Časopis Srpska politička misao posvećen je političkoj teoriji. Srpska politička misao jeiinterdisciplinaran časopis.Širinapolitičke teorije i prakse podrazumeva znanja iz oblasti, ne samo usko pojmljene političke nauke, već i filozofije, sociologije, psihologije, prava i ekonomije. Časopis Srpska politička misao pokrenut je 1994. godine. Časopis Srpska politička misao objavljuje originalne, prethodno neobjavljene radove: originalne naučne radove, pregledne radove, osvrte i prikaze knjiga. Časopis Srpska politička misao je dostupan u režimu otvorenog pristupa i ne naplaćuje nikakve troškove objavljivanja. Radovi moraju biti napisani na srpskom/engleskom/ruskom/francuskom jeziku, sa rezimeima na srpskom/engleskom jeziku. Časopis ima šest izdanja godišnje. U časopisu Srpska politička misao objavljuju se radovi iz sledećih oblasti: politička teorija, politička filozofija, politička sociologija  i politička ekonomija. Radovi koji nisu iz oblasti politikologije moraju sadržati i politikološku dimenziju. Časopis Srpska politička misao / Serbian Political Thought indeksira se u elektronskim bazama naučnih časopisa C.E.E.O.L. (Central and Eastern European Online Library) i ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences). Digitalne kopije svezaka časopisa arhiviraju se u Digitalnom repozitorijumu Narodne biblioteke.

Glavni i odgovorni urednik časopisa Srpska politička misao donosi konačnu odluku o tome koji će se rukopisi objaviti. Prilikom donošenja odluke glavni i odgovorni urednik rukovodi se uređivačkom politikom vodeći računa o zakonskim propisima koji se odnose na klevetu, kršenja autorskih prava i plagiranje. Glavni i odgovorni urednik zadržava diskreciono pravo da primljene rukopise proceni i ne objavi, ukoliko utvrdi da ne odgovaraju propisanim sadržinskim i formalnim kriterijumima. U redovnim okolnostima, Redakcija obaveštava autora o tome da li je prihvatila tekst nakon provere tehničke usklađenosti sa Uputstvom za autore i nakon sastanka Redakcije i donošenja odluke da li se rad uklapa u teme koje su planirane za objavljivanje u narednim brojevima časopisa, te dobijenih recenzija.

Autori garantuju da rukopis predstavlja njihov originalan doprinos, da nije objavljen ranije i da se ne razmatra za objavljivanje na drugom mestu. Istovremeno predavanje istog rukopisa u više časopisa predstavlja kršenje etičkih standarda. Takav rukopis se momentalno isključuje iz daljeg razmatranja. U slučaju da je poslati rukopis rezultat naučnoistraživačkog projekta ili da je, u prethodnoj verziji, bio izložen na skupu u vidu usmenog saopštenja (pod istim ili sličnim naslovom), detaljniji podaci o projektu, konferenciji i slično, navode se u fusnoti kod naslova rada. Rad koji je već objavljen u drugom časopisu, štampanom ili elektronskom, dostupan javnosti putem interneta i na druge načine, ne može biti preštampan u časopisu Srpska politička misao. Autori su dužni da se pridržavaju etičkih standarda koji se odnose na naučnoistraživački rad. Autori garantuju i da rukopis ne sadrži neosnovane ili nezakonite tvrdnje i ne krši prava drugih. Izdavač neće snositi nikakvu odgovornost u slučaju ispostavljanja bilo kakvih zahteva za naknadu štete.

Recenzenti su dužni da stručno, argumentovano, nepristrasno i u zadatim rokovima dostave uredniku ocenu naučne vrednosti rukopisa. Recenzenti evaluiraju radove u odnosu na usklađenost teme rada sa profilom časopisa, relevantnost istraživane oblasti i primenjenih metoda, originalnost i naučnu relevantnost podataka iznesenih u rukopisu, stil naučnog izlaganja i opremljenost teksta naučnim aparatom. Recenzent koji ima osnovane sumnje ili saznanja o kršenju etičkih standarda od strane autora dužan je da o tome obavesti urednika. Recenzent treba da prepozna važne objavljene radove koje autori nisu citirali. On treba da upozori urednika i na bitne sličnosti i podudarnosti između rukopisa koji se razmatra i bilo kojeg drugog objavljenog rada ili rukopisa koji je u postupku recenzije u nekom drugom časopisu, ako o tome ima lična saznanja. Ako ima saznanja da se isti rukopis razmatra u više časopisa u isto vreme, recenzent je dužan da o tome obavesti urednika. Recenzent ne sme da bude u sukobu interesa sa autorima ili finansijerom istraživanja. Ukoliko postoji sukob interesa, recenzent je dužan da o tome momentalno obavesti urednika. Recenzent koji sebe smatra nekompetentnim za temu ili oblast kojom se rukopis bavi dužan je da o tome obavesti urednika. Recenzija mora biti objektivna. Komentari koji se tiču ličnosti autora smatraju se neprimerenim. Sud recenzenata mora biti jasan i potkrepljen argumentima. Rukopisi koji su poslati recenzentu smatraju se poverljivim dokumentima. Recenzenti ne smeju da koriste neobjavljen materijal iz predatih rukopisa za svoja istraživanja bez izričite pisane dozvole autora, a informacije i ideje iznesene u predatim rukopisima moraju se čuvati kao poverljive i ne smeju se koristiti za sticanje lične koristi.