ЕФИКАСНОСТ ЗАЈЕДНИЧКОГ ИСТРАЖНОГ ТИМА КАО ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И РАЗМЕНУ ДОКАЗА У ПРЕКОГРАНИЧНИМ ИСТРАГАМА

  • Milena Manojlović Nedeljković Vrhovno javno tužilaštvo Republike Srbije
  • Maja Lukić Radović Vanredna profesorka, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Ključne reči: правосудна сарадња, међународна правна помоћ, прекограничне истраге, заједнички истражни тим, Европска унија, Евроџаст

Sažetak


У овом раду се на првом месту разматра правни оквир за формирање и функционисање заједничког истражног тима на нивоу Европске уније, са нагласком на последицама које ова правила могу имати на уобличавање законодавног оквира Републике Србије у овој области, који такође представља предмет анализе аутора, при чему је посебна пажња посвећена практичним разматрањима у поступку формирања заједничког истражног тима и оригиналним елементима овог прогресивног средства међународне сарадње. Друго жариште овог рада je подршка коју Евроџаст може пружити у поступку формирања и функционисања заједничких истражних тимова чији су учесници како државе чланице Европске уније, тако и државе које нису чланице Европске уније, те се у раду такође разматра и сарадња Републике Србије са Евроџаст-ом и представљају могућности за даље унапређивање међународне сарадње са државама чланицама Европске уније након потписивања Споразума о сарадњи Евроџаст-а и Републике Србије 2019. године, уз навођење примера заједничког истражног тимa који је подржан од стране Евроџаст-а, као илустрације предности овог инструмента међународне сарадње.

Biografija autora

Maja Lukić Radović, Vanredna profesorka, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Katedra za međunarodno pravo i međunarodne odnose

Reference

Block, L. (2011). EU joint investigation teams: Political ambitions and police practices. In Hufnagel, S., Bronit S. and Harfield, C. (Eds.). Cross-Border Law Enforcement Regional Law Enforcement Cooperation – European, Australian and Asia-Pacific Perspectives. Routledge


 


Бугарски, Т. (2017). Заједнички истражни тимови као инструмент прекограничне сарадње у кривичним стварима. Crimen. 3. 461-482.


 


Василков, З. (2016). Област слободе безбедности и правде у праву Европске уније. Ниш: Правни факултет Универзитета у Нишу.


 


Винковић, З. (2020).  Заједнички истражни тимови - концепт и анализа мултилатералног вођења истраге и прикупљања доказа у Европској унији.  Хрватски љетопис за казнене знаности и праксу. 27(2). 799-816.


 


Грубач, М. Горан П. Илић, П. Г. Мајић, М. (2009). Коментар закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима. Београд: Службени гласник.


 


Guidelines on Joint Investigation Teams Involving Third Countries. (2022).


https://www.eurojust.europa.eu/publication/guidelines-joint-investigation-teams-involving-third-countries, DOI 10.2812/73766.


 


Da Mota, J. L. L. (2009). Eurojust and its role on joint investigation teams. Eucrim. 3. 88-90.


 


Dupond-Moretti, E. (2022).  Eurojust at 20: the story of an ambition to achieve European judicial cooperation. In Eurojust 20 years of Eurojust: EU judicial cooperation in the making. A collection of anniversary essays. https://www.eurojust.europa.eu/20-years-of-eurojust


 


Други додатни протокол уз Европску конвенцију о међусобном пружању правне помоћи у кривичним стварима од 8.11. 2001. године. Службени лист СЦГ – Међународни уговори. Бр. 2/2006 од 11. 5. 2006.


 


Европскa конвенција о међусобном пружању правне помоћи у кривичним стварима


Конвенција од 20. 4. 1959. године у Стразбуру. Службени лист СРЈ – Међународни уговори. Бр. 10/2001 од 5. 11. 2001.


 


Eurojust. Annual Report 2020: Criminal justice across borders in the EU. https://www.eurojust.europa.eu/publication/annual-report-2020-criminal-justice-across-borders-eu


 


Закон о међународној правној помоћи у кривичним стварима. Службен лист ЦГ. Бр. 4/2008, 36/2013 и​​ 67/2019.


 


Закон о међународној правној помоћи у кривичним стварима. Службени гласник Републике Србије. Бр. 20/2009 од 27. 3. 2009.


 


Закон о потврђивању споразума о сарадњи између Републике Србије и Евроџаст-a. Службени гласник Републике Србије - Међународни уговори. Бр. 14/2019.


 


Законик о кривичном поступку Француске. Code de procédure pénale.


https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006071154/


 


Извештај Републичког јавног тужилаштва о раду јавних тужилаштава на сузбијању криминалитета и заштити уставности и законитости у 2016. години. Преузето 15.08.2023. http://rjt.nlnet.rs/sr/informacije-o-radu/godi%C5%A1nji-izve%C5%A1taj-o-radu-javnih-tu%C5%BEila%C5%A1tava


 


Јанићијевић, Г, Манојловић Недељковић, М, & Милићевић, М. (2019). Јавнотужилачки приручник за поступање у предметима међународне правне помоћи у кривичним стварима. http://www.rjt.gov.rs/assets/MPP%20prirucnik%202019%20sa%20revidiranim%20kontakt%20tackama%20220322.pdf


 


Joint Investigation Teams: Practical Guide, JITs Network. (2021). https://www.eurojust.europa.eu/publication/jits-practical-guide


 


Киурски, Ј. Трнинић, В.  (2011). Положај и овлашћења јавног тужиоца у поступку пружања међународне правне помоћи.  У: Усаглашеност домаћих прописа са институтима Европске уније у области међународне правне помоћи у кривичним стварима  и препоруке за хармонизацију. Удружење тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије.


 


Klip, A. (2014). Facilitation Mutual Legal assistance in the Western Balkans - Towards removing obstacles in international cooperation in criminal matters, http://www.prosecutorsnetwork.org/publications


 


Конвенција Уједињених нација против транснационалног организованог криминала из 2000. године. Сл. лист СРЈ - Међународни уговори. Бр. 6/2001 и Сл. лист СЦГ - Међународни уговори. Бр. 11/2005.


 


Конвенција Уједињених нација против корупције из 2003. године. Сл. лист СЦГ – Међународни уговори. Бр. 12/2005.


 


Конвенција Уједињених нација против незаконитог промета опојних дрога и психотропних супстанци из 1988. године. Службени лист СФРЈ” – Међународни уговори. Бр. 14/1990.


 


Checklist for Practitioners on Joint Investigation Teams Involving Third Countries, https://www.eurojust.europa.eu/publication/checklist-practitioners-joint-investigation-teams-involving-third-countries


 


Convention established by the Council in accordance with Article 34 of the Treaty on European Union, on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union. OJ C 197, 12.7.2000.


 


Council Framework Decision of 13 June 2002 on Joint Investigation Teams, OJ L 162, 20.6.2002.


 


Council Resolution of 26 February 2010 on a Model Agreement for setting up a Joint Investigation Team (JIT), OJ C 70, 19.03.2010.


 


Council Resolution of 22 December 2021 on a revised Appendix I (OJ C 44, 28.1.2022, p. 1.) 2022/C 44/02, https://www.eurojust.europa.eu/publication/model-agreement-setting-joint-investigation-team


 


Convention established by the Council in accordance with Article 34 of the Treaty on European Union, on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union. OJ C 197, 12.7.2000.


 


Lukić, М. (2016). The new theatre of the struggle for EU unity – judicial cooperation in criminal matters and police cooperation confronts Member State sovereignty. Annals of the Belgrade Faculty of Law. 64-3. 140-153.


 


Закон о правосудној сурадњи у казненим стварима с државама чланицама Еуропске уније, Народне новине Републике Хрватске. бр.


91/1081/13124/1326/15102/1768/1870/19141/20.


 


Rebecchi, M.C. Joint Investigation Teams: a Reachable Solution to Catch Unreachable Criminals. Queen Mary Law Journal. 95-108.


https://www.qmul.ac.uk/law/media/law/docs/undergrad/09-Rebbechi.pdf


 


Riehle, C. (2023). 20 years of Joint Investigations Teams (JITs) in the EU: An overview of their development, actors and tool. ERA Forum 24.  https://doi.org/10.1007/s12027-023-00758-5


 


Rijken, C. (2006). Joint Investigation Teams: principles, practice, and problems, Lessons learnt from the first efforts to establish a JIT. Utrecht Law Review. 2/2. 99-118.   http://www.utrechtlawreview.org/


 


Roger, Ch. (2022).  A brief look at 20 years of Eurojust and EU policies in the field of justice and law enforcement, and a glimpse into the future. In Eurojust (2022), 20 years of Eurojust: EU judicial cooperation in the making. A collection of anniversary essays.  https://www.eurojust.europa.eu/20-years-of-eurojust


 


Stříž, I. (2022). Eurojust from the perspective of a Member State of the European Union. In Eurojust. 20 years of Eurojust: EU judicial cooperation in the making. A collection of anniversary essays.  https://www.eurojust.europa.eu/20-years-of-eurojust


 


Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community. OJ C 306. 17.12.2007, 1–271. 


 


Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU)


 


Third JIT Evaluation Report. (2020). 25 August 2023.


https://www.eurojust.europa.eu/publication/third-jit-evaluation-report


 


Уговор између Србије и Црне Горе и Босне и Херцеговине о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима, Сл. лист СЦГ - Међународни уговори, бр. 6/2005 и Сл. гласник РС - Међународни уговори, бр. 13/2010 - др. Закон.


 


Уговор између Републике Србије и Републике Македоније о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима, Сл. гласник РС - Међународни уговори, бр. 5/2012.


 


Уговор између Републике Србије и Црне Горе о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима, Сл. гласник РС - Међународни уговори, бр. 1/2010.


 


Устав Републике Србије. Службени гласник РС.  Бр. 98 од 10. новембра 2006, 115 од 30. новембра 2021 - Амандмани I-XXIX, 16 од 9. фебруара 2022.


 


Уредба (ЕУ) 2018/1727 Европског парламента и Савета од 14. новембра 2018. године о Агенцији Европске уније за правосудну сарадњу (Евроџаст) и замену и опозив Одлуке Савета 2002/187/ПУП , усвојена 6.11.2018 (OJ L 295, 2018)


 


Handbook on joint investigation teams (2014). IPA 2010 – Fight against organized crime and corruption: Strengthening the Prosecutors’ Network. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). GmbH. http://www.prosecutorsnetwork.org/publications


 


Helmberg, M. (2007). Eurojust and Joint Investigation Teams: How Eurojust can support JITs. ERA Forum 8. 245–251.


https://www.researchgate.net/publication/225428072_Eurojust_and_Joint_Investigation_Teams_How_Eurojust_can_support_JITs


 


Circulaire de la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces n° CRIM 09-3/G1 relative à la présentation des dispositions issues des articles 695-2 et 695-3 du code de procédure pénale relatives aux équipes communes d'enquête du 23 mars 2009, BOMJ n°2009/2 du 30.04.2009, texte 17/18. Преузето 15.08.2023. https://www.justice.gouv.fr/circulaire-dacg-no-crim-09-3g1-du-23-mars-2009-relative-presentation-dispositions-issues-articles-695-2-695-3-du


 


Шкулић М. (2011).  Увод у Усаглашеност домаћих прописа са институтима Европске уније у области међународне правне помоћи у кривичним стварима  и препоруке за хармонизацију. Удружење тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије.


 


https://www.europol.europa.eu/publications-events/publications/model-agreement-for-setting-joint-investigation-team


 


https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006167503/#LEGISCTA000006167503


 


https://www.rts.rs/lat/vesti/drustvo/2478440/srpsko-francuski-istrazni-timovi-u-borbi-protiv-kriminala.html


 


http://www.rjt.gov.rs/sr/aktivnosti/republi%C4%8Cko-javno-tu%C5%BDila%C5%A0tvo-i-ambasada-republike-francuske-organizuju-konferenciju-srpsko-francuske-saradnje-na-temu-borbe-protiv-nedozvoljene-trgovine-oru%C5%BDjem-i-terorizma.


 


https://www.eurojust.europa.eu/about-us/who-we-are


 


https://www.eurojust.europa.eu/publication/jits-practical-guide


 


https://www.europol.europa.eu/publications-events/publications/jits-practical-guide


 


https://www.eurojust.europa.eu/judicial-cooperation/instruments/joint-investigation-teams/jits-funding


 


https://www.eurojust.europa.eu/states-and-partners/third-countries/contact-point-network


 


http://rjt.nlnet.rs/sr/informacije-o-radu/godi%C5%A1nji-izve%C5%A1taj-o-radu-javnih-tu%C5%BEila%C5%A1tava


 


https://www.eurojust.europa.eu/news/eurojust-coordinates-dismantling-serbian-marijuana-trafficking-network-operating-spain


 


https://www.eurojust.europa.eu/judicial-cooperation/practitioner-networks/jits-network 

Objavljeno
2023/12/27
Rubrika
Originalni naučni članak