POŠTOVANJE NAČELA IN DUBIO PRO VITA PRILIKOM ODLUČIVANJA O PRAVU NA REFUNDACIJU TROŠKOVA LEČENJA

  • Marina Jovanović Advokatska komora Beograda
Ključne reči: in dubio pro vita, načela, život, zdravlje, pravna regulativa

Sažetak


U postupku odlučivanja o pravu na refundaciju troškova lečenja koji se u prvom i drugom stepenu vodi  pred nadležnim organima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje kao i u postupku pred Upravnim sudom koji je nadležan za odlučivanje o konačnim aktima Fonda, odluke se donose pre svega kroz ispitivanje  ispunjenosti formalnih uslova vezanih za način i ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu propisanih Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Pravilnikom  o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.  Iskustvo je pokazalo da se, u navedenim postupcima, ne posvećuje dužna pažnja jednom od osnovnih  načela mediciinske etike IN DUBIO PRO VITA  (u sumnji, za život) koje  je u pravnom smislu sadržano u načelu poštovanja života (prava na život), proklamovanog članom 24.  stav 1. Ustava Republike Srbije.  Tema će biti obrađena kroz prikaz reprezentativnog  slučaja sudske prakse i pravnog stava izraženog u presudi Upravnog suda U.4079/13 od 14.11.2014. godine u kojoj je pri odlučivanju o pravu na refundaciju troškova lečenja, rigidna zakonska procedura odnela  prevagu u odnosu na načelo poštovanja  i neprikosnovenosti života. U  sumnji  ne bi trebalo polaziti od striktnog slova nižih pravnih akata, nego bi pravo na refundaciju troškova lečenja trebalo ceniti prema najvišem pravnom aktu u zemlji, međunarodnim deklaracijama čiji smo potpisnici i opštim načelima zakona.

Reference

Jakov Radišić, Medicinsko pravo, Nomos, Beograd, 2008.

Ustav Republike Srbije (Službeni glasnik RS br.98/2006).

Zakon o zdravstvenom osiguranju (Sl. glasnik RS 25/2019).

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Službeni glasnik RS 25/2019).

Zakon o pravima pacijenata (Službeni glasnik RS br.45/2013 i 25/2019).

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

(Službeni glasnik RS 10/2010,18/2010, 46/2010 , 80/2010, 60/2011) 18/2010 - ispr., 46/2010, 52/2010 - ispr., 80/2010, 60/2011 - odluka US, 1/2013, 108/2017 i 82/2019 - dr. pravilnik).

Presuda Upravnog suda U.4079/13 od 14.11.2014.
Objavljeno
2020/07/01
Rubrika
Sažetak izlaganja sa naučnog skupa