Fokus i područje delovanja

Časopis Acta herbologica se bavi temama iz oblasti biologije (razmnožavanje, morfologija, anatomija, fiziologija i genetika korova, rezerve i sudbina semena korova u zemljištu ekonomski štetni, parazitski i invazivni korovi), ekologije (bidoverzitet, populaciona varijabilnost, kompeticija, alelopatija, parazitizam, autekologija (odnos korova prema abiotskim faktorima) i sinekologija (fitocenologija) korova, rezistentnost i tolerantnost korova i useva na herbicide) i suzbijanja korova (preventivne, agrotehničke, fizičke, biološke i hemijske mere) u sistemu konvencionalne i organske biljne proizvodnje, kao i suzbijanje korova izvan obradivih površina (ruderalna staništa, priridni i veštački travnjaci, vodeni i šumski ekosistemi). Osim toga časopis publikuje radove iz oblasti fičičko-hemijskih karakteristika herbicida, fitotoksičnosti, procena rizika, sudbine i ponašanja u zemljištu, vodi i hrani; kao i interakcije različitih herbicida i herbicida i drugih pesticida. Takođe, publikuju se radovi iz oblasti mogućnosti upotrebe korova u korisne svrhe.

Recenzentski postupak

Izbor recenzenata vrši glavni urednik u dogovoru sa urednicima oblasti spram kompetentnosti za problematiku koja je obrađena u radu. Za svaki rukopis se angažuje dva kompetentna recenzenta u obostrano anonimnom odnosu sa autorima rukopisa. Imenovanim  recenzentima se prvo upućuje sažetak rada. Recenzent je u obavezi da u roku od 1 nedelje potvrdi da li prihvata recenziju. Nakon prihvatanja obaveze recenzentu se šalje ceo rad na recenziju. Recenzent je u obavezi da u roku od 1 meseca uradi recenziju.

Ako recenzije dva recenzenta nisu u saglasnosti onda se rad šalje trećem recenzentu. Konačnu odluku o prihvatanju rada donosi glavni urednik.

Autor u roku od 1 meseca treba da uradi korekcije i dostavi rad nazad. Ukoliko se autor ne slaže sa svim sugestijama treba da obrazloži neslaganje.

Uredništvo je u obavezi da bude objektivno pri odabiru recenzenata i donošenju krajnje odluke za prihvatanje ili odbijanje rada.

Recenzenti su u obavezi da budu objektivni i nepristrasni prilikom recenzija i da ispoštuju rok za izradu recenzije.

Ako uredništvo uoči neetičko ponašanje recenzenata onda se taj recenzent isključuje iz procesa recenzija.

Ako se uoči neetičko ponašanje autora rad se automatski isključuje iz procesa recenzije.

Autor snosi moralnu odgovornost ako se utvrdi da postoji plagijarizam i rad se odbija.

Ako se autor i recenzent ne slože oko korekcija na radu autor može da povuče rad.

Ako se proces recenzije ne završi u predviđenom roku autor ima pravo da povuče rad.

Učestalost izdavanja

Članci će biti objavljeni kolektivno, kao deo broja časopisa sa sadržajem.

Otvoreni pristup

Ovaj časopis omogućava trenutni otvoren pristup svom celokupnom sadržaju u skladu sa datom saglasnošću uredništva časopisa.

Sponsors

Herbološko društvo Srbije

Istorija časopisa

"Acta herbologica" je nasleđe časopisa "Fragmenta herbologica" bivšeg Jugoslovenskog društva za proučavanje i suzbijanje korova. Od 1992. godine osnovano je Herbološko društvo Srbije koje je preuzelo sva prava i obaveze Jugoslovenskog  društva kao i časopis koji je promenio ime u "Acta herbologica". Časopis izlazi dva puta godišnje i do sada je objavljeno 27 volumena i 54 broja, odnosno preko  300 naučnih radova. Prvi urednik časopisa Acta herbologica  bio je prof. Momčilo Kojić (1992-2007), drugi urednik bio je akademik Vaskrsija Janić (2008-2016), a od 2017. godine za glavnog uradnika birana je prof. Sava Vrbničanin, kao i urednici oblasti za biologiju i ekologiju korova prof. Ljiljana Nikolić i za oblast suzbijanje korova akademik Vaskrsija Janjić. Osim na srpskom jeziku radovi se po izboru autora mogu objavljivati i na engleskom jeziku. Po uzoru na neke svetske eminentne časopise od 2017. godine u svakom broju časopisa se objavljuje pregledni rad posvećen jednoj ekonomski značajnoj korovskoj vrsti.