ЗАШТИТА ПРАВА СВОЈИНЕ У МАКЕДОНСКОМ СТВАРНОМ ПРАВУ

  • Tina Przheska Faculty of Law Iustinianus Primus, “Ss. Cyril and Methodius” University in Skopje
  • Rodna Živkovska
Ključne reči: cвојина, заштита, петиторна тужба, имовина

Sažetak


Уставне гаранције права својине и његове заштите представљају основ за даље регулисање заштите права својине посебним законима. Уставним актима се гарантује заштита својине као суштинске i темељне вредности, промовише једнакост у стицању и остваривању права својине, штите за сва лица од незаконитог и/или произвољног лишавања својине од стране државних органа. и промовише пропорционалност између јавног и приватног интереса.

Заштита својине у македонском стварно-правом систему регулисана је Законом о својини и другим стварним правима. Kao примарни извор заштите ових права, Закон предвиђа петиторнe тужбе као главни инструмент за заштиту права својине. Својина је такође заштићена одредбама о суседском праву, забрани злоупотребе права, и индиректно одредбама о заштити државине. Заштита својине се може остварити и употребом других правних лекова, као што су деклараторна тужба, тужба против незаконитог или погрешног уписа права на непокретности, захтев за изузеће у стечајмом или извршном поступакy, захтев за повраћај имовине у кривичном поступку, и захтев за де-експропријацију, који су прописани одредбама других закона.

Закон о својини регулишe четири врсте петиторних тужби: ревиндикационa тужба за повраћај ствари (actio rei vindicatio); публицијанска тужба (actio Publiciana); негаторна тужба због узнемиравања својине (actio negatoria); и тужба за заштита сусвојине и заједничке својине. Основни циљ ревиндикационе тужбе је повраћај ствари која се налази у државини другог лица. Циљ публицијанске тужбе је да заштите претпостављеног власника од трећих лица која су узела ствар из његовог поседа. Негаторна тужба због узнемиравања/ометања права својине штити власника (или претпостављеног власника), било враћањем у претходно стање или забраном даљег ометања. Тужба за заштиту сувласништва и заједничког власништва овлашћује сваког сувласника или заједничког власника да заштити својинска права на ствар у целини.

Европска конвенција о људским правима гарантује заштиту права на имовину (члан 1, Протокола бр. 1 Конвенције). У циљу заштите права на имовину/својину, Европски суд за људска права врши процену кршења члана 1, Протокола бр. 1. Први корак је утврђивање да ли постоји ометање права на мирно уживање права на имовину; у том процесу се користе "три правила": да ли постоји лишавање имовине, контрола коришћења од стране државе, или важи опште правило. Када се утврди постојање задирање у гарантовано право, Суд предузима други корак: утврђивање да ли је интервенција компатибилна са чланом 1 (Протокола 1). Да би била у складу са чланом 1, интервенција мора бити законита, мора имати легитиман циљ, и мора бити у складу са принципом пропорционалности. Ако не испуњава ове стандарде, утврђена сметња представља повреду члана 1 Протокола бр. 1 Европске конвенције.

Reference

Albaladejo, M. (2016), Derecho Civil III, Derecho de Bienes, Madrid: Edisofer S.L.;
Бабић И. (2021). Увод у грађанско право и стварно право (9. издање). Приручници за полагање правосудног испита. Књига 2. Београд: ЈП Службени Гласник;
Gavella, N., Josipović T., Gliha I., Belaj V., Stipković Z. (2007) Stvarno pravo. Svezak 1. Zagreb: Narodne Novine d.d;
Lacruz Berdejo, J.L. (2000). Elementos de Derecho Civil III, Derechos Reales, Vol.1, Posesión y propiedad, Madrid: Dyckinson;
Kovačević Kuštrimović, R., Lazić M. (2009). Stvarno pravo. Nish: Punta;
Rašović, Z. P. (2008). Stvarno pravo. Podgorica;
Станковић. O., Орлић М. (2001). Стварно право. Београд: Номос.
Живковска, Р. (2005). Стварно право. Скопје: Европа 92;
Чавдар К., Чавдар К. (2012). Коментар на Законот за сопственост и други стварни права. Скопје: Академик.
The European Convention on Human Rights (1950), Council of Europe, Strasbourg; https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_ENG
CoE/ECtHR (2022): Guide on Article 1 of Protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights: Protection of Property, Council of Europe/European Court of Human Rights, 31 August 2022; https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Guide_Art_1_Protocol_1_ENG
The German Constitution: The Basic Law for the Federal Republic of Germany (Grundgesetz) of 23 May 1949, last amended 19.12.2022; https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/englisch_gg.html
The Federal Constitution of the Swiss Confederation of 18 April 1999 (status as of 13 February 2022), https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/en
The Constitution of Spain 1978 (last revised 2011), Official State Gazette No. 233/2011; https://www.senado.es/web/conocersenado/normas/constitucion/detalleconstitucioncompleta/index.html#tp
The Constitution of the Italian Republic of 22 December 1947, last amended on 19.10. 2020, https://www.quirinale.it/allegati_statici/costituzione/costituzione_inglese.pdf
The Constitution of the Republic of Serbia, Official Gazette of the Republic of Serbia, 98/2006. http://www.ustavni.sud.rs/page/view/en-GB/235-100028/constitution
The Constitution of the Republic of Croatia, Official Gazette of the Republic of Croatia, 56/1990, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10, 5/14; https://www.sabor.hr/en/constitution-republic-croatia-consolidated-text
The Constitution of the Republic of Slovenia, Official Gazette of the Republic of Slovenia, 33/1991, last amended in 2016;.https://faolex.fao.org/docs/pdf/slv129862.pdf
The Constitution of the Republic of Montenegro, Official Gazette of the Republic of Montenegro, 1/2007, last amended 2013; https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL(2005)096-e
The German Civil Code of 1900 (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB); https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/
The Italian Civil Code of 1942 (Codice civile); https://faolex.fao.org/docs/pdf/ita197336.pdf
The Spanish Civil Code of 1889 (Código Civil); http://derechocivil-ugr.es/attachments/article/45/spanish-civil-code.pdf
The Slovenian Property Code, Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 87/2002; https://www.ebrd.com/downloads/legal/core/slolom.pdf
Act on Ownership and other Property Rights. Official Gazette of the R. Croatia, No. 91/1996; https://pak.hr/cke/propisi,%20zakoni/en/OwnershipandOtherRealRights/EN.pdf
Act on Basic Ownership and Proprietary Relations (Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa), Official Gazette of R. SerbiaS No.. 115/2005; https://www.osce.org/files/f/documents/1/d/34272.pdf
Zakon o svojinsko-pravnim odnosima (the Property Relations Act), Služnemi glasnik Republike Crne Gore, br. 19/2009; https://www.paragraf.me/propisi-crnegore/zakon-o-svojinsko-pravnim-odnosima.html
The Constitution of the Republic of Macedonia, Official Gazette of the Republic of Macedonia, 52/1991; https://www.wipo.int/wipolex/en/text/437750
The Act on Ownership and other Real Property Rights, Official Gazette of the R. Macedonia, 18/2001, https://www.libertas-institut.com/de/MK/nationallaws/law_on_ownership_and_other_real_rights.pdf
The Act on Real Estate Cadastre. Official Gazette of the Republic of Macedonia, No. 55/2013 https://faolex.fao.org/docs/pdf/mac129800.pdf
The Bankruptcy Act, Official Gazette of the Republic of Macedonia, No. 34/2006; https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/mkd_e/wtaccmkd6_leg_1.pdf
The Criminal Procedure Act, Official Gazette of the Republic of Macedonia, No. 150/2010; https://sherloc.unodc.org/cld/uploads/res/document/mkd/1996/criminal-procedure-code-of-the-republic-of-macedonia-as-of-2010_html/FYROM_Criminal_procedure_code_as_of_2010_English.pdf
The Courts Act, Official Gazette of the Republic of Macedonia, No. 58/2006; https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/zakoni/law_on_courts.pdf
Закон за парничната постапка (Civil Procedure Act), Службен весник РМ, бр.79/05, 110/08, 83/09, 116/10, 124/15; https://www.slvesnik.com.mk/Issues/C727BE1C5EE5A648A4663606B7FBD8BD.pdf
Закон за експопријација (Expropriation Act), Службен весник на R. Makedonija, br. 95/12.
Закон за извршување (Enforcement Act), Службен весник на Р.Македонија, br 72/2016.
Закон за катастар на недвижности (The (Real Estate Cadastre Act), Службен весник на Р. Македонија”, br.55/2013, 41/2014, 115/2014; 116/2015, 153/2015 and 192/2015.
Закон за медијација (Mediation Act), Службен весник на Р. Македонија”,br. 294/2021.
Закон за меѓународна трговска арбитража на република (International Trade Arbitration Act), Службен весник на Р. Македонија, br. 39/2006.
International Republican Institute (2022). National Poll of North Macedonia (Sept.- Oct. 2022), the Center for Insights in Survey Research, 19 December 2022; https://www.iri.org/resources/national-poll-of-north-macedoniaseptember-october-2022/; North-Macedonia_October-2022_Poll_Updated-5.17.23.pdf
Objavljeno
2023/12/27
Rubrika
Originalni naučni članak