Časopis Opšta medicina objavljuje originalne, prethodno neobjavljene radove:

  • Originalni naučni (stručni) radovi:Radovi u kojima se prvi put objavljuju rezultati sopstvenih istraživanja.
  • Saopštenja: Originalni naučni radovi punog formata, ali manjeg obima.
  • Pregledni članci: Sadrže originalan, detaljan i kritički prikaz istraživačkog problema ili područja u kome je autor već ostvario određeni doprinos, prikazan u vidu autocitata.
  • Prikaz slučaja.
  • Naučna kritika, odnosno polemika na određenu temu zasnovana na naučnoj argumentaciji, aktuelne teme: savremena pitanja od teorijskog i praktičnog značja za struku.
  • Izuzetno: monografske studije, istorijsko-arhivske, leksiokografske, bibliografske studije ili preglede podataka, pod uslovom da su u pitanju sumirani podaci koji ranije nisu bili dostupni javnosti.

Časopis Opšta medicina primenjuje postupak dvostranog anonimnog recenziranja svih radova. Dostupan je u režimu otvorenog pristupa. Radovi se objavljuju u skladu sa licencom Autorstvo - Deliti pod istim uslovima 4.0 (CC BY-SA 4.0) https://cre. tivecommons.org/licenses/by/4.0. Korisnici mogu da čitaju, preuzimaju, kopiraju, distribuiraju, štampaju, pretražuju puni tekst članaka, kao i da uspostavljaju HTML linkove ka njima, bez obaveze traženja saglasnosti autora ili izdavača. Prilikom razrešavanja etički spornih postupaka, Uredništvo časopisa se rukovodi smernicama Komiteta za etiku publikovanja (COPE). Časopis prati preporuke Međunarodnog komiteta urednika medicinskih časopisa (ICMJE) http://www.icmje.org/.

Licenciranje

Objavljeni članci distribuiraju se u skladu sa licencom Autorstvo deliti pod istim uslovima 4.0 International (CC BY-SA). Dopušteno je da se delo kopira i distribuira u svim medijima i formatima, da se prerađuje, menja i nadograđuje u bilo koje svrhe, uključujući i komercijalne, pod uslovom da se na pravilan način citiraju njegovi prvobitni autori, postavi link ka originalnoj licenci, naznači da li je delo izmenjeno i da se novo delo objavi pod istom licencom kao i originalno.

Korisnici su pri tom dužni da navedu pun bibliografski opis članka objavljenog u ovom časopisu (autori, naslov rada, naslov časopisa, volumen, sveska, paginacija), kao i njegovu DOI oznaku. U slučaju objavljivanja u elektronskoj formi takođe su dužni da postave HTML link kako sa originalnim člankom objavljenim u časopisu Opšta medicina, tako i sa korišćenom licencom.

Autori mogu da stupaju u zasebne, ugovorne aranžmane za neekskluzivnu distribuciju rada objavljenog u časopisu (npr. postavljanje u institucionalni repozitorijum ili objavljivanje u knjizi), uz navođenje da je rad prvobitno objavljen u ovom časopisu.

Politika samoarhiviranja

Autorima je dozvoljeno da objavljenu verziju (PDF) rada deponuju u institucionalni ili tematski repozitorijum ili da je objave na ličnim WEB stranicama (uključujući i profile na društvenim mrežama, kao što su ResearchGateAcademia. edu, itd), na sajtu institucije u kojoj su zaposleni, u bilo koje vreme nakon objavljivanja u časopisu.

Autori su obavezni da pri tom navedu pun bibliografski opis članka objavljenog u ovom časopisu (autori, naslov rada, naslov časopisa, volumen, sveska, paginacija) i postave link kako na DOI oznaku tog članka, tako i na korišćenu licencu.

Politika otvorenog pristupa

Časopis Opšta medicina se izdaje u režimu tzv. otvorenog pristupa. Sav njegov sadržaj dostupan je korisnicima besplatno. Korisnici mogu da čitaju, preuzimaju, kopiraju, distribuiraju, štampaju, pretražuju puni tekst članaka, kao i da uspostavljaju HTML linkove ka njima, bez obaveze da za to traže saglasnost autora ili izdavača.

Pravo da sadržaj koriste bez pisane saglasnosti ne oslobađa korisnike obaveze da citiraju sadržaj časopisa na način opisan pod Licenciranje.

Arhiviranje digitalne verzije

U skladu sa zakonom, sve objavljene sveske časopisa arhiviraju se u digitalni depozit Narodne biblioteke Srbije i istovremeno polažu u Repozitorijum SCIindex-a srpskog citatnog indeksa kao primarnu bazu punog teksta.

Naplata troškova autorima

Časopis Opšta medicina ne naplaćuje ASC (Article Submision Charge) za autore iz Srbije, a za autore izvan Srbije naplaćuje 40 Є. Autori iz inostranstva snose troškove prilikom slanja rada bez obzira na ishod recenzije. Autori plaćaju ovaj iznos čak i kada ponovo šalju rukopis koji je u časopisu Opšta medicina već jednom odbijen. Napominjemo da plaćanje ovog iznosa ne garantuje prihvatanje rukopisa i ne utiče na ishod recenzije.

Ako Uredništvo proceni da je rad od većeg značaja za opštu medicinu / porodičnu medicinu, autor iz inostranstva može da se oslobodi plaćanja ASC (Article Submision Charge). Molbe za oslobađanje od ASC se šalju na adresu: ompm@sld.org.rs

Sprečavanje plagijarizma

Opšta medicina ne objavljuje plagirane radove. Uredništvo polazi od stava da je plagiranje, odnosno preuzimanje tuđih ideja, reči ili drugih oblika kreativnog doprinosa i njihovo predstavljanje kao svoje, grubo kršenje naučne i izdavačke etike. Plagiranje može da uključuje i kršenje autorskih prava, što je zakonom kažnjivo. 

Rukopis u kome se utvrde jasne indicije plagijarizma biće automatski odbijen. U slučaju da se plagijarizam otkrije u već objavljenom radu, rad će biti opozvan (povučen) u skladu sa procedurom opisanom pod Politika povlačenja.

Politika povlačenja

U slučaju kršenja prava izdavača, nosilaca autorskih prava ili samih autora, objavljivanje istog rukopisa u više časopisa, lažnog autorstva, plagijata, manipulacije podacima radi prevare ili bilo koje druge zloupotrebe, objavljeni rad se mora opozvati. Rad se može opozvati i da bi se ispravile ozbiljne i brojne omaške koje nije moguće obuhvatiti  bjavljivanjem ispravke. Opoziv objavljuje glavni urednik / Uredništvo, autor(i) ili obe strane sporazumno.

Opoziv ima oblik zasebnog rada koji se prikazuje u sadržaju sveske i urednički klasifikuje kao Opoziv ili Retrakcija. U SCIndex-u kao matičnoj bazi punog teksta uspostavlja se dvosmerna veza (HTML link) između originalnog rada i retrakcije. Originalni rad se i dalje čuva u neizmenjenom obliku, s tim da se vodenim žigom na PDF dokumentu na svakoj stranici označava da je članak povučen.

Opozivi se publikuju prema zahtevima COPE-a razrađenim od strane CEON/CEES-a kao izdavača baze u kojoj se časopis primarno indeksira.