Pravo na odbijanje medicinskog tretmana i pasivna eutanazija

  • Tijana Đurđević Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Ključne reči: odbijanje lečenja, pasivna eutanazija, informisani pristanak, medicinsko pravo, krivično pravo

Sažetak


Imajući u vidu Zakonom o pravima pacijenata ustanovljenu obavezu lekara da poštuje volju pacijenta čak i kada je ta volja usmerena ka odbijanju medicinskog tretmana neophodnog za održavanje života, kao i istim zakonom predviđenu prekršajnu odgovornost lekara za lečenje bez pristanka obaveštenog pacijenta, u saopštenju se razmatra kako pravo pacijenta na odbijanje medicinskog tretmana utiče na odgovornost lekara za smrt pacijenta u smislu odredbi Krivičnog zakonika. Analizira se i pitanje da li je lekar u određenim situacijama uopšte u mogućnosti da udovolji odredbama oba pomenuta propisa ili se javlja potreba za usklađivanjem zakonskih rešenja.

Biografija autora

Tijana Đurđević, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Student doktorskih studija,
Stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Reference

Bašić, Z. (2016). Pristanak Oštećenog U Krivičnom Pravu. Doktorska disertacija. Beograd: Univerzitet UNION u Beogradu

Vuković, I. (2013). Pristanak Povređenog Kao Osnov Isključenja Protivpravnosti. Kaznena Reakcija U Srbiji, III deo (ur. Đorđe Ignjatović). Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. 168-186

Đerić, M. (2018). Etičke dimenzije distinkcije između pasivne i aktivne eutanazije. Doktorska disertacija. Beograd: Univerzitet u Beogradu: Filozofski fakultet

Đurđević, T. (2019). Pristanak obaveštenog pacijenta : krivičnopravni aspekt. Pravni život 9. 281-296

Jovašević, D. (2017). Krivična dela ubistva. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Krivični zakonik RS, Službeni glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016

Marković, I. (2011). Pristanak Povređenog U Krivičnom Pravu. Kaznena Reakcija U Srbiji, I deo (ur. Đorđe Ignjatović). Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. 282-296

Mrvić Petrović, N. (2007). Krivično Pravo. Beograd: Službeni glasnik

Mujović-Zornić H., Petrović Z. (2012). Odgovornost zdravstvenih ustanova za štete kao posledice lečenja. Vojnosanitski Pregled 69(8). 692–699

Nikšić, S. (2016). Načelo Autonomije Pacijenta U Hrvatskom Zakonodavstvu. Hrestomatija Hrvatskoga Medicinskog Prava (ur. Ksenija Turković, Sunčana Roksandić Vidlička, Aleksandar Maršavelski). Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 585-591

Pope, T. M. (2013). Clinicians May Not Administer Life-Sustaining Treatment Without Consent: Civil, Criminal, and Disciplinary Sanctions. Journal of Health & Biomedical Law 9(2). 213-296

Pope, T. M. (2014). 2014 ICEL – Assoc Prof Thaddeus Pope: Medical futility conflicts over life-sustaining treatment. Preuzeto 10.03.2020. sa https://www.youtube.com/watch?v=WXZhISkc85I&t=1415s

Pope, T. M. (2016). Texas advance directives act: Nearly a model dispute resolution mechanism for intractable medical futility conflicts. QUT Law Review 16(1). 22-53

Pretty v. the United Kingdom (App. No. 2346/02), 29.04.2002.

Sjeničić, M. (2011). Lekarska Greška – Građansko-Pravni Aspekt. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu 59. 123-138

Stojanović, Z. (2009). Krivično Pravo, Opšti Deo. Beograd: Pravna knjiga

Turković, K., Roksandić Vidlička, S., Maršavelski, K. (2016). Eutanazija I Potpomognuto Samoubojstvo - Etičke Dileme Kriminalne Politike. Hrestomatija Hrvatskoga Medicinskog Prava (ur. Turković, K., Roksandić Vidlička, S., Maršavelski, K.). Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 380-397

Zakon o pravima pacijenata, Službeni glasnik RS, br. 45/2013 i 25/2019 - dr. zakon

Objavljeno
2020/07/01
Rubrika
Kratko saopštenje