Registracija i prijava su obavezne ako želite da ovim putem ponudite rad za objavljivanje i proveravate njegov trenutni status u procesu recenzije i uređivanja.

Uslovi za prijavu rukopisa

U postupku prijavljivanja rukopisa, autor je dužan da potvrdi da rukopis zadovoljava dole navedene uslove za objavljivanje. Ako ti uslovi nisu ispunjeni, prijavljeni rukopis može biti odbijen.
 • Prijavljeni rad nije prethodno objavljivan, niti se nalazi u procesu odlučivanja za objavljivanje u nekom drugom časopisu.

 • Tekst ispunjava stilske i bibliografske zahteve navedene u Uputstva autorima, koji se nalaze u rubrici "Info".
 • Poštovano je uputstvo Kako osigurati anonimnost recenzije.
 • Citirana literatura je data u posebnom odeljku na kraju rada i u svrhe citiranja nisu korišćene fusnote.
 • Ilustracije, slike i tabele su smeštene na odgovarajućim mestima u tekstu i priložene kao posebni fajlovi.
 • Sažeci i ključne reči dati su na dva jezika (a)  srpskom i (b) engleskom.

Uputstvo autorima

Radovi za časopis Bankarstvo moraju biti originalni i prethodno neobjavljivani. Autor odgovara za podatke objavljene u tekstu.

Radovi se klasifikuju kao: originalni naučni, pregledni i stručni.

Uredništvo zadržava pravo da tekst koji ne odgovara datim kriterijumima vrati autoru kao neodgovarajući ili radi izmena i dopuna. Drugim rečima, nijedan rad neće biti poslat na recenziju ukoliko nisu ispoštovana sva pravila data u Uputstvu.

Radovi domaćih autora, što se odnosi i na autore iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske, primaju se na srpskom i engleskom jeziku. Ukoliko nedostaje jedan od navedenih jezika, rad će biti vraćen autoru. Strani autori radove predaju na engleskom jeziku.

Uz rad obavezno dostaviti popunjen formular "Podaci o autoru", koji se nalazi ????.

U tekstu ne navoditi nikakve lične podatke pošto se rad šalje na anonimnu recenziju.

Prva stranica rada treba da sadrži: naslov rada, rezime i ključne reči.

JEL klasifikaciju određuje redakcija u skladu sa klasifikacijom Journal of Economic Literature.

Radove recenziraju dva stručna, nezavisna recenzenta. Recenzenti dobijaju radove bez ličnih podataka autora. Konačnu odluku o tome da li će rad biti publikovan ili ne donosi glavni i odgovorni urednik.

Postupak testiranja na plagijat obaviće se nakon pozitivnih recenzija rada. Radovi će biti odbijeni ukoliko se utvrdi plagijat, autoplagijat ili lažno autorstvo.

Autor dobija dva primerka časopisa u kojem je objavljen njegov prilog.

Uputstvo

Molimo da rad pripremite pridržavajući se obavezno sledećih uputstava koja se podjednakoodnose na tekst i na srpskom i na engleskom jeziku:

 • Rad treba da bude u A4 formatu, sve margine 20 mm.
 • Dužina rada najviše 10 strana uključujući grafikone, tabele, literaturu i ostale priloge. Ukoliko rad po obimu prevazilazi date propozicije, na uredništvu je odluka da li će ga publikovati ili ne.
 • Font i veličina fonta za ceo rad: isključivo Times New Roman, latinica, 10 pt, razmak između redova single.
 • Naslov rada mora da bude kratak i jasan.
 • Posle naslova rada napisati rezime dužine do 150 reči.
 • Posle rezimea dati do 10 ključnih reči, pogodnih za indeksiranje i pretraživanje.
 • Osim glavnog naslova (naslova rada) koristiti u tekstu do dva nivoa naslova, bez numeracije.
 • Početak pasusa kucati od početka kolone (bez tabulatora).
 • Ukoliko uz tekst idu šeme ili grafikoni, označiti u radu gde treba da budu i napraviti ih isključivo u programu Word, Excel ili PowerPoint.
 • Ukoliko rad sadrži fotografije, označiti u radu gde one treba da stoje i priložiti svaku kao poseban fajl u formatu .eps ili .tiff, rezolucija 300 dpi.
 • Tabela po širini ne sme da prelazi margine, a po dužini ne sme biti duža od jedne stranice i mora imati naslov i izvor.
 • U tekstu i tabelama ne koristiti tekst boksove.
 • Web adrese kucati kao tekst, a ne kao hiperlink.
 • Ispraviti sve gramatičke i greške u kucanju.
 • Nazivi institucija se, prilikom prvog pominjanja, navode u prevodu a u zagradi originalni naziv i skraćenica.
 • Fusnote nisu predviđene (reference navesti u tekstu i obavezno u literaturi).
 • Reference se u tekstu navode tako što se u zagradi navedu prezime autora i godina izdanja. Citirani delovi teksta navode se u radu tako što se u zagradu stave prezime autora, godina izdanja i broj strane sa koje je citat. Ukoliko se radi o dva autora, imenuju se oba uz godinu izdanja, a ako ima tri i više autora, navodi se samo prvi (prezime prvog autora + i saradnici sa godinom izdanja). Svaka referenca se mora navesti i u popisu literature.
 • Literaturu grupisati na kraju rada po sledećem principu:
  • Knjige: Klasens R. (2006). Sprečavanje pranja novca. Beograd: Udruženje banaka Srbije
  • Časopisi: Pantelić S. (2013). Flavije Valerije Konstantin (306-337). Bankarstvo42 (4), 136-145. (prilikom citiranja iz elektronskih verzija časopisa na kraju dodati: doi broj citiranog članka, ako ga ima, odgovarajući internet link i datum pristupa)
  • Ostali izvori - vebsajtovi (internet adresa i datum pristupa), disertacije (prezime, ime, naslov, institucija gde je doktorska disertacija odbranjena, godina), službene publikacije (naziv publikacije/organizacije/ustanove, naslov, mesto izdavanja, izdavač, broj, godina).
 • Ostali prilozi časopisu treba da imaju do 5 strana, takođe moraju biti urađeni po tehničkom uputstvu, ne recenziraju se, već ih uredništvo ocenjuje i razvrstava u sledeće kategorije:
  • Prikaz knjige: u nadnaslovu se navodi autor knjige, u naslovu naziv knjige, a u podnaslovu podaci o autoru knjige, titula, ustanova u kojoj je zaposlen, godina izdanja, izdavač. Autor prikaza potpisuje se na kraju. Obavezno dostaviti sliku korice knjige u formatu .eps ili .jpg, rezolucija 300 dpi kolor.
  • Prikaz doktorske disertacije: u nadnaslovu se navodi autor disertacije, u naslovu naziv disertacije, a u podnaslovu podaci o autoru, titula, ustanova u kojoj je zaposlen, članovi Komisije za odbranu, datum i mesto odbrane. Autor prikaza potpisuje se na kraju.
  • Prikaz konferencija: u naslovu naziv konferencije ili skupa, u podnaslovu organizator, datum i mesto održavanja. Autor teksta potpisuje se na kraju.

Izjava o privatnosti

Vaše ime i e-adresa pod kojim ste se registrovali koristiće se isključivo u okviru ovog servisa i neće biti ustupani bilo kome.