RODNA IDEOLOGIJA U DISKURSU MLADIH

  • Valentina B Bosković Marković Katedra za strane jezike, Poslovni fakultet, Univerzitet Singidunum

Sažetak


Dok se rodni poredak definiše kao društveni sistem podela zasnovan na polno- klasnim zadacima, pravima, obavezama, slobodama i ograničenjima (Eckert&McConnell- Ginet, 2003: 34), rodna ideologija se definiše kao skup verovanja koji upravlja učešćem ljudi u rodnom poretku (Eckert&McConnell- Ginet, 2003: 26). Rodni stereotipi koji utiču na stvaranje rodnih ideologija mogu u velikoj meri uticati na pristup komunikaciji kako govornika/ica, tako i slušaoca ili sagovornika/ica (Eckert, McConnell- Ginet, 2003: 197). Stoga se u ovom radu bavimo upravo uticajem rodne ideologije na jezičku upotrebu, s posebnim osvrtom na diskurs mladih. S obzirom na to da govorimo o rodnoj podeli, analiziraćemo upotrebu rodno osetljivog jezika kod mladih. Nakon teorijskog uvida u pojam jezičke ideologije i podelu na egalitarnu i tradicionalnu rodnu ideologiju, rad predstavlja istraživanje na temu upotrebe rodno osetljivog jezika kod mladih u skladu sa njihovom rodnom ideologijom. U radu je potvrđena početna hipoteza da studenti/studentkinje koji neguju tradicionalnu rodnu ideologiju ne koriste rodno osetljiv jezik, dok studenti/studentkinje koji neguju egalitarnu rodnu ideologiju koriste rodno osetljiv jezik u svakodnevnoj komunikaciji.

Ključne reči: rodna ideologija, rodno osetljiv jezik, fokus grupa

 

Reference

Penelope Eckert, Sally McConnell-Ginet (2003): Language and Gender, Cambridge University Press

Widowson, H. G. (1998): ‘The Theory and Practice of Critical Discourse Analysis’, in Apllied Linguistics 19/1, p. 136- 151.

Milojević, I, Markov, S. (2011): Uvod u rodne studije, Mediterran Publishing, Novi Sad

Cameron, D. (2003): ‘Gender and Language Ideologies’, in The Handbook of Language and Gender, ed. by J. Holmes and M. Meyenhoff, Oxford University Press, p. 447- 481.

Tošić, M, Todorović, D. (2011): „Podela rada, kvalitet braka i rodna ideologija“, Sociološki pregled, vol. XLV (2011), no. 3, str. 393–419.

Filipović, J. (2009): Moć reči. Ogledi iz kritičke sociolingvistike, Beograd, Zadužbina Andrejević

Popović, D, Džamonja Ignjatović T, Duhaček, G. (2010): „Rodna osetljivost u akademskom prostoru: istraživanje stavova prema rodnoj ravnopravnosti na Univerzitetu u Beogradu“, FPN Godišnjak 2010, V deo: Istraživanja, str. 455- 477.

Đurić, S. (2005): „Metodologija fokusgrupnog istraživanja“, Sociologija Vol. XLVII, N° 1, str. 1- 26.

Objavljeno
2019/03/23
Rubrika
Originalni naučni članak