Registracija i prijava su obavezne ako želite da ovim putem ponudite rad za objavljivanje i proveravate njegov trenutni status u procesu recenzije i uređivanja.

Uslovi za prijavu rukopisa

U postupku prijavljivanja rukopisa, autor je dužan da potvrdi da rukopis zadovoljava dole navedene uslove za objavljivanje. Ako ti uslovi nisu ispunjeni, prijavljeni rukopis može biti odbijen.
  • Prijavljeni rukopis nije prethodno objavljivan, niti je u procesu objave ili recenziranja u nekom drugom časopisu. U suprotnom, autor je dužan da navede detaljno pismeno obrazloženje situacije u odeljku \\"Komentari uredniku\\".
  • Datoteka koja sadrži rukopis mora da bude snimljena u Microsoft Word (.doc, .docx) ili .rtf formatu!
  • Sve internet reference moraju imati priložene URL adrese!
  • Tekst je dat u jednostrukom razmaku; korišćen je font veličine 12; za isticanje je korišćen kurziv (italika), a ne podvlačenje (dozvoljeno samo za URL adrese).
  • Tekst ispunjava stilske i bibliografske zahteve navedene u Uputstvu autorima, koje se nalaze u odeljku Info.
  • Poštovano je uputstvo Kako osigurati anonimnost recenzije (ako je rukopis priložen za rubriku koja podleže recenziji).

Uputstvo autorima

UPUTSTVO ZA AUTORE

Opšte napomene

Časopis „Acta herbologica” objavljuje originalne naučne i revijalne (pregledne) radove iz oblasti herbologije (korova i herbicida). Rad treba da sadrži neobjavljene rezultate originalnih istraživanja koji nisu publikovani. Pregledni radovi treba da sadrže sveobuhvatan prikaz određene teme zasnovan na literaturi i ličnim istraživanjima autora. Tekst treba da bude napisan sažeto i jasno, a obim, po pravilu, ne sme da bude veći od 12 stranica, zajedno sa prilozima (revijalni radovi – do 20 stranica).

Priprema rukopisa

Rukopis je potrebno pripremiti u programu za obradu teksta Word, u dvostrukom proredu (font Time New Roman, 12 pt) formata A4, ostavljajući margine od 25 mm. Stranice treba numerisati redom u okviru donje margine, počev od naslovne strane.

Radovi mogu biti pisani na srpskom jeziku (latinično pismo) ili engleskom (poželjno).

Naslovna strana treba da sadrži naslov, puna imena autora i nazive institucija kao i e-mail adresu kontakt autora.

Ispod jasno definisanog naslova dolazi Rezime na srpskom jeziku koji treba koncizno da ukaže na oblast, predmet i ostvarene rezultate istraživanja (do 200 reči). Ključne reči (ne više od šest) navesti posle Rezimea. Rad, po pravilu, treba da sadrži ova poglavlja: Uvod, Materijal i metode, Rezultati i diskusija (može i odvojeno), Zaključak, Zahvalnica, Literatura (samo ona koja je citirana u radu), Summary i Keywords (Rezime i Ključne reči) na engleskom. Ako je

rad napisan na engleskom jeziku, onda treba dati naslov rada i rezime na srpskom jeziku.

Zahvalnica se navodi na kraju teksta rada pre literature.

Literatura citirana u radu se navodi na kraju rada, abecednim redom po prezimenu prvog autora. Za svaku referencu u literaturi mora biti navedeno: prezime i inicijal imena svih autora, pun naslov rada, puni ili skraćeni naziv (usvojene skraćenice) časopisa, volumen, prva i poslednja stranica i godina izdanja.

Primeri i citiranje u tekstu:

• autor, godina;

• prvi i drugi autor, godina;

• ako su tri i više autora, prvi autor i sar. (ili ako je rad na engleskom et al.), godina.

Janjić, V.: Mehanizam delovanja pesticida. Društvo za zaštitu bilja Srbije, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine. Banja Luka – Beograd, 2009.

Mougin, C., Cabanne, F., Canivenc, M., Scalla, R.: Hydroxylation and N-demethylation of

chlortoluron by wheat microsomal enzymes. Plant Science, 66, 195-203, 1990.

Stevanović, V.: Floristička podela teritorije Srbije sa pregledom viših horiona i odgovarajućih flornih elemenata. U: Sarić R. (Ed.), Flora Srbije 1, (2 ed.) SANU, Beograd, 1992.

Belić, M.: Uticaj meliorativnih mera na adsorptivni komleks solonjeca. Doktorska disertacija Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, 1999, str. 1-152.

Thomas, A. G., Frick, B., Derksen, D. A., Brandt, S. A., Zentner, R. P.: Crop rotations and weed

community dynamics on the Canadian prairies. In: H. Brown et al. (Ed.), Proceedings of International Weed Control Congres, 2nd Copenhagen, Denmark, 1996, pp. 227–232.

Anonimni autor: The IRAC mode of action classifi cation, verzija 5.1 (potpuna revizija izvršena septembra 2005). www.irac-online.org/documents/moa/MoAv5_1.pdf. Datum pristupa stranici: 8. mart 2007.

Tabele se obeležavaju arapskim brojevima prema predviđenom redosledu. Tabele se izrađuju isključivo u programu Word, kroz meni Table-Insert-Table, koristeći font Times New Roman, 12 pt i osnovni prored. Fusnotama neposredno ispod tabela treba dati prednost nad drugim objašnjenima u zaglavlju tabela ili u samim tabelama, a tekst se daje u fontu Times New Roman, 10 pt. Svaka tabela mora imati zaglavlje. Tabele se prilažu iza literature na posebnim stranicama, a u samom tekstu se obeležava njihovo mesto.

Grafikoni treba da budu urađeni i dostavljeni u programu Excel, sa podacima u fontu Times New Roman. Potrebna objašnjenja daju se u legendama obeleženim arapskim brojevima prema redosledu. Grafikone treba priložiti iza tabela, na posebnim stranicama, a u tekstu obeležiti njihova mesta.

Dijagrami treba da budu urađeni i dostavljeni u programu Adobe Illustrator, ili u programu Corel Draw. Za unos podataka treba koristiti font Times New Roman. U tekstu rada treba obeležiti mesto dijagrama.

Fotografije snimljene digitalnim fotoaparatom poželjno je  da budu rezolucije najmanje 300 dpi, dimenzija fotografije 10×15 cm, a format zapisa JPG ili TIFF. Ukoliko autori nisu u mogućnosti da dostave originalne fotografije, treba ih skenirati u RGB modelu (ukoliko su u boji), odnosno kao Grayscale (ukoliko su crno-bele), sa rezolucijom 300 dpi u originalnoj veličini. Fotografije je potrebno obeležiti arapskim brojevima prema predviđenom redosledu. Za svaku fotografiju se daje legenda i obeležava njeno približno mesto pojavljivanja u tekstu.

 

Autori treba da koriste zvanične jedinice međunarodnog sistema (SI). Skraćenice je potrebno definisati u zagradama nakon prvog pominjanja u tekstu. Narodni nazivi organizama se daju uz pun latinski naziv, a kurzivom se obeležavaju samo latinski nazivi familija, rodova i vrsta. Nakon prvog pojavljivanja, latinsko ime dalje treba pisati skraćeno (npr. A. retroflexus L.).

Biologija i ekologija korova

Obuhvata radove iz oblasti biologije (razmnožavanje, morfologija, anatomija, fiziologija i genetika korova, rezerve semena korva u zemljuištu i sudbina, ekonomski štetni, parazitski i invazivni korovi) i ekologije (bidoverzitet, kompeticija, alelopatija, parazitizam, autekologija (odnos korov aprema abiotskim faktorima) i sinekologija korova, rezistentnost i tolerantnost korova i useva na herbicide) korova

Suzbijanje korova

Radovi koji obrađuju problematiku svih mera suzbijanja korova (preventivne, agrotehničke, fizičke, biološke, hemijske).

Izjava o privatnosti

Vaše ime i adresa e-pošte pod kojima ste se registrovali koristiće se isključivo u okviru ovog servisa i neće biti ustupani bilo kome, ni pod kojim uslovima.