UVOD U MEDICINSKO PRAVO PREMA POZITIVNOM PRAVU REPUBLIKE HRVATSKE SA IZVORIMA I TEMELJNIM NAČELIMA

ODGOVORNOST LIJEČNIKA I NEKA PRAVNO - ETIČKA PITANJA U ODNOSU LIJEČNIK – PACIJENT SA PEDIJATRIJSKOG GLEDIŠTA

  • Atila Čokolić Hrvatska odvjetnička komora
Ključne reči: medicinsko pravo; temeljna načela; izvori medicinskog prava u Republici Hrvatskoj; pravna odgovornost liječnika; prava pacijenata; pristanak maloljetnog pacijenta na liječnički tretman

Sažetak


Ovim radom, autori donose definiciju medicinskog prava, i daju svojevrstan uvod u tu materiju kroz pozitivno pravo Republike Hrvatske. Autori u drugom poglavlju navodi izvore medicinskog (zdravstvenog ili liječničkog) prava posebno vezanih za pedijatrijski dio medicine. Tako raščlanjuje međunarodne i domaće izvore prava. Nakon toga obrazlažu zakonski opis osnovnih načela medicinskog i zdravstvenog prava. Ovaj rad je dao težište na objašnjenju pravne odgovornosti liječnika i drugih zdravstvenih radnika prema trećima, koja može nastati njihovim radom ili propustom u njihovu radu. Odgovornost je detaljnije objašnjena u temeljnim pravnim podjelama, pa se tako razlikuje kaznena, prekršajna i disciplinska odgovornost s jedne strane, te građanskopravna odgovornost za počinjenu štetu prilikom obavljanja liječničkog posla s druge strane. Objašnjena je potpunije i kaznenopravna odgovornost svih zaposlenih u zdravstvenom sustavu, a u radu se nalazi i pregled specijalnih kaznenih djela iz Glave XIX. Kaznenog zakona, koja nosi naslov: „Kaznena djela protiv zdravlja ljudi“. Nadalje se autori u radu bave pravima pacijenata u Republici Hrvatskoj i zakonskom regulativom ove materije. Posebno se daje akcent na pravima maloljetnih pacijenata, odnosno djece, gdje je objašnjena zakonska regulativa prema Obiteljskom zakonu i Zakonu o zaštiti prava pacijenata.

Reference

Perić, B., Struktura prava, I dio, Narodne novine, Zagreb, 1972. g.;
Perić, B., Država i pravni sustav, Pfz, Zagreb, 1981. g.;
Radišić, J., Medicinsko pravo, Nomos, Beograd, 2008. g.;
Čizmić, J., Medicinsko pravo – pojam, izvori, značaj, Zbornik radova s međunarodnog simpozija „Medicinsko pravo u sustavu zdravstvene djelatnosti“, Plitvice, 2015.;
Crnić, I., Naknada štete, Odgovornost za štetu i popravljanje štete, Organizator, Zagreb, 1995. g.;
Bačić, F. i Pavlović, Š., Komentar kaznenog zakona, Organizator, Zagreb, 2004. g.;
Principles of Medical Law, third edition, University press, Oxford, 2010.;
Deutsch, E. i Spickhoff, A., Medizinrecht, 7. auflage, Springer – Verlag Berlin Heidelberg, 2014. g
Konvencija o pravima djeteta Usvojena i otvorena za potpisivanje i ratificiranje ili pristupanje rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih naroda 44/25 od 20. studenog 1989. Stupila na snagu 2. rujna 1990. Službeni list SFRJ (Međunarodni ugovori) 15/1990.
Otavska deklaracija o pravu djeteta na zdravstvenu zaštitu World Medical Association, Declaration of Ottawa on The right of the child to health care, Bull Med. Ethics, February, 1999.
Povelja o pravima djeteta u bolnici povelju usvojila Europska udruga za djecu u bolnici ( EACH - European Association for Children in Hospital ) usvojena 1988. godine u Leidenu (Nizozemska).
Ustav Republike Hrvatske, (Narodne novine, br. 56/90; 135/97; 8/98; 113/00; 124/00; 28/01; 41/01; 55/01; 76/10; 85/10; 5/14).
Zakon o zdravstvenoj zaštiti, (Narodne novine, br. 82/13; 159/13; 22/14; 154/14; 70/16; 131/17).
Zakon o socijalnoj skrbi, (Narodne novine, br. 157/13; 152/14; 99/15; 52/16; 16/17; 130/17; 98/19; 64/20).
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, (Narodne novine br. 80/13; 137/13).
Zakon o liječništvu, (Narodne novine, br.121/03; 117/08).
Zakon o zaštiti prava pacijenta, (Narodne novine, br. 169/04; 37/08).
Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja, (Narodne novine, br. 144/12).
Zakon o krvi i krvnim pripravcima, (Narodne novine, br. 79/06; 124/11).
Zakon o obveznim odnosima, (Narodne novine, br. 35/05; 41/08;125/11; 78/15; 29/18).
Kazneni zakon, (Narodne novine, br. 125/11; 144/12).
Obiteljski zakon, (Narodne novine, br. 103/15).
Statut Hrvatske liječničke komore, (Narodne novine, br. 55/18).
Kodeks medicinske etike i deontologije, (Narodne novine, br. 55/08).
Pravilnik o stručnom nadzoru Hrvatske liječničke komore usvojen na Skupštini Hrvatske liječničke komore: 04. 06. 2016.
Objavljeno
2020/07/16
Rubrika
Stručni rad