Uticaj meteoroloških prilika na kritičan period suzbijanja korova i prinos kukuruza u Srbiji

  • Dejan M Nedeljkovic Poljoprivredni fakultet u Beogradu

Sažetak


Sažetak

Kukuruz predstavlja jednu od vodećih kultura koja se gaji u Srbiji (na preko 1000000 ha), od toga najvećim delom zastupljen je na teritoriji Vojvodine (oko 60%) a ostatak je u Centralnoj Srbiji. U toku vegetacionog perioda usev kukuruza se nalazi pod velikim uticajem različitih faktora kako abiotičke tako i biotičke prirode. Jedan od brojnih faktora koji može imati direktni uticaj na prinos useva kao i na razvoj korovskih vrsti koje se mogu naći u usevu kukuruza, a samim imati uticaja na kritičan period suzbijanja korova (KPSK) jesu vremenski uslovi tokom vegetacione sezone. Stoga cilj u ovim istraživanjima je bio ispitivanje uticaja meteoroloških prilika tokom dve vegetacione sezone na početak kritičnog perioda u suzbijanju korova u konvencionalnoj proizvodnji useva kukuruza. Poljski eksperimenti su izvedeni tokom 2015. i 2016. godine na području Padine (Južni Banat). Eksperiment je postavljen po slučajnom blok sistemu pri čemu je eksperimentalno polje podeljeno u dva potpolja, gde su u prvom primenjeni zemljišni herbicidi (pre-em) na bazi S-metolahlora (1,44 kg a.s. ha-1) i terbutilazina (0,75 kg a.s. ha-1), a drugo potpolje je bio bez primene herbicida. U svakom potpolju je ispitivano sedam tretmana (sedam vremena uklanjanja korova) u tri ponavljanja. Veličina eksperimantalne parcele je bila 10 m x 4,2 m.

Dobijeni rezultati su pokazali da je najveći prinos kukuruza ostvaren u varijanti sa primenom pre-em herbicida (12803 kg ha-1) u 2016. godini kada je nivo padavina iznosio 526,4 mm, dok je u istoj godini bez pre-em herbicida prinos za 9,5% bio niži (11588 kg ha-1). U 2015. godini sa padavinama od 281,1 mm, takođe u varijanti sa pre-em primenom herbicida, ostvaren je prinos od 9045 kg ha-1 što je u poređenju sa 2016. godinom bilo za skoro 30% manje. U 2015. godini, kao sušnoj sezoni, prinos kukuruza sa pre-em herbicidinim tretmanom je bio za 2,6% veći u poređenju sa varijantom bez pre-em tretmana. KPSK u 2015. godini  sa primenom pre-em herbicida počeo je u fazi četiri lista kukuruza (BBCH 14), a bez pre-em tretmana u fazi razvijena dva lista kukuruza  (BBCH 12). U 2016. godini KPSK u tretmanu sa pre-em herbicidima  je počeo u fazi pet razvijenih listova (BBCH 15), dok bez pre-em herbicida u fazi prvog lista kukuruza (BBCH 11). Dakle, zemljišna primena herbicida i povoljniji meteorološki uslovi daju mogućnost fleksibilnijeg suzbijanja korova po pitanju početka i dužine trajanja KPSK u usevu kukuruza na području Južnog Banata.

Ključne reči: meteorološke prilike, kritični period, kukuruz, korovi, zemljišni herbicidi.

Biografija autora

Dejan M Nedeljkovic, Poljoprivredni fakultet u Beogradu
Poljoprivredne nauke-modul fitomedicina
Objavljeno
2019/10/25
Broj časopisa
Rubrika
Suzbijanje korova