Biološki odgovori hibrida kukuruza na drift glifosatom

  • Milica Dudić Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Ključne reči: glifosat, subletalne količine, hibridi kukuruza, drift

Sažetak


Tokom 2018. godine na lokalitetu Kulpin ispitivan je efekat fitotoksičnog delovanja simuliranog drifta glifosata na šest hibrida kukuruza (NS 6102, AS 334, Lucius, Confites, DKC 5031  i P0216). Glifosat je primenjen dvokratno, u fazama 3-4 i 6-7 potpuno formiranih listova kukuruza, pri čemu je primenjeno pet subletalnih količina herbicida: 10, 20, 40, 80 i 160 g/ha. Ocena fitotoksičnih efekata glifosata obavljena je 7, 14 i 21 dan nakon primene herbicida. Analizom rezultata utvrđeno je da je glifosat primenjen u količini od 160 g/ha u fazi 3-4 lista kukuruza izazvao samo lakša oštećenja, bez značajnijeg uticaja na visinu biljaka i prinos zrna, dok pri nižim primenjenim količinama nije zabeležena fitotoksičnost. Značajna fitotoksičnost na biljkama kukuruza u vidu izražene hloroze, uvijanja listova i primetnih nekrotiranih površina utvrđena je pri primeni glifosata u količini od 160 g/ha u fazi 6-7 listova. Hibridi kukuruza pri ovom tretmanu ostvarili su prosečno za 81% manji prinos u odnosu na kontrolnu varijantu. Hibridi tretirani glifosatom u količini od 80 g/ha imali su umanjen prinos za oko 30%, dok se kod ostalih nižih količina glifosata smanjenje prinosa kretalo u rasponu od 25 do 18% u odnosu na kontrolu.

Objavljeno
2021/01/14
Rubrika
Suzbijanje korova