Registracija i prijava su obavezne ako želite da ovim putem ponudite rad za objavljivanje i proveravate njegov trenutni status u procesu recenzije i uređivanja.

Uslovi za prijavu rukopisa

U postupku prijavljivanja rukopisa, autor je dužan da potvrdi da rukopis zadovoljava dole navedene uslove za objavljivanje. Ako ti uslovi nisu ispunjeni, prijavljeni rukopis može biti odbijen.
  • Prijavljeni prilog nije prethodno objavljivan, niti se nalazi u procesu odlučivanja za objavljivanje u nekom drugom časopisu. U suprotnom, detaljno obrazloženje  navodi se pod "Komentari uredniku".

  • Datoteka koja sadrži rad je u Microsoft Word ili RTF formatu.

  • URL adrese za Internet reference su priložene.

  • Tekst je dat u jednostrukom razmaku; korišćen je font veličine 12; za isticanje je korišćen kurziv (italika), a ne podvlačenje (sem eventualno za URL adrese).
  • Ilustracije, slike i tabele su smeštene na odgovarajućim mestima u tekstu, a ne kao prilog na njegovom kraju; citirana literatura je data u posebnom odeljku na kraju rada (pa i onda kada se navodi u fus-notama).
  • Tekst ispunjava stilske i bibliografske zahteve navedene u Uputstva autorima, koji se nalaze u rubrici "Info".
  • Poštovano je uputstvo Kako osigurati anonimnost recenzije (ako se prilog nudi za rubriku koja podleže recenziji).
  • Ako je rad (su)finansiran od strane EU ili nacionalne fondacije (ministarstva) navedena je brojčana oznaka i naziv projekta u okviru koga je rad nastao.
  • Sažeci i ključne reči dati su na dva jezika (a)  srpskom i (b) engleskom, odnosno izuzetno na nekom drugom svetskom jeziku ako se taj rasprostranjeno koristi u određenoj oblasti nauke

Uputstvo autorima

UPUSTVO ZA AUTORE

 

Radovi treba da sadrže sledeća poglavlja: naslov rada, imena autora, adrese autora, abstrakt, ključne reči, uvod, materijal i metod, rezultate, diskusiju, literaturu i izvod na engleskom jeziku.

Naslov rada

Naslov rada treba napisani fontom Times New Roman, Caps Lock Bold, Font 14, a ostali deo teksta Times New Roman, Normal, Font 12.

Naslovi poglavlja

Naslovi poglavlja treba da su napisani fontom Times New Roman, Caps Lock Bold, Font 12, a ostali deo teksta Times New Roman, Font 12, dvostruki pored, normalne margine.

Ime autora
Navodi se puno ime i prezime (svih) autora. Poželjno je da se navedu i srednja slova autora. Imena i prezimena domaćih autora uvek se ispisuju u originalnom obliku (sa srpskim dijakritičkim znakovima), nezavisno od jezika na kojem je napisan rad.

Naziv ustanove autora (afilijacija)
Navodi se pun (zvanični) naziv i sedište ustanove u kojoj je autor zaposlen, a eventualno i naziv ustanove u kojoj je autor obavio istraživanje. U složenim organizacijama navodi se ukupna hijerarhija (npr. Departman za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu). Afilijacija se ispisuje neposredno nakon imena autora. Funkcija i zvanje autora se ne navode.

 

 

AFILACIJA PRIMER:

FAKTORI RIZIKA U NASTANKU OSTEOARTROZE KUKA
Karmela Filipović¹, Jelena Zvekić-Svorcan¹, Snežana Tomašević-Todorović², Branislava
Stanimirov³
¹Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad, ²Klinika za medicinsku rehabilitaciju,
Klinički Centar Vojvodina, ³Dom zdravlja „Novi Sad“ Novi Sad

Kontakt podaci
Adresa ili e-adresa autora daje se u napomeni u obliku fusnote

Jezik rada
Jezik rada može biti srpski ili engleski .Tekst mora biti jezički i stilski doteran, sistematizovan, bez skraćenica (osim standardnih). Sve fizičke veličine moraju biti izražene u Međunarodnom sistemu mernih jedinica – SI.

SAŽETAK (APSTRAKT)

Sažetak (apstrakt) jeste kratak informativan prikaz sadržaja članka koji čitaocu omogućava da brzo i tačno oceni njegovu relevantnost. Ne sme da ima više od 250 reči.

KLJUČNE REČI

Do 6 reči koje najbolje opisuju rad. Sistem ASEESTANT u svrhu kontrole popisa ključnih reči koristi specijalnu alatku KWASS: automatsko ekstrahovanje ključnih reči iz disciplinarnih tezaurusa/rečnika po izboru i rutine za njihov odabir, tj. prihvatanje odnosno odbacivanje od strane autora i/ili urednika.

UVOD

Treba da prikaže problematiku i razloge zbog kojih je sprovedeno istraživanje i pregled dosadašnjih istraživanja u toj oblasti.

MATERIJAL I METOD

Treba da sadrži protokol istraživanja a metode treba detaljno objasniti kako bi ih mogli koristiti i drugi autori. Za rutinske metode dovoljno je napisati reference. Za instrumente i opremu treba napisati proizvođača. U ovom delu teksta treba takođe naznačiti korišćene programe i statističke metode.

REZULTATI

Lsti podaci ne smeju se prikazivati i tabelarno i grafički. Rezultati i njihovo tumačenje treba da budu jasni, koncizni i da prate logički redosled. U ovom poglavlju rezultate ne treba diskutovati ili donositi zaključke.

TABELE I GRAFIKONE:

Treba numerisati arapskim brojevima po redosledu  pojavljivanja  u tekstu, npr. Tabela 1. (Table 1.),  Tabela 2. (Table 2.)….Slika 1. (Figure 1.), Slika 2. (Figure 2.)…..Garfikon 1 (Graph 1.), Garfikon 2. (Graph 2.)  itd. Naslove i legendu tabela, slika  i grafikona treba napisati na srpskom i engleskom jeziku. Tabele, slike  i grafikone autori treba sami da umetnu u tekst.

DISKUSIJA

Rezultate ne treba samo ponavljati, nego ih diskutovati i utvrditi njihovu značajnost u poređenjima sa drugim autorima koji su radili slična istraživanja. Poslednji pasus treba da sadrži najznačajnije i glavne zaključke do kojih se došlo, kao i da ukaže na smer budućih istraživanja.

ZAHVALNICA
Naziv i broj projekta, odnosno naziv programa u okviru kojeg je članak nastao, kao i naziv institucije koja je finansirala projekat ili program, navodi se u posebnoj napomeni na stalnom mestu, po pravilu pri dnu prve strane članka.

 

REFERENCE

GADS  za referenciranje (citiranje i navođenje literature) primenjuje APA stil navođenja literature.  U okviru teksta reference se pišu u zagradama, a treba da sadrže prezime autora i godinu u kojoj je rad objavljen. na primer (Vlahović, 2007) ukoliko ima više autora upisuje se samo prezime prvog autora i dodaje rečca «i sar.» (i saradnici) zadomaću literaturu ili «et al.» (i drugi) za literaturu na engleskom jeziku (Tijanić i sar., 2005).

Primeri referisanja:

Knjiga:

Darwin, C. (1931). Čovekovo poreklo. Beograd: Geca Kon.

Rokai, P., Đere, Z., Pal, T., & Kasaš, A. (2002). Istorija Mađara. Beograd: Clio.

E-knjiga

Milone, E. F. & Wilson, W. J. F. (2008). Solar system astrophysics: background science and the inner solar system [SpringerLink version]. doi: 10.1007/978-0-387-73155-1

Rad u časopisu:

Srdić, B., Stokić, E., Babović, S., Polzović, A., Vlaškalić, Ž. (2006). Varijacije masne mase tela u normalno uhranjenih osoba. Glasnik ADJ, 41,429-437.

Članak iz onlajn naučnog časopisa

Stankov, S. (2006). Phylogenetic inference from homologous sequence data: minimum topological assumption, strict mutational compatibility consensus tree as the ultimate solution. Biology Direct, 1. doi:10.1186/1745-6150-1-5

Članak na konferenciji u  zborniku

Wilkinson, R. (1999). Sociology as a marketing feast. In M. Collis, L. Munro, & S. Russell (Eds.), Sociology for the New Millennium. Paper presented at The Australian Sociological Association, Monash University, Melbourne, 7-10 December (pp. 281-289). Churchill, VIC: Celts.

Disertacija:
Schnittker, J. (2004). Education and the changing shape of the income gradient in health (doctoral dissertation or master’s thesis). Name of Institution, Location. (dostupno na www…
Sistem ASEESTANT u svrhu kontrole navođenja (citiranja) u tekstu koristi specijalnu alatku CiteMatcher: otkrivanje izostavljenih citata u tekstu rada i u popisu referenci.

Ceo rad ne sme biti duži od 12 strana.

IZJAVA O AUTORSTVU I ORIGINALNOSTI RADA

Svaki pojedinačni autor (ako ih je dva ili više) rukopisa dostavljenih redakciji časopisa potrebno je da potpiše izjavu o autorstvu i orginalnosti rada (Statement of conflicts of interest).

TROŠKOVI  PUBLIKOVANJA

Cena publikovanja je 1 000 din/10€ (za strane autore) po prelomljenoj strani.Troškovi obuhvataju: lektorisanje srpskog  i engleskog jezika, pripremu za štampu, štampu, slanje štampanog primerka časopisa autorima.Uplata se vrši po završenoj proceduri prijema rukopisa pre samog štampanja sveske časopisa na žiro račun 205-15745-92, Komercijalna banka Niš, sa naznakom - Primalac: „Antropološko društvo Srbije“ svrha: „Štampanje rada u Glasniku ADS“.Autori i koautori, koji blagovremeno ne dostave potrebne izjave i kopiju uplatnice za štampu na e-mail adresu časopisa  biće brisani iz rada pre ONLINE FIRST objave, i dodele DOI broja, bez slanja opomene.


Izjava o privatnosti

Vaše ime i e-adresa pod kojim ste se registrovali koristiće se isključivo u okviru ovog servisa i neće biti ustupani bilo kome.