ОТКЛАЊАЊЕ ПРАВНИХ НЕДОСТАТАКА ПРАВНОСНАЖНИХ ПРЕСУДА

  • Dušica Miladinović Stefanović Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet vanredni profesor
  • Саша Кнежевић Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
Ključne reči: пресуда, правноснажност, правна основица пресуде, правни лекови, захтев за заштиту законитости, правни недостаци пресуде

Sažetak


Правноснажност пресуде означава моменат којим започиње поступак извршења одлуке о казненоправном захтеву, садржане у изреци ове судске одлуке. Донета пресуда је резултат темељне чињеничне реконструкције кривичног догађаја и примене норми кривичног законодавства на утврђено чињенично стање. Круну институционалног реаговања на сумњу да је окривљени својим понашањем остварио биће одређеног кривичног дела чини пресуда донета у завршној фази спроведеног кривичног поступка.

Изјављивањем жалбе против првостепене пресуде омогућава се контрола законитости и правилности одлуке донете у првостепеном поступку. Одлука суда правног лека је правноснажна и извршна. Последице произашле из извршења правноснажне пресуде, изузетно, и под законом стриктно прописаној процедури, могу бити отклоњене једино одговарајућом одлуком врховне судске инстанце, донетом у поступку иницираном ванредним правним лековима. Правноснажна пресуда може бити анулирана због чињеничних или правних недостатака. Недостаци правне основице правноснажне пресуде биће у фокусу пажње у излагању које следи.

Reference

Бркић С. (2014). Неусклађеност Законика о кривичном поступку Србије из 2011. године са другим прописима. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. 3. 171-187.
Бугарски Т. (2016). Захтев за заштиту законитости. Зборник Правног факултета у Новом Саду. 1. 87-105.
Васиљевић Т. (1981). Систем кривичног процесног права СФРЈ. Београд: Савремена администрација
Европскa конвенцијa за заштиту људских права и основних слобода. Службени гласник РС – Међународни уговори. Бр. 12/2010 и 10/2015.
Закон о казненом поступку Словеније (Zakon o kazenskem postopku). Урадни лист РС (Uradni list RS). Бр. (Št.) 116/2003, 43/2004, 68/2004, 96/2004, 101/2005, 8/2006, 14/2007, 32/2007, 40/2007, 102/2007, 21/2008, 23/2008, 65/2008, 68/2008, 77/2009, 88/2009, 29/2010, 58/20011, 91/2011, 32/2012, 47/2013, 87/2014, 8/2016, 64/2016, 65/2016, 22/2019, 55/2020, 89/2020, 191/20, 200/2020, 105/2021, 176/2021 – uradno prečiščeno besedilo, 96/2022 – odl. US, 89/2023 – odl. US.
Закон о казненом поступку Хрватске. Народне новине ХР. Бр. 152/2008, 76/2009, 80/2011, 121/2011, 91/2012, 143/2012, 56/2013, 145/2013, 152/2014, 70/2017, 126/2019, 130/2020 и 80/ 2022.
Закон на кривичната постапка. Службен Весник на РМ. Бр. 150/2010, 51/2011, 100/2012, 146/2016, 198/2018.
Закон о кривичном поступку Босне и Херцеговине. Службени гласник БИХ. Бр. 3/2003, 32/2003 – испр., 36/2003, 24/2004, 63/2004, 13/2005, 48/2005, 46/2006, 29/2007, 53/2007, 58/2008, 12/2009, 16/2009, 53/2009 – др. закон, 93/2009, 72/2013 и 65/2018.
Законик о кривичном поступку Републике Српске. Службени гласник Републике Српске. Бр. 53/2012, 91/2017, 66/2018 и 15/ 2021.
Законик о кривичном поступку Црне Горе. Службени лист Црне Горе. Бр. 57/2009, 49/2010, 47/2014 – Одлука УС, 2/2015 – Одлука УС, 35/2015, 58/2015 – др. закон, 28/2018 – Одлука УС и 116/2020 – Одлука УС.
Илић Г. (2016). Јавни тужилац у Србији као једини субјект подношења захтева за заштиту законитости. Правни лекови у кривичном поступку: регионална кривичнопроцесна законодавства и искуства у примени (ур. С. Бејатовић), стр. 357-369. Београд: Мисија ОЕБС-а у Србији
Лупинскаја П. А. (2009). Уголовное процессуалное право Роосиское федерации. Москва
Mathias E. (2007). Procédure pénale. Bréal
Pradel J. (2000). Manuel de procedure penale. Paris
Пресуда Врховног суда Србије, Кзз 35/72 од 19. 9. 1972. године.
Strafprozessordnung der Bundesrepublik Deutschland, преузето са https://www.irz.de/index.php/downloads/%C3%BCbersetzungen
Sfrappini P. (2002). Талијански казнени поступак-редакција: Берислав Павишић. Ријека: Правни факултет
Haller K., Conzen K. (2010). Strafprozeessrecht: eine systematishe Darstellung des deuchen und europaschen Strafverfahrenscrechts. Heildeberg
Codice di procedura penale, преузето са https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/
Objavljeno
2023/12/27
Rubrika
Originalni naučni članak