ПРАВО ЗАПОСЛЕНОГ НА СТИЦАЊЕ УДЕЛА У ДРУШТВУ СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

  • Milena Jovanović Zattila Pravni fakultet u Nišu redovni profesor
Ključne reči: ДОО, запослени- власник компаније, ЕСОП, резервисани сопствени удео и финансијски инструмент – право на стицање удела

Sažetak


Да би компанија остварила добар пословни резултат, на располагању јој je низ подстицајних мера којима ће запослене мотивисати на продуктивнији и ефикаснији рад. План доделе удела у друштву запосленима је једна од најуспешнијих мера у упоредној пракси, а изменама и допунама Закона о привредним друштвима је постала саставни део и законодавства Републике Србије. Ова  иновативност корпоративног управљања се код нас односи искључиво на друштва са ограниченом одговорношћу. У сврху реализације ове подстицајне мере, дефинисана су два нова појма: резервисани сопствени удео и  финансијски инструмент – право на стицање удела. У раду аутор анализира ЕСОП план (Employee Stock Ownership Plan), при чему сагледава примену и различитост истог у упоредниом праву, а потом испитује разлоге за усвајање, спровођење самог поступка и његову имплементацију у национално право.

Reference

Birchall, J., & Ketilson, L. H. (2009). Resilience of the cooperative business model in times of crisis. International Labour Organisation, Geneva

Brazda, J., Dellinger, M., Rößl, D. (2012). Tax treatment of co-operatives in Europe under the State aid rules. Genossenschaften im Fokus einer neuen Wirtschaftspolitik , Teilband IV: 1091–1104

Wu, F., Cao, J., & Zhang, X. (2023). Do non-executive employees matter in curbing corporate financial fraud?. Journal of Business Research, 163, 113922.

Грбић, Ч. (1975). Самоуправљање и држава у развоју социјалистичког самоуправног система у Југославији. Политичка мисао, 12(03), 86-114, Београд

Galetić, L., & Rašić Krnjaković, S. (2004). Dioničarstvo zaposlenih u Hrvatskoj–stanje, mogućnosti i perspektive. Ekonomski pregled, 55(9-10), 752-772, Zagreb

Gonza, T., Ellerman, D., Berkopec, G., Zgank, T., & Siroka, T. (2021). Marcora for Europe: How Worker-Buyouts Might Help Save Jobs and Build Resilient Businesses. European State Aid Law Quarterl, 20, 61.

Ellerman, D., Gonza, T., & Berkopec, G. (2022). European Employee Stock Ownership Plan (ESOP): the main structural features and pilot implementation in Slovenia. SN Business & Economics, 2(12), 186.

Ellerman, D., & Gonza, T. (2020). A Generic ESOP: Employee Share Plan for Europe. European Federation for Employee Share Ownership, Brussels

Zhang, Y. (2023). Employee Stock Ownership Plans and Corporate Innovation. Academic Journal of Management and Social Sciences, 2(1), 54-59.

Ismiyanti, F., & Mahadwartha, P. A. (2017). Does employee stock ownership plan matter? An empirical note. Investment management and financial innovations, 14(3), 381-388.

Јовановић, Н., Радовић, В., Радовић, М. (2020). Компанијско право: право привредних субјеката, 1. издање, Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, Београд

Lowitzsch, J., Haschi, I. (2014). "The Promotion of Employee Ownership and Participation." European Commission Research Note. Brusells, Belgium

Rosen, C., & Quarrey, M. (1987). How well is employee ownership working?. Harvard Business Review, 65(5). 126 – 132

Seralurin, Y. C., Larasati, R., & Pattiasina, V. (2020). Institutional Ownership as Moderation of Execution Price Relationship and Employee Stock Ownership Program (ESOP): A Company Performance Evaluation. The International Journal of Social Sciences World (TIJOSSW), 2(2), 85-99.

Handayani, F., & Yurniwati, Y. (2020). Analysis of the influence of employee stock ownership program (ESOP) application of company financial performance. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(2), 616-625.

Шогоров, С. (2010). „Правни статус сопственог удела друштва с ограниченом одговорношћу“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 3/2010, 27-36.

Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021).

Закон о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 129/2021)

Закона о поступку регистрације у агенцији за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 99/2011, 83/2014, 31/2019 и 105/2021)

Листа брокерско-дилерских друштава регистрованих при Централном регистру http://www.crhov.rs/?Opcija=4
Упутство АПР-а – Промене у вези са реализацијом права на стицање удела (https://www.apr.gov.rs/regist-ri/privredna-drustva/uputstva/promene-.2031.html#22, септембар 2023)
Objavljeno
2023/12/27
Rubrika
Originalni naučni članak