Registracija i prijava su obavezne ako želite da ovim putem ponudite rad za objavljivanje i proveravate njegov trenutni status u procesu recenzije i uređivanja.

Uslovi za prijavu rukopisa

U postupku prijavljivanja rukopisa, autor je dužan da potvrdi da rukopis zadovoljava dole navedene uslove za objavljivanje. Ako ti uslovi nisu ispunjeni, prijavljeni rukopis može biti odbijen.
 • Prijavljeni rukopis nije prethodno objavljivan, niti je u procesu objave ili recenziranja u nekom drugom časopisu. U suprotnom, autor je dužan da navede detaljno pismeno obrazloženje situacije u odeljku "Komentari uredniku".
 • Datoteka koja sadrži rukopis mora da bude snimljena u Microsoft Word (.doc, .docx) ili .rtf formatu!
 • Sve internet reference moraju imati priložene URL adrese!
 • Tekst je dat u jednostrukom razmaku; korišćen je font veličine 12; za isticanje je korišćen kurziv (italika), a ne podvlačenje (dozvoljeno samo za URL adrese).
 • Tekst ispunjava stilske i bibliografske zahteve navedene u Uputstvu autorima, koje se nalaze u odeljku Info.
 • Poštovano je uputstvo Kako osigurati anonimnost recenzije (ako je rukopis priložen za rubriku koja podleže recenziji).

Uputstvo autorima

GLASNIK ADVOKATSKE KOMORE VOJVODINE

ČASOPIS ZA PRAVNU TEORIJU I PRAKSU

 

UPUTSTVA ZA AUTORE SA PRAVILIMA CITIRANJA

 

I OPŠTE NAPOMENE

 

Glasnik Advokatske komore Vojvodine (u daljem tekstu: Glasnik) objavljuje članke iz oblasti pravne teorije i prakse u celini ili delimično. Svaki članak, po pravilu, predaje se u elektronskoj formi (Word datoteka sa .docx ekstenzijom).

Radovi se dostavljaju putem platforme za elektronsko uređivanje časopisa na linku: http://aseestant.ceon.rs/index.php/gakv/user

Ili na e-mail adresu: akvojvodine@gmail.com

Radovi koji se prijavljuje putem platforme za elektronsko uređivanje časopisa, prijavljuju se prema tehničkim uputstvima za korišćenje tog sistema koja su dostupna na web stranici Advokatske komore Vojvodine.

Uredništvo zadržava pravo tehničkog prilagođavanja teksta u skladu sa pravilima uređivanja, lekture i korekture.

 

 

 

II OBIM I OPREMLJENOST ČLANKA

 

Obim teksta

Dužina teksta ograničena je na jedan autorski tabak koji čini tekst od 16 strana sa po 28 redova na strani i 66 slovnih mesta u redu što ukupno čini dužinu teksta od 30.000 slovnih znakova (karaktera) uključujući i razmake.

Kada ej to posebno opravdano značajem teme ili istraživanja, tekst može iznositi i tabak i po.

Izuzetno, tekst može biti i obimniji o čemu odlučuje uredništvo Glasnika.

Za pisanje se koristi font Times New Roman veličine 12pt, sa razmakom između redova vrednosti 1,5 na stranici A4 formata.

Jezik i pismo

Članci se, predaju na srpskom jeziku na ćiriličkom ili latiničnom pismu ili na engleskom jeziku.

Članci se redaju u  elektronskoj formi.

Članci koji se predaju na srpskom jeziku uz apstrakt i ključne reči na srpskom jeziku moraju sadržati i apstrakt i ključne reči na engleskom jeziku.

Autori

Ime i prezime autora sa akademskom titulom (zvanjem), naziv i puna adresa institucije u kojoj autor radi i druge neophodne afilijacije kao i kontakt odnosno e-mail adresa autora,  ne navode se u članku.

Gore navedene podatke, autor dostavlja uredništvu u zavisnosti od načina na koji prijavljuje članak:

-          Ukoliko rad prijavljuje putem platforme za elektronsko uređivanje časopisa, popunjavanjem odgovarajućih polja prilikom prijave članka na platformi.

-          Ukoliko rad prijavljuje putem e-mail adrese, onda navedene podatke unosi u samu poruku u čijem se prilogu nalazi i članak koji se prijavljuje.

Autor koji je ranije objavljivao pod drugim imenom ima pravo da se na njegov zahtev u posebnoj naznaci uz njegovo ime navede i ime odnosno imena pod kojima je ranije objavljivao.

 

 

Naslov članka

Naslov članka navodi se velikim slovima (verzal) na sredini stranice, fontom Times New Roman, bold, veličine 14pt.

Sažetak i rezime

Sažetak je  kratak  informativan  prikaz sadržaja  članka  koji  čitaocu omogućava  da brzo i tačno oceni njegovu relevantnost.

Sažetak se daje na početku članka, ispod naslova a iznad ključnih reči.

Sastavni delovi sažetka su osnovni problemi, cilj istraživanja, metodi, po mogućnosti kratak osvrt na  rezultate i zaključke.

Sažetak treba da ima od 60 do 200 reči i treba da stoji   između zaglavlja (naslov, imena  autora i dr.) i ključnih reči, nakon kojih sledi tekst članka.

Naučni članak mora sadržati sažetke na srpskom i engleskom jeziku.

Strani autori koji se ne koriste srpskim jezikom, rad na engleskom jeziku mogu prijaviti i bez sažetka na srpskom jeziku, ukoliko rad bude prihvaćen za objavljivanje stručni prevod sažetka na srpski jezik uz dozvolu autora obezbediće uredništvo.

Za sažetke na engleskom jeziku (kada je članak na srpskom jeziku) uredništvo obezbeđuje kvalifikovanu lekturu, odnosno gramatičku i pravopisnu ispravnost.

Ako je jezik rada srpski, sažetak na stranom jeziku može se pružiti u  proširenom obliku, kao tzv. rezime.

Rezime može da bude u strukturiranom obliku.

Dužina rezimea može biti do 1/10 dužine članka.

Rezime se daje na kraju članka, nakon odeljka Literatura.

Sažetak i ključne reči ne moraju sadržati radovi namenjeni rubrikama: prikaz slučaja prikaz sudske prakse ili prikaz knjige.

Кljučne reči

Кljučne reči su termini ili fraze koje najbolje opisuju sadržaj članka za potrebe indeksiranja i pretraživanja.

Broj ključnih reči ne može biti veći od 10.

Кljučne reči daju se na svim jezicima na kojima postoje sažeci.

U članku se daju neposredno nakon sažetaka, odnosno rezimea.

Podnaslovi

Podnaslovi se pišu na sredini, velikim slovima, veličina fonta 12pt i numerišu se arapskim brojevima. Ukoliko podnaslov ima više celina, one se označavaju arapskim brojevima, kao: 1.1. – malim običnim slovima, veličina fonta 12, 1.1.1. – malim ukošenim slovima, font 11.

Banka podataka

Kada je to posebno opravdano, naučni članici ili stručni radovi objavljeni u časopisu mogu biti propraćeni bankom podataka.

Banka podataka je skup podataka sortiranih i izloženih po određenom sistemu, koji su takvi da su namenjeni daljim naučnim interpretacijama ili praktičnoj primeni ili služe kao dokaz ili prilog potvrđivanju ili opovrgavanju zaključaka, teza i ideja kojima se naučni članak bavi, a po svom obimu su takvi da ne bi bilo celishodno uvrstiti ih u sam članak.

Banka podataka predstavlja prilog koji se raspoređuje odmah iza članka povodom kog se prilaže.

Izuzetno, ukoliko je obim podataka takav da prevazilazi 16 stranica, u prilogu rada može se navesti skraćena banka podataka.

Skraćena banka podataka je saopštenje u kom se navodi vrsta podataka koji su njen predmet, metodologija i sistematika sortiranja podataka u banci, kao i  spisak podataka na koje se odnosi sa obaveznom naznakom o tome da se svi podaci i u punom obimu nalaze u elektronskoj banci podataka na tačno određenoj web adresi.

Elektronska banka podataka predstavlja banku podataka u elektronskoj verziji koju uredništvo čini dostupnim na istoj web stranici na kojoj se na nalazi i elektronska kopija časopisa.

Uredništvo može odlučiti da se elektronska banka podataka objavi i u štampanom obliku, kada to zahtevaju interesi naučne ili stručne javnosti.

U slučaju iz prethodnog stava uredništvo može odlučiti da se takva banka podataka štampa u objavi u okviru vanrednog, dopunskog ili specijalnog broj.

U postupku prijavljivanja članka, banka podataka dostavlja se kao prilog u elektronskoj formi uz članak.

 

III PRAVILA CITIRANJA

 

U Glasniku je predviđeno korišćenje APA (Publication Manual of the American Psychological Association)  stila bibliografskog citiranja.

Primeri citiranja u članku

Navođenje knjiga

 • 1 autor: (Prezime, godina izdanja)

(Petrović, 2004)

 • 2 autora: (Prezime & Prezime, godina izdanja)

(Petrović & Jovanović, 2007)

 • 3-5 autora:

 

-          Prilikom prvog navođenja takvog izvora navesti sve autore: (Prezime, Prezime, Prezime & Prezime, godina izdanja)

(Petrović, Jovanović, Nikolić & Stojanović, 2009)

-          Kod kasnijih navođenja ovog izvora navesti samo prvog autora i dodati i dr. ako je knjiga pisana na srpskom, ili et al., ako je knjiga pisana na stranom jeziku.

(Petrović i dr., 2009)

 • 6 i više autora

 

-          Pri prvom i svakom daljem navođenju navesti samo prvog autora i dodati i dr. ako je knjiga pisana na srpskom, ili et al., ako je knjiga pisana na stranom jeziku

(Petrović i dr., 2011)

Navođenje članka iz časopisa

Navodi se samo onaj autor čiji članak ste koristili u radu.

(Petrović, 2014)

 

 

Primeri citiranja bibliografskih jedinica

Navođenje knjiga

 • 1 autor: (Prezime, inicijal imena. (godina izdanja). Naziv knjige. Mesto izdanja: Izdavač)

Petrović, P. (2004). Pravo i pravda. Beograd: Službeni glasnik

 • 2 autora: (Prezime, Inicijal imena., i Prezime, Inicijal imena. (godina izdanja). Naziv knjige. Mesto izdanja: Izdavač)

Petrović, P., i  Jovanović, J. (2007). Ugovori trgovinskog prava. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

 • 3-5 autora: Prezime, Inicijal imena., Prezime, Inicijal imena., Prezime, Inicijal imena (godina izdanja). Naziv knjige. Mesto izdanja: Izdavač)

Petrović, P., Jovanović, J., i Nikolić, N. (2009). Naknada štete, Beograd: Službeni glasnik

 • 6 i više autora: navode se svi autori ako ih je 6 ili 7, a kada ih je 8 i više, navodi se prvih 6, izostavljaju se svi ostali pre poslednjeg autora i umeće se oznaka tri tačke.

Petrović, P., Jovanović, J.,  Nikolić, N., Stojanović S., Popović, P., ... Ivanović, I. (2011). Krivično pravo. Beograd : Pravni fakultet u Beogradu

Navođenje članka iz časopisa

-          Prezime, Inicijal imena. (godina izdanja). Naziv članka. Naziv časopisa (stranice od-do). Mesto izdanja: Izdavač.

Petrović, P. (2014). Naknada štete. Pravnik (64-69). Novi Sad: Udruženje Pravnik

Navođenje izvora sa interneta

-          Prezime, Inicijal imena. (godina izdanja). Naziv. Preuzeto datum sa internet adresa

Petrović, P. (2014). Naknada štete. Preuzeto 27.12.2018. sa http://primer.com

Navođenje domaćih propisa

-          Pun naziv propisa, glasilo u kome je propis objavljen, broj glasila/godina objavljivanja.

Zakon o obligacionim odnosima, Službeni glasnik RS, broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018

Navođenje stranih propisa

 

-          Naziv institucije koja je propis donela, pun naziv propisa, mesto objavljivanja, godina

European Parliament, The Impact of German Unification on the European Community, Brussels, 1990

 

Navođenje domaće sudske prakse

-          Naziv sudske odluke i naziv suda koji je odluku doneo, broj odluke i datum odluke

Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž1 2137/2011 od 25.5.2011. godine

 

Navođenje strane sudske prakse

Strana sudska praksa se navodi u skladu sa pravilima koja važe za navođenje sudske prakse odgovarajućih sudova.

Pravila citiranja sudske prakse Evropskog suda mogu se pronaći na sledećem linku:

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_126035/en/

Pravila citiranja sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava mogu se pronaći na sledećem linku:

https://www.echr.coe.int/Documents/Note_citation_ENG.pdf

Literatura, izvori i citirana sudska praksa

Literatura se navodi nakon članka, kao posebna sekcija tako što se sve jedinice navode azbučnim redom po prezimenu autora, a kod istog autora, po godini izdavanja (od najnovije do najstarije).

Domaći i međunarodni izvori prava se navode nakon članka, kao posebna sekcija, redom kojim su navođeni u tekstu.

Citirana sudska praksa se navodi nakon teksta, kao posebna sekcija, redom kojim je navođena u članku.

 

IV KATEGORIZACIJA ČLANAKA

 

Vrste članaka

Članci u časopisima se razvrstavaju u dve osnovne kategorije: naučni članci i nenaučni članci.

Naučni članci

Naučni članci su: originalan naučni rad, pregledni rad, kratko saopštenje, prethodno saopštenje i naučna kritika.

 1. Originalan naučni rad je rad u kome se  iznose  prethodno neobjavljivani rezultati sopstvenih istraživanja naučnim metodom.
 2. Pregledni rad je rad koji sadrži originalan, detaljan i kritički prikaz istraživačkog problema  ili  područja u kome je autor ostvario određeni doprinos, vidljiv na osnovu autocitata.
 3. Kratko saopštenje je originalni naučni rad punog formata, ali manjeg  obima koje sadrži dotada neobjavljene rezultate završenog naučnog istraživanja. Nema više od 1.000 reči.
 4. Prethodno saopštenje je originalni naučni rad punog formata, ali manjeg  obima koje sadrži dotada neobjavljene rezultate nezavršenog naučnog istraživanja. Nema više od 1.000 reči.
 5. Naučna kritika odnosno polemika je rasprava na određenu naučnu temu zasnovana  isključivo na naučnoj argumentaciji.

Izuzetno, naučni rad u časopisu može imati oblik monografske studije, kao i kritičkog izdanja naučne građe (istorijsko-arhivske, leksikografske, bibliografske, pregleda  podataka i sl.) – dotad nepoznate ili nedovoljno pristupačne za naučna istraživanja.

Radovi klasifikovani kao naučni moraju imati bar dve pozitivne recenzije.

Naučni  članci  treba  da  budu  grupisani i jasno izdvojeni u prvom delu sveske.

Radovi koji se bave analizom sudske ili slične prakse, ili studijom slučaja razvrstavaju se u naučne članke ukoliko zadovoljavaju uslove navedene iznad.

Nenaučni članci

Nenaučni članci su stručni radovi i ostali prilozi.

 

 

Stručni rad

Stručni rad je prilog u kome se nude iskustva korisna  za  unapređenje  profesionalne  prakse, ali koja nisu nužno zasnovana na naučnom metodu.

Pod stručnim radom podrazumevaju se i prikazi sudske ili administrativne prakse, prikaz ili studija konkretnog slučaja ili grupe slučajeva (ukoliko ne zadovoljavaju uslove da budu kategorisani kao naučni članci) kao i komentari sudske ili administrativne prakse, uključujući tu i stručnu kritiku.

Uređivački odbor može doneti posebna uputstva autorima kojima se propisuju dodatni standardi koje stručni rad treba da zadovolji kako bi bio podoban za objavljivanje.

Ostali prilozi

Nenaučni prilozi koji nisu stručni radovi, a koji se objavljuju u časopisu svrstavaju se u jednu od sledećih kategorija: uvodnik, esej, biografija, nekrolog, recenzija, prikaz naučnog ili stručnog skupa, ispravka, zahvalnica, izveštaj o radu organa komore, saopštenja sa sednice organa komore i ostali prilozi.

 

 1. Uvodnik je kratak članak koji donosi mišljenje ili stav. Uvodnik po pravilu piše glavni urednik ili član uređivačkog odbora.
 2. Esej je kratak osvrt na neku temu s iznošenjem promišljanja autora.
 3. Biografija je prilog kojim se opisuje život, profesionalni put i stručni i naučni doprinos zaslužnog pravnika ili neke druge osobe koja je svojim radom doprinela razvoju prava ili advokature.
 4. Nekrolog je obaveštenje o nečijoj smrti koje sadrži kratku biografiju.
 5. Recenzija je prikaz knjige sa osvrtom na temu koju knjiga obrađuje, njen značaj i sadržaj, a, može sadržati i osvrt na naučni i stručni rad autora te knjige.
 6. Prikaz naučnog ili stručnog skupa je kratko saopštenje o naučnom ili stručnom okupljanju.
 7. Ispravka je kratko saopštenje kojim se ispravlja greška iz prethodnog broja.
 8. Zahvalnica je izjava zahvalnosti upućena određenom licu, grupi lica ili instituciji.
 9. Izveštaj o radu organa komore.
 10. Saopštenje sa sednice organa komore.
 11. Ostalo je naziv koji se dodeljuje prilozima koji ne mogu biti svrstani ni u jednu od gore pobrojanih kategorija.

 

 

 

 

 

 

Originalni naučni rad

Originalan naučni rad je rad u kome se  iznose  prethodno neobjavljivani rezultati sopstvenih istraživanja naučnim metodom.

Pregledni rad

Pregledni rad je rad koji sadrži originalan, detaljan i kritički prikaz istraživačkog problema  ili  područja u kome je autor ostvario određeni doprinos, vidljiv na osnovu autocitata.

Kratko saopštenje

Kratko saopštenje je originalni naučni rad punog formata, ali manjeg  obima koje sadrži dotada neobjavljene rezultate završenog naučnog istraživanja. Nema više od 1.000 reči.

Prethodno saopštenje

Prethodno saopštenje je originalni naučni rad punog formata, ali manjeg  obima koje sadrži dotada neobjavljene rezultate nezavršenog naučnog istraživanja. Nema više od 1.000 reči.

Osvrt

Osvrt je rasprava na određenu naučnu temu zasnovana na naučnoj argumentaciji.

Stručni rad

Stručni rad je prilog u kome se nude iskustva korisna  za  unapređenje  profesionalne  prakse, ali koja nisu nužno zasnovana na naučnom metodu.

Pod stručnim radom podrazumevaju se i prikazi sudske ili administrativne prakse, prikaz ili studija konkretnog slučaja ili grupe slučajeva (ukoliko ne zadovoljavaju uslove da budu kategorisani kao naučni članci) kao i komentari sudske ili administrativne prakse, uključujući tu i stručnu kritiku

Uvodnik

Uvodnik je kratak članak koji donosi mišljenje ili stav. Uvodnik po pravilu piše glavni urednik ili član uređivačkog odbora.

Esej

Esej je kratak osvrt na neku temu s iznošenjem promišljanja autora.

Biografija

Biografija je prilog kojim se opisuje život, profesionalni put i stručni i naučni doprinos zaslužnog pravnika ili neke druge osobe koja je svojim radom doprinela razvoju prava ili advokature.

Nekrolog

Nekrolog je obaveštenje o nečijoj smrti koje sadrži kratku biografiju.

Recenzija

Recenzija je prikaz knjige sa osvrtom na temu koju knjiga obrađuje, njen značaj i sadržaj, a, može sadržati i osvrt na naučni i stručni rad autora te knjige.

Prikaz naučnog ili stručnog skupa

Prikaz naučnog ili stručnog skupa je kratko saopštenje o naučnom ili stručnom okupljanju.

Odlomci iz pravne prakse

 1. Odlomci iz pravne prakse su prilozi koji su sastavljeni od jednog ili više odlomaka iz pravne prakse. Prilog se sastoji od apostrofirane sentence iz odluke ili mišljenja suda (domaćeg ili stranog), arbitražnog tela ili organa uprave, koji predstavlja novinu u postupanju ili razjašnjava nedoumice koje su se javile u ranijem postupanju u praksi. Apostofirana sentenca treba da bude propraćena obrazloženjem ili komentarom. Prilog se može  sastojati od jedne ili više takvih sentenci sa obrazloženjem, i može, ali ne mora, sadržati uvodna i zaključna zapažanja.

Ispravka

Ispravka je kratko saopštenje kojim se ispravlja greška iz prethodnog broja.

Sažetak izlaganja sa naučnog skupa

Kratak tekst koji u sebi sadrži osnovne premise, cilj i zaključak izlaganja koje je izneto na održanom naučnom skupu.

Izjava o privatnosti

Vaše ime i adresa e-pošte pod kojima ste se registrovali koristiće se isključivo u okviru ovog servisa i neće biti ustupani bilo kome, ni pod kojim uslovima.