Registracija i prijava su obavezne ako želite da ovim putem ponudite rad za objavljivanje i proveravate njegov trenutni status u procesu recenzije i uređivanja.

Uslovi za prijavu rukopisa

U postupku prijavljivanja rukopisa, autor je dužan da potvrdi da rukopis zadovoljava dole navedene uslove za objavljivanje. Ako ti uslovi nisu ispunjeni, prijavljeni rukopis može biti odbijen.
 • Prijavljeni prilog nije prethodno objavljivan, niti se nalazi u procesu odlučivanja za objavljivanje u nekom drugom časopisu. U suprotnom, detaljno obrazloženje  navodi se pod odeljkom „Komentari uredniku“.

 • Datoteka koja sadrži rad je u Microsoft Word (.doc ili .docx) formatu.

 • Ilustracije, slike i tabele su smeštene na odgovarajućim mestima u tekstu, a ne kao prilog na njegovom kraju; citirana literatura je data u posebnom odeljku na kraju rada.
 • Tekst ispunjava stilske i bibliografske zahteve navedene u Uputstva autorima, koji se nalaze u rubrici „Info“.
 • Naslov rada, sažeci i ključne reči dati su na dva jezika (a)  srpskom i (b) engleskom.
 • Dozvola Etičkog Komiteta/Odbora/Komisije

Uputstvo autorima

Dragi autori, dobrodošli!

U tekstu koji sledi, nalaze se instrukcije kako da pripremite svoj tekst kako bi bio uzet u razmatranje za publikovanje u časopisu Medicinski podmladak. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, možete nas kontaktirati putem naših mejl adresa:

podmladak.med.bg@gmail.com

medicinskipodmladak@med.bg.ac.rs

Medicnski podmladak je međunarodni, recenzirani časopis koji objavljuje naučne radove studenata osnovnih, studenata doktorskih studija i istraživača u oblasti biomedicinskih nauka (medicina, stomatologija, farmacija, molekularna biologija, biohemija...). Časopis u kontinuitetu izlazi od 1949. godine, što nas čini jednim od najstarijih studentskih naučnih časopisa u Evropi. Danas težimo da povežemo mlade istraživače širom sveta i budemo prvi stepenik na njihovom putu ka uspehu u svetu nauke.

Prijava Vašeg rada odvija se u pet koraka.

U okviru koraka broj 1. biće neophodno da odaberete rubriku kojoj će pripadati Vaš rukopis, a to mogu biti rubrike:

 • originalni naučni članak (koji pišu studenti osnovnih studija biomedicinskih nauka),
 • mini pregledni članak (koji pišu studenti doktorskih studija biomedicinskih nauka) i
 • pregledni članak (koji pišu istaknuti stručnjaci iz određenih oblasti na poziv Redakcije).

Pored toga, odabraćete jezik na kom šaljete svoj rukopis. Redakcija Medicinskog podmlatka Vam savetuje da ukoliko ste u mogućnosti pišete svoje radove na engleskom jeziku jer će to povećati Vašu vidljivost u svetu nauke.

Na kraju prvog koraka molimo Vas da prihvatite uslove za predaju rukopisa, složite se sa izjavom o privatnosti i ostavite komentar za uredništvo, ukoliko ga imate.

 

 

Kada je drugi korak u pitanju, tu ćete položiti datoteku u Microsoft Word (.doc ili .docx) formatu. U nastavku sledi koje sve delove mora sadržati ova datoteka i kako ona mora biti uređena.

Neophodno je da rad bude napisan na sledeći način: na papiru formata A4, sa dvostrukim proredom (Line Spacing-Double), marginama 2,5cm (Page Layout-Margins-Normal). Za font slova odaberite Times New Roman, veličinu slova 12pt, poravnjanje sa leve strane (Left) i svaki novi pasus uvučen 1cm. Nije dozvoljena upotreba podebljanih (Bold) slova u osnovnom tekstu.

Rad koji nam šaljete, mora imati:

1.Naslovnu stranu
2.Sažetak na srpskom jeziku
3.Sažetak na engleskom jeziku
4.Tekst rada
5.Reference
6.Priloge

1. Naslovna strana sadrži samo naslov rada koji bi trebalo da bude kratak (ne više od 15 reči), jasan i informativan. Pošaljite nam naslov i na engleskom i na srpskom jeziku. Naslovna strana ne sme sadržati imena autora i mentora, njihova zvanja kao ni nazive ustanova u kojoj je rad realizovan, ni mesto u kojoj se one nalaze, niti bilo kakve informacije koje bi rad mogle identifikovati sa autorima, mentorom, institucijom ili mestom istraživanja.

Naslov bi trebalo da bude ispisan velikim slovima, BOLD veličine 12pt.

2. i 3. Sažetak ne sme imati više od 300 reči (ne uključujući ključne reči).

Ukoliko je rad organizovan prema strukturi: Uvod (Introduction), Materijal i Metode  (Material and Methods), Rezultati (Results), Diskusija (Discussion), Zaključak (Conclusion), u sažetku moraju postojati svi navedeni odeljci osim odeljka Diskusija (Discussion). Ukoliko glavni tekst rada nema navedenu strukturu (u dogovoru sa Redakcijom časopisa), sažetak ne mora imati navedene delove.

4. Tekst rada može biti dugačak:

 • 3000-5000 reči ako je u pitanju pregledni članak
 • do 3000 reči ako je u pitanju mini pregledni članak
 • do 2500 reči ako je u pitanju originalni naučni članak
Originalni naučni članak mora imati strukturu: Uvod (Introduction),Materijal i Metode  (Material and Methods), Rezultati (Results), Diskusija (Discussion), Zaključak (Conclusion), Literatura (References).
Pregledni članak i mini pregledni članak mogu imati drugačiju strukturu koju određuju u dogovoru sa Redakcijom časopisa.

5. Reference

Reference su izuzetno važan deo svakog rada. One moraju biti navedene striktno u skladu sa uputstvima, uniformno i bez odstupanja. Ukoliko ne budu navedene prema pravilima, vratićemo Vam rad kako biste svoju literaturu prepravili.

Reference moraju biti numerisane redosledom kojim su prvi put navedene u tekstu. Redosled reference navesti okruglim zagradama () nakon citata.

Primer: „...ovako se navodi literatura (1).“

Medicinski podmladak se pridržava vankuverskog sistema navođenja referenci. Navešćemo Vam ovde šta to podrazumeva.

a) Kada se koristi više referenci u tekstu zajedno, koristite kratku crtu da biste obeležili seriju uzastopnih brojeva, a zarez kada brojevi referenci nisu uzastopni

Primer: Mnogobrojne studije (5-8) pokazuju...

Mnogobrojne studije (5, 8, 10) pokazuju...

Mnogobrojne studije (5-8, 10) pokazuju...

b) Kada citirate knjige, standardni format citiranja je:

Autorovo prezime inicijali. Naslov: podnaslov. Izdanje (ako nije prvo). Mesto izdavanja: izdavač; godina.

Primer: Seferovic PM, Spodick DH, Maisch B, editors. Pericardiology: Contemporary Answers to Continuing Challenges. Beograd: Nauka; 2000.

Ako ima više od 6 autora/urednika:

Primer: Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, et al., editors. Harrison’s principles of internal medicins. 17th ed. New York: McGraw Hill; 2008.

Ako je u pitanju poglavlje u knjizi:

Primer: Maisch B, Ristic AD, Funck R. Dilated cardiomyopathies and congestive heart failure. In: Singal PK, Dixon IMC, Kirshenbaum LA, Dhalla NS, editors. Cardiac Remodeling and Failure. Boston-Dordrecht-London: Kluwer Academic Publishers; 2003. p.35-65.

Obratite pažnju da ukoliko ima više od 6 autora, navedite prezimena i inicijale prvih 6 autora pa onda napišite et al.

c) Kada citirate članke naučnih časopisa, standardni format je:

Autorovo prezime inicijali. Naziv članka. Naziv časopisa (skraćen). Datum publikacije; broj (izdanje): stranice.

Primer: Haas AN, de Castro GD, Moreno T, Susin C, Albandar JM, Oppermann RB, et al. Azithromycin as a adjunctive treatment of aggressive periodontitis: 12 months randomized clinical trial. J Clin Preiodontol. 2008 Aug; 35(8):696-704.

Detaljnije smernice sa više primera različitih izvora citiranja možete naći na stranici:

https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/administration-and-support-services/library/public/vancouver.pdf

6. Prilozi

Kada su u pitanju Vaši prilozi, Medicinski podmladak dozvoljava do 8 priloga. Prilozi se numerišu onim redom kojim se pojavljuju u tekstu. Priloge ubacite u tekst rada na odgovarajućem mestu (na onom mestu koje omogućava najkomfornije čitanje rada). Redakcija će se prilikom pripreme teksta za štampanje potruditi da prilog ostane na naznačenom mestu, ali manje izmene su moguće ukoliko format drugačije ne dozvoli.

Svi prilozi moraju pravilno obeleženi. Vodite računa da na graficima obeležite x i y  ose, napravite odgovarajuću legendu. Koristite Times New Roman slova veličine 11 pt. Naslov i opis grafikona i slika trebalo bi da bude ispod grafikona/slike, a naslovi tabela iznad tabele.

 

 

Kada pripremite svoj rukopis i postavite datoteku u okviru drugog koraka, čeka Vas korak broj 3. Unos metapodataka. Ovde je neophodno da unesete informacije o prvom autoru, o svim svojim koautorima i o mentoru. Da biste uneli informacije o ostalim autorima, kliknite na opciju „Dodaj autora“ i time ćete dobiti novu grupu polja u kojima ćete uneti podatke ostalih autora.

*Napomena: Vaš mentor je poslednji autor rukopisa.

Pored informacija o autoru i mentoru, u trećem koraku unećete i naslov, sažetak, reference svog rada (vodite računa da su reference pripremljene u skladu sa našim pravilima koja smo naveli). Takođe imenujte svoju institucionalnu podršku i projekat u okviru koga ste finansirani. UDK broj ne morate pisati ukoliko ga nemate.

*Napomena: dok Vam je na početku ovog koraka kao jezik obrasca obeležen srpski jezik, ovaj korak ćete popuniti na srpskom jeziku. Molimo Vas da po unošenju informacija na srpskom, promenite jezik na engleski i svoje metapodatke unesete i na engleskom jeziku.

Kada su u pitanju dopunske datoteke, tj. korak broj 4, ovde je neophodno da nam pošaljete svoje priloge u originalnom formatu, tj. u formatu u kom su u najboljem kvalitetu. Takođe, popunjeno i potpisano propratno pismo (ovde ga možete preuzeti) morate ovde priložiti. Nemojte ga zaboraviti!

 

Na kraju, ostaje da u petom koraku potvrdite i time nam pošaljete svoj rukopis.

 

Redakcija Podmlatka Vam se zahvaljuje na poverenju i želimo Vam uspešnu saradnju i sve najlepše!

 

Izjava o privatnosti

Vaše ime i e-adresa pod kojim ste se registrovali koristiće se isključivo u okviru ovog servisa i neće biti ustupani bilo kome.