Ogranicenje autonomije volje kod prava raspolaganja neispisanom hipotekom i zadrzavanja prvenstvenog reda za novu hipoteku

  • Marina Jeremic student doktorskih studija
Ključne reči: аутономија воље, начело официјелности, упис брисања хипотеке, располагање неисписаном хипотеком, забележба задржавања првенственог реда

Sažetak


Доношењем закона којим је уређен поступак уписа у катастар непокретности, поред категорије обвезника доставе уведено је правило да се поступак уписа покреће и води по службеној дужности. Оваквим законским решењем упис права се спроводи аутоматски, без икаквог утицаја лица у чију корист се уписује књижно право као и других заинтересованих, чиме је слобода вршења и заштите грађанских субјективних права странака ограничена. Упис права по службеној дужности уз учешће обвезника доставе рефлектовао се и на одредбе закона којим је уређена хипотека, што је имало за последицу ограничења субјективних права код уписа брисања хипотеке. У раду је посебна пажња посвећена ограничењу аутономије воље власника непокретности код вршења права на располагање неисписаном хипотеком као и права на задржавање првенственог реда за нову хипотеку. У том смислу, указаће се на потребу да се законски регулише могућност да се поступак уписа брисања хипотеке врши по захтеву странке.

 

Reference

1. Васиљевић Душан, Вукотић Ђорђе, Живковић Милош, Перовић Иван, Радовановић Јасмина, Беговић Александар, Берберовић Адис, Ка унапређењу садржаја и примене законског оквира за упис у катастар непокретности, Пројект који финансијски подржава Фонд за добру управу Владе Уједињеног Краљевства (Good Governance Fund - GGF) у оквиру програма Подршка реформама у Србији (Reform assistance to Serbia) Београд, 2019.
2. Вујаклија Милан, Речник страних речи и израза, Београд, 1980.
3. Živković Miloš „Novo hipotekarno pravo u Republici Srbiji“ u Stvarnoprava uređenja tranzicijskih zemalja – stanje i perspektive, Tatjana Josipovic (red.), Zagreb 2009.
4. Живковић Милош, Акцесорност заложних права на непокретности, Београд, 2010.
5. Живковић Милош, „Употреба информационих технологија у поступку уписа у катастар непокретности“, Зборник радова Правног факултета у Нишу бр. 84/2019.
6. Живковић Милош, Право регистара непокретности – Општи део, Правни факултет у Београду, Београд 2020.
7. Јеремић Марина, „Заснивање нове хипотеке са посебним освртом на располагање неисписаном хипотеком“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду бр. 3/2017.
8. Joкић Стојан, Кoмeнтaр Зaкoнa o хипoтeци, Привредни саветник, Бeoгрaд, 2006.
9. Лабус Мирољуб и Савет страних инвеститора (ред.), Бела књига – Предлози за побољшање пословног окружења у Србији за 2020. годину (White book 2020, Proposals for improvementof the business environment in Serbia, Foreign investors council), Београд, 2020.
10. Лазић Мирослав, „Значај јавног регистра за хипотеку“, Зборник Правног факултета у Нишу бр. 40-41/2001.
11. Лазић Мирослав, „Правни положај повериоца по Закону о хипотеци“, Правни живот бр. 10/2006.
12. Лaзић Mирослав, „Рaнг ствaрних прaвa“, Прaвни живoт бр. 10/2002.
13. Лексикон грађанског права, Београд, 1996.
14. Муслић Мидхат, Приручник о земљишнокњижном пословању, Савремена администрација, Београд 1972.
15. Николић Душан, „Материјални извори грађанског права“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду бр. 4/2012.
16. Орлић Миодраг, „Увођење и обнављање земљишних књига“ Анали Правног факултета у Београду, бр. 1- 6, Београд 2000.
17. Попов Даница, „Престанак хипотеке“, Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније, тематски зборник број IV, Правни факултет у Новом Саду, Нови Сад 2016.
18. Хибeр Драгор, Живкoвић Mилош, Oбeзбeђeњe и учвршћeњe пoтрaживaњa, Прaвни фaкултeт Унивeрзитeтa у Бeoгрaду, Бeoгрaд 2015.
19. Цветић Раденка, Савремена евиденција непокретности, Правни факултет у Новом Саду, Нови Сад 2016.
20. Цветић Раденка, „Нова правила у поступку уписа у катастар непокретности. Упис заједничке својине супружника.“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 4/19.
21. Цветић Раденка, „Развојни пут начела обавезности уписа у катастар непокретности и његово ново „рухо““ у Liber amicorum Vladimir Vodinelić, Живковић, М. (ур.), Правни факултет Универзитета у Београду и Правни факултет Универзитета Унион у Београду, Београд 2019.
22. Чулинoвић Фердо, Коментар земљишнокњижних закона, Бeoгрaд, 1931.
Propisi
1. Зaкoн o зeмљишним књигaмa Крaљeвинe Jугoслaвиje, Сл. нoвинe Крaљeвинe Jугoслaвиje, бр. 146/30 и 281/31.
2. Закон о премеру и катастру и уписима права на непокретности Сл. гласник СРС, бр. 17/1988, 24/1988, 49/1989, 56/1989 и пречишћен текст бр. 28/1990.
3. Закон о државном премеру и катастру и уписима права на непокретности Сл.гласник РС бр. 83/1992.
4. Зaкoн o држaвнoм прeмeру и кaтaстру, Сл. глaсник РС, бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - oдлукa УС, 96/2015, 47/2017 - aутeнтичнo тумaчeњe, 113/17 – др. закон, 27/2018 – др. закон, 41/2018 – др. закон и 9/2020 др. закон.
5. Зaкoн o jaвнoм бeлeжништву, Службени глaсник РС, бр. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - др. зaкoн, 93/2014 - др. зaкoн, 121/2014, 6/2015 и 106/2015.
6. Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа, Сл. гласник РС бр. 93/2014 и 22/2015.
7. Зaкoн o хипoтeци, Сл. глaсник РС, бр. 115/2015, 60/2015, 63/2015 - oдлукa УС и 83/2015.
8. Јавнобележнички пословник, Сл.гласник РС бр. 62/2016, 66/2017, 48/2018 и 54/2018.
9. Правилник о катастарском премеру и катастру непокретности, Сл. гласник РС бр. 7/2016, 88/2016 и 7/2019 – др. правилник.
10. Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању, Сл. гласник бр. 94/2017.
11. Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова Сл. гласник РС, бр. 41/18, 95/18, 31/19 и 15/20.
Internet stranice
1. Нацрт Законика о својини и другим стварним правима Републике Србије. Текст нацрта објављен и доступан на званичној интернет страници Министарства правде и државне управе Републике Србије, http://arhiva. mpravde.gov.rs/cr/news/vesti/zakonik-o-svojini-i-drugim-stvarnim-pravima-radni -tekst.html, 15. децембар 2020. године.
2. Преднацрт Грађанског законика за Републику Србију. Текст преднацрта објављен и доступан на званичној интернет страници Министарства правде и државне управе Републике Србије http:// arhiva.mpravde.gov.rs/lt/articleс/ zakonodavna-aktivnost/gradjanski-zakonik/, 15. децембар 2020. године.
3. Упис у катастар непокретностиhttp://upis nepokretnosti.rs/images/analize/upis-u-katastar-preporuke-2019.pdf, 20. децембар 2020. године
4. Републички геодетски завод Србије https://www.rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/brisanje-hipoteke 15. март 2021. године.
Objavljeno
2022/02/02
Rubrika
Originalni naučni rad