Fokus i područje delovanja

Glasnik Advokatske komore Vojvodine časopis je za pravnu teoriju i praksu.

Časopis je posvećen objavljivanju pre svega naučnih, ali i stručnih radova u oblastima: pravne teorije; sudske, advokatske i slične prakse u oblasti prava, kao i radova iz oblasti filozofije prava i istorije države i prava.

Glasnik Advokatske komore Vojvodine jedini je pravni časopis u Srbiji i jedan od retkih u regionu koji je posebno prilagođen objavljivanju članaka o obimnim naučnim istraživanjima, čije objavljivanje zahteva pozivanje na znatan korpus ranije nepoznatih, nedostupnih ili teško dostupnih odnosno dostupnih ali nesistematizovanih podataka na kojima se istraživanje zasniva. Takve podatke,  autor može objaviti u prilogu uz rad pod nazivom „banka podataka“. Kada je to zbog obima banke podataka potrebno, ona može biti objavljena u elektronskoj formi kao elektronska banka podataka, a  takva (elektronski objavljena) banka podataka po potrebi može biti i štampana u vanrednom ili dopunskom broju Glasnika.

Recenzentski postupak

Osnovni zadatak recenzenata jeste da ocene svaki pojedinačni rad koji im se dostavi, čime doprinose unapređenju i održavanju visokog naučnoistraživačkog dometa i ranga samog časopisa ali i autora članaka.

Recenzenti su po pravilu višeg ili jednakog ranga (naučno ili nastavno zvanje) kao i autor rada koji se recenzira.

Proces recenziranja je dvosmerno anoniman i sprovode ga dva nezavisna recenzenta za svaki pojedinačni naučni članak (Double Blind Review).

Recenzentima nije poznato ko su autori rada, niti autori rada znaju ko je recenzent njihovog rada.

Sadržaj i postupak recenzije se smatraju poverljivim i recenzent, kao ni članovi uredništva, ne smeju otkrivati trećim stranama nikakve detalje iz tog postupka.

Otvoreni pristup

Ovaj časopis omogućava trenutni otvoren pristup svom celokupnom sadržaju u skladu sa datom saglasnošću uredništva časopisa.

Istorija časopisa

Glasnik Advokatske komore Vojvodine kao stručni časopis pokrenula je 1. juna 1928. godine Advokatska komora u Novom Sadu, danas Advokatska komora Vojvodine. On je jedan od najstarijih pravnih časopisa ne samo u Srbiji, već i na području bivše Jugoslavije, koji izlazi kontinuirano. Od 1981. godine Glasnik je definisan kao časopis za pravnu teoriju i praksu. U prvoj polovini 1996. godine ustanovio je kriterijume koji važe za rang naučnih publikacija, a od 2004. godine ima status nacionalnog naučnog časopisa (sa oznakom M53), prema kriterijumima Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Časopis objavljuje izvorne naučne članke, rasprave, pravne eseje, oglede iz istorije prava, prikaze knjiga, tekstove koji se odnose na pravnu praksu.