Glavni urednik

Danijela ILIĆ-STOŠOVIĆ, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, Srbija

Članovi

dr Vasilis ARGIROPULOS, vanredni profesor, Univerzitet u Tesaliji, Grčka;

dr Mira CVETKOVA-ARSOVA, redovni profesor, Univerzitet u Sofiji „Sv. Kliment Ohridski”, Fakultet za obrazovne studije i umetnosti, Bugarska;

dr Sanja DIMOSKI, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija;

dr Hose Luis GONSALES-KASTRO, vanredni profesor, Univerzitet u Burgosu, Pedagoški fakultet, Španija;

dr Aleksandra GRBOVIĆ, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija;

dr Zora JAČOVA, redovni profesor, Univerzitet „Sv. Ćirilo i Metodije” u Skoplju, Filozofski fakultet, Institut za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Makedonija;

dr Mirjana JAPUNDŽA-MILISAVLJEVIĆ, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija;

dr Lelia KIŠ-GLAVAŠ, redovni profesor, Univerzitet u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Hrvatska;

dr Damjana KOGOVŠEK, docent, Univerzitet u Ljubljani, Pedagoški fakultet, Slovenija;

dr Mitja KRAJNČAN, redovni profesor, Primorski univerzitet, Pedagoški fakultet, Slovenija;

dr Viviana LANGER, vanredni profesor, Univerzitet Sapijenca u Rimu, Fakultet za medicinu i psihologiju, Italija;

dr Brajan MAKORMIK, redovni profesor, Templ Univerzitet, Koledž za javno zdravlje, Pensilvanija, SAD;

dr Saša RADOVANOVIĆ, naučni savetnik, Univerzitet u Beogradu ‒ Institut za medicinska istraživanja, Srbija;

dr Predrag TEOVANOVIĆ, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija;

dr Medina VANTIĆ-TANJIĆ, redovni profesor, Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Bosna i Hercegovina

Grafički urednik

Biljana KRASIĆ

Lektura i korektura

Nataša NIKOLIĆ (srpski)

Maja IVANČEVIĆ OTANJAC (engleski)

Dizajn korica

Aleksandar LAZAR