Partnerstvo vaspitača i roditelja u kontekstu realne inkluzivne prakse

  • Marta D. Dedaj Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare-Sirmijum, Sremska Mitrovica
Ključne reči: roditelji, vaspitači, partnerstvo, inkluzivna praksa

Sažetak


Inkluzija se odnosi na aktivno uključivanje dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u njegovu užu i širu okolinu u skladu sa njegovim mogućnostima. U radu je pažnja usmerena na partnerstvo vaspitača i roditelja u kontekstu realne inkluzivne prakse, kroz strategiju podrške deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Teorijsku osnovu čini sistemski  pristup, koji implicira shvatanje da je proučavani sistem deo šireg sistema i da se sam sistem sastoji iz manjih podsistema koji su međusobno uslovljeni. Sistemski pristup inkluziji daje konceptualni okvir za utvrđivanje kombinovanog uticaja na decu predškolskog uzrasta u dinamičnom odnosu sa svojim okruženjem. Može se zaključiti da inkluzija zahteva partnerski rad i da je jedan od prioritetnih zadataka inkluzivne predškolske ustanove razvijanje kvalitetnih programa podrške i uključivanje roditelja u aktivnost dece.

Reference

Arnold, D. H., & Doctoroff, G. L. (2003). The Early Education of Socioeconomically Disadvantaged Children. Annual Review of Psychology, 54(1), 517–545. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.54.111301.145442

Barkley, R. A. (2020). Taking charge of ADHD : the complete, authoritative guide for parents (Fourth Edition). Guilford Publications.

Bojanin, S. (2006). Reedukacija psihomotorike ili tretman pokretom. Psihijatrija Danas, 38(1), 11–27.

Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: Experiments by nature and design. Harvard University Press.

Bronfenbrenner, U. (1997). Ekologija ljudskog razvoja: Prirodni i dizajnirani eksperimenti. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Dedaj, M. (2019). Porodična pedagogija. Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare ‘Sirmijum’.

Epstein, J. L. (2011). School, family, and community partnerships: Preparing educators and improving schools (2nd ed). Westview Press.

Galović, D. (2010). Stavovi vaspitača i nastavnika prema inkluzivnom obrazovanju dece sa ometenošću [Magistarska teza]. Univerzitet u Beogradu: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija u Njujorku. (1997). Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima deteta. Službeni List SRJ – Međunarodni Ugovori, 2/97. http://www.unhcr.rs/media/Konvencija%20o%20pravima%20deteta%20(1989).pdf

Goran Sipić (Ed.). (2013). Vodič za roditelje dece sa autizmom: Brošura podrške za porodicu (S. Vukadinović, Trans.). Magona. http://autizam.org.rs/wp-content/uploads/2017/09/11-vodic-za-roditelje.pdf

Hrnjica, S. (2011). Dete sa smetnjama u razvoju. In Marija Mitić (Ed.), Deca sa smetnjama u razvoju: Potrebe i podrška. Republički zavod za socijalnu zaštitu.

Jevtić, B. S. (2012). Partnerstvo pedagoga i vaspitača u podsticanju razvoja i učenja predškolske dece. Sinteze - Časopis Za Pedagoške Nauke , Književnost i Kulturu, 1(1), 51–64. https://doi.org/10.5937/Sinteze1201051J

Jovanović, N., Firevski-Jovanović, T., & Jovanović, S. (2007). ADD/ADHD : deficit pažnje i hiperaktivnost dece: (Osobenosti—Dijagnostika—Tretman). Centar za primenjenu psihologiju.

Lazor, M., Marković, S., & Nikolić, S. (2008). Priručnik za rad sa decom sa smetnjama u razvoju. Novosadski humanitarni centar.

Nenadić Bilan, D., & Matov, J. (2014). Partnerstvo obitelji i predškolske ustanove kao potpora roditeljstvu. Magistra Iadertina, 9(1), 123–135.

Sabolič, E. (2006). Rana intervencija rizične djece ili djece koja su se rodila kao rizična. Rehabilitacija Stanje i Perspektive Djece s Teškoćama u Razvoju i Osoba s Invaliditetom : Zbornik Radova Međunarodnog Znanstvenog i Stručnog Skupa, 82–84.

Suzić, R., Bjeković, G., & Suzić, N. (2007). Metodika korektivne gimnastike: Za predškolce i razrednu nastavu. XBS.

Trebješanin, Ž. (2018). Rečnik psihologije. Agape knjiga.

Vujasinović, Z., & Slavnić, S. (2008). Podrška porodici gluve dece predškolskog uzrasta. U Susret Inkluziji : Dileme u Teoriji i Praksi, 297–310. http://www.icf.fasper.bg.ac.rs/zbornici/2008-U_SUSRET_INKLUZIJI.pdf

Objavljeno
2021/01/06
Rubrika
Stručni članak