KORELATI ŽIVOTNIH NAVIKA I POSTURALNOG STATUSA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA

  • Veljko Dušan Vukicević Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
  • Aleksandar Stanojčić Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
  • Dejan Čokorilo Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
  • Nikola Lukić Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
  • Velimir Miličković Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
  • Nikola Pajić Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
  • Jelena Nišević Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet
Ključne reči: relations||, ||relacije, life habits||, ||životne navike, physical activity||, ||fizička aktivnost, posture||, ||postura,

Sažetak


Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 62 ispitanik, uzrasta 7 godina iz Koceljeve (M=31, F=31) sa ciljem doprinosa boljem razumevanju potencijalnih faktora koji se mogu dovesti u vezu sa nastajanjem loših telesnih držanja segmenata tela i bolja prevencija među populacijom dece mlađeg školskog uzrasta. Roditelji su popunjavali nestandardizovan upitnik konstruisan za potrebe istraivanja. Rezultati ukazuju da se oko petine ispitanika je aktivno svih sedam dana u nedelji po 20-30 minuta, čak 80.6% koristi raunar u svojoj kući u nekom obliku, a najviše provode tipičnim vikendom od 1-2 časa dnevno. Utvrđene su statistički značajne korelacije životnih navika i stanja segmenata posturalnog statusa kod dece muškog i ženskog pola. Prisutna je razvijena svest roditelja o potrebi fizičke aktivnosti dece sa narušenim posturalnim poremećajima koji se odnose na ravna stopala i deformitete kične (kifoza, leva grudna skolioza i kompenzatorna skolioza). Kao indikatori lošeg stanja držanja posturalnih segmenata može se istaći korišćenje računara i zastupljenost gledanja tv-a.

Ključne reči: fizička aktivnost, životne navike, postura, relacije

Objavljeno
2019/03/23
Rubrika
Originalni naučni članak