma pravosuđa u Srbiji 2008-2012, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union, JU Službeni glasnik.


Russell,P.H. (2001).Toward a General Theory of Judicial Independence. In Russell,P.H., O`Brien D.M. (eds.). Judicial Independence in the Age of Democracy: Critical Perspectives from around the World. Virginia: University Press of Virginia. 1-24.


Smith, R.K.M. (2003). International Human Rights. Oxford: Oxford University Press.


Shetreet, S. (2001). The Critical Challenge of Judicial Independence in Israel. In P.H.Russell, D.M.O`Brien (eds.). Judical Independence in the Age of Democracy, Critical Perspectives from around the World. Virginia: University Press of Virginia. 233-250.


Triva, S. (1989). Profesionalni sudci u Francuskoj: Obrazovanje, regrutiranje, napredovanje i odgovornost sudaca. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 39/2. 1989. 223-251.


Legal acts/sources:


Venice Commission CDL-AD(2021)032-e. Serbia - Opinion on the draft Constitutional Amendments on the Judiciary and draft Constitutional Law for the Implementation of the Constitutional Amendments, adopted by the Venice Commission at its 128th Plenary Session (Venice and online, 15-16 October 2021)


Constitution of the Republic of Serbia, Official Gazette of the RS no. 98/2006


Act on Revision of the Constitution of Serbia, Official Gazette of the RS no. 115/2021


Constitutional Law for the implementation of the Act on Revision of the Constitution of Serbia, Official Gazette of the RS no. 115/2021


 

Objavljeno
2022/06/23
Rubrika
Pregledni članak