KRIVIČNOPRAVNI ASPEKTI LJEKARSKE GREŠKE I NESAVJESNO PRUŽANJE LJEKARSKE POMOĆI – PRIMJER SRBIJE I SLOVENIJE

  • Dejan C Rešetar Doktorand Pravog fakulteta u Novom Sadu, smer javno oravo
Ključne reči: Medical error in criminal law, medical accident, medical complication, causation, patient consent, medical criminal negligence||, ||, responsibility||, Medicalization||, medical errors||, law||, error||, doctors||, criminality||, criminal law||, criminal act||,

Sažetak


Zdravlje ljudi je krivičnim zakonodavstvom predviđeno kao važan zaštitni objekat. Iako je cilj u radu svakog ljekara poboljšanje zdravlja i izlječenje pacijenta, ponekad dođe i do slučajeva ljekarske greške. Autor u radu najprije razmatra definisanje pojma ljekarska greška, osvrće se na osnovnu podjelu  i razdvaja pojam ljekarske greške od sličnih pojmova kao što su nesrećan sučaj i komplikacija. Ljekarska greška postojaće u slučaju ako se utvrdi uzročna veza između radnje ljekara i ozbiljnog narušavanja zdravlja pacijenta ili nastupanje smrtnog ishoda.  Da bi izbjegao da dođe do ljekarske greške doktor je dužan da pacijenu objasni eventualne rizike u liječenu, kao i rizike u toku samo operativnog zahvata i postoperativnom toku, kao i da pacijent da saglasnost prije medicinskog zahvata. Autor dalje razmatra konkretno krivično djelo - Nesavjesno pružanje ljekarske pomoći i analazira ga u pozitivnom pravu i krivičnom pravu Slovenije gdje dolazi do interesantnih zaključaka o sličnosti propisanih sankcija kao i da je krivično djelo – Nesavjesno pružanje ljekarske pomoći  delicta propria, jer je spisak sužen i specifičan krug onih lica koje se mogu naći u ulozi izvršioca krivičnog djela.

Reference

Čejović B., (1974). Krivičnopravni problemi transplantacije delova ljudskog tela, doktorska disertacija, Beograd

Čizmić, J., (2008). Pravo pacijenta na obaviještenost, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vol.29, br.1,1-17

Deisinger M, (2002). Kazenski zakonik z komentarjem, GV Založba , Ljubljana

Dežman, Z., (2010).Zakon o pacijentovih pravicah in njegov kazenskopravni vidik, Medicina in pravo, Maribor 375-388

Draškić, M., (2006). Lekarska greška, teškoća definisanja, Medicina in pravo, Zbornik radova, Maribor 245-250

Đurišić, J. (2017). Sporna pitanja u vezi sa krivičnim djelom nesavjesno pružanje ljekarske pomoći, Anali Pravnog Fakulteta u Beogradu LXV, 1/2017 151-168

Flis V. &Gorišek J,(2006). Privolitev in zdravnikovo ukrepanje, Medicina in pravo, Zbornik radova, Maribor 85-99

Flis, V., (2006). Medicinska napaka, Medicina in pravo, Zbornik radova, Maribor 223-244

Golob P., (2010). Kazenska odgovornost in informirana privolitev: Ali je zdravljenje res kaznivo dejanje, Medicina in pravo, Zbornik radova, Maribor 401-409

Ivanjko, Š., (2010). Odgovornost in zavarovanje odgovornosti zdravnika, Medicina in pravo, Zbornik radova, Maribor 177-186

Korošec D., (2016). Medicinsko kazensko pravo, GV Založba, Ljubljana

Kraljić S., (2010). Nekateri vidiki pacientove avtonomije, Medicina in pravo, Zbornik radova, Maribor, 187-199

Polajnar – Pavčnik, A., (2006).Zaplet, napaka in pravne posledice, Medicina in pravo, Zbornik radova, Maribor 217-222

Radišić, J., (1996). Lekarske greške u svetlosti pravnih razmatranja, Aktuelni problemi u medicini, Institut društvenih nauka, Centar za savremena istraživanja, Beograd 157-184

Radišić, J., (2014). Odgovornost zbog štete nanijete pacijentu infekcijama – lagodan pogled u praksu njemačkih sudova, Evropska revija za pravo osiguranja, Vol 4. 14-26

Radišić, J. (2012) – Odgovornost lekara zbog smrti pacijenta izazvane nehatnim nečinjenjem – pogled u nemačku pravnu teoriju i praksu, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, godina LX, 1/2012, 20-34

Radišić J., (2008).Medicinsko pravo, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, Izdavačko preduzeće „Nomos” Beograd

Radosavljević T., (2014).Pravna regulacija ljekarske djelatnosti u Srbiji, magistarska teza, Beograd

Roxin C., (2010). Über den doluseventualis, Crimen (I) 1/2010, PravnifakultetUniverziteta u Beogradu – prevod Ivana Marković 5-17

Savić S., (2010). Lekarska deletnost i krivična odgovornost, Naučni časopis urgentne medicine – halo 94, vol.16. br.2, Beograd 54-65

Stojanović Z, (2012). Komentar krivičnog zakonika, Službeni glasnik, Beograd

Stojanović Z., (2006). Krivično pravo, Pravna knjiga, Beograd

Turković K., (2006). Prava pacijenta na suodlučivanje prema Zakonu o zaštiti prava pacijenta, Medicina in pravo, Zbornik radova, Maribor 101-113

Turković, K., (2006)Novi pogledi u svijetlu na odgovornost liječnika za liječničku grešku, Medicina in pravo, Zbornik radova, Maribor 223-232

Vuković, I. (2013). Krivična dela nepravog nečinjenja, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

Vuković I., (2014). Pretpostavljeni pristanak u krivičnom pravu, Crimen, V, 1/2014, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 51-61

Zwitter, M., (2006). Zapleti in etične dileme pri zdravljenju, Medicina in pravo, Zbornik radova, Maribor 251-258

Zakoni:

Krvični zakonik Republike Srbije – KZ (»Službeni glasnik RS« br. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/2014, 94/2016 i 35/2019)

Zakon o zdravstvenoj zaštiti Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)

Kazneni zakon Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 i 27/17)

Zakon o pacijentovim pravima (Ur. L. RS, št. 15/2008 i 55/17)

Zakon o neizlječivim bolestima(Ur. L. RS, št. 33/2006)

Zakon o duševnom zdravlju (Uradni list RS, št. 77/08, 46/15 – odl. US i 44/19 – odl. US)

Presude i rešenja:

Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu, KŽ – 1 – 1445/15 od 14.01.2016

Presuda Vrhovnog suda Republike Slovenije, I Ips 273/2010 od- 07.07.2011

Presuda Višeg suda u Celju, Kp 394/2004, od 11.01.2005

Presuda Saveznog vrhovnog suda Njemačke od 14.03.2003.

Objavljeno
2020/07/01
Rubrika
Originalni naučni rad