SUDSKOMEDICINSKO VEŠTAČENJE NAKNADE ŠTETE ZBOG TRAJNO POVEĆANIH POTREBA

  • Zoran Ivanov Udruženje veštaka "Vojvodina" Novi Sad
  • Veselin Govedarica Udruženje veštaka u medicini rada Beograd

Sažetak


SAŽETAK: U sudskoj praksi postoji veliki broj oštećenih nakon povrede ili oboljenja ima trajno povećane potrebe radi čega postoji potreba za  za tuđom pomoći. Radi se o licima koja ne zadovoljavaju kriterijume po RFPIO.

Do sada sudska praksa poznaje utuživanje u kome je oštećenom ukazivana tuđa  pomoć na osnovu priloženih računa o uslugama drugog lica, prevoza do odredišta, zdravstvene ili druge  ustanove.Vreme za tuđu pomoć je određivano po slobodnoj proceni veštaka.

Do sada nisu postojale preporuke za veštačenje neophodnog vremena zbog trajno povećanih potreba oštećenog.

Autori predlažu neophodnost tuđe pomoći kada je zbog ukupnih posledica predmetnog poremećaja funkcionalna narušenost oštećenog 100% i više što je  kvalifikacija za dalji postupak.

Određuje se redukovana vrednost posledica po padajućem meniju radi  određivanje indikativnog vremena za tuđu pomoć.

Razlučuju se osnovne radnje u kojima nije potrebna tuđa pomoć (pasivni deo) kao što je spavanje, mirovanje u krevetu, sedenje na ležaju ili fotelji gde je  udeo tuđe pomoći minimalan i aktivni deo (fiziološke potrebe, kupanje, šišanje, rezanje noktiju, samostalno svlačenje, oblačenje, obuvanje) gde je  udeo tuđe pomoći znatno veći.

Primenom aktivnog dela osnovnih životnih potreba u relaciji sa redukovanom vrednošću posledica  po padajućem meniju dolazi se do indikativnog vremena za tuđu pomoć.

Biografije autora

Zoran Ivanov, Udruženje veštaka "Vojvodina" Novi Sad
primarijus, doktor medicinskih nauka, lekar specijalista medicine rada
Veselin Govedarica, Udruženje veštaka u medicini rada Beograd
Primarijus, lekar specijalista medicine rada

Reference

Basler neživotno osiguranje a.d.o. (2008). Tabela za određivanje trajnog procenta trajnog invaliditeta kao posledica nesrećnog slučaja. Beograd: Basler neživotno osiguranje a.d.o.

Bradić, V. (2013). Orijentacijske medicinske tablice za procjenu smanjenja životne aktivnosti. Zagreb: Zagrebačka stvarnost

Govedarica, V. (2017). Veštačenje umanjenja radne sposobnosti kod posledica monotraume. Zbornik radova Drugi Kongres Udruženja sudskih vještaka Crne Gore (163-173). Budva: Udruženja sudskih vještaka Crne Gore

Govedarica, V. (2015). Preporuke za veštačenje umanjenja životne aktivnosti i umanjenja radne sposobnosti. Beograd: Udruženje sudskih veštaka u medicini rada

Davila, S. (2017). Ocjena tuđe pomoći i njege kod povrijeđenih osoba. Vještak (179-81). Zagreb: Hrvatsko društvo sudskih veštaka i procijenitelja.

Delta osiguranje AD Beograd. (2004). Tabela za određivanje procenta trajnog gubitka opšte radne spobnosti (invaliditeta) osiguranika kao posledice nesrećnog slučaja (nezgode). Novi Beograd: Delta osiguranje AD Beograd

DDOR Novi Sad. (2009). Tabela za određivanje procenta trajnog gubitka opšte radne spobnosti (invaliditeta) osiguranika kao posledice nesrećnog slučaja (nezgode). Bački Petrovac: Kultura

Ivanov, Z. (2017). Veštačenje umanjene radne sposobnosti kod posledica višestrukih telesnih povreda. Svet rada (151-158). Beograd: Eko centar

Ivanov, Z. (2017). Metodološki aspekti veštačenja umanjene radne sposobnosti u procentima. Zbornik radova Drugi Kongres Udruženja sudskih vještaka Crne Gore (27-38). Budva: Udruženja sudskih vještaka Crne Gore

Ivanov, Z. (2016). Preporuka za veštačenje umanjenja radne sposobnosti uvažavajući individualnost, fizičko i psihofiziološko opterećenje sa posledicama oštećenja zdravlja. Vještak (27-38). Banja Luka: Centar za vještačenje Zenit

Ivanov, Z. (2010). Preporuke za sudskomedicinsko veštačenje potrebe i ograničenja vremena za tuđom pomoći. Svet rada (302-15). Beograd: Eko centar.

Ivković-Lazar, T., Kovač, T., Lepšanović, L., Pejin, D., Popović, K., ... Živanović, M. (2001). Praktikum fizičke dijagnostike sa osnovama interne propedevtike. Novi Sad: Medicinski Fakultet Novi Sad.

Paranosić, M: (1996). Metodologija za utvrđivanje posebnih uslova na radu. Beograd: Zaštita rada

Pavlović, M: (2016). Veštačenje umanjenja radne sposobnosti i životne aktivnosti kod bolesnika sa najčešćim kardiovaskularnim oblenjima. Svet rada (238-263). Beograd: Eko centar

Haskel, LW. (1978). Design and Rehabilitation of cardiac conditioning programs. In: Wanger, KN. Rehabilitation of coronary patients. (203-241). New York: John Wiley and sons

Wiener Staedtische osiguranje AD Beograd. (2008). Tabela za utvđivanje procenta trajnog gubitka opšte radne spobnosti (invaliditeta) osiguranika kao posledice nesrećnog slučaja (nezgode). Beograd: Wiener Staedtische osiguranje AD Beograd

Objavljeno
2020/07/01
Rubrika
Pregledni rad