Registracija i prijava su obavezne ako želite da ovim putem ponudite rad za objavljivanje i proveravate njegov trenutni status u procesu recenzije i uređivanja.

Uslovi za prijavu rukopisa

U postupku prijavljivanja rukopisa, autor je dužan da potvrdi da rukopis zadovoljava dole navedene uslove za objavljivanje. Ako ti uslovi nisu ispunjeni, prijavljeni rukopis može biti odbijen.
  • Prijavljeni prilog nije prethodno objavljivan, niti se nalazi u procesu odlučivanja za objavljivanje u nekom drugom časopisu. U suprotnom, detaljno obrazloženje navodi se pod "Komentari uredniku".
  • Datoteka koja sadrži rad je u Microsoft Word formatu.
  • URL adrese za Internet reference su priložene.
  • Tekst ispunjava stilske i bibliografske zahteve navedene u Uputstva autorima, koji se nalaze u rubrici "Info"."
  • Poštovano je uputstvo Kako osigurati anonimnost recenzije (ako se prilog nudi za rubriku koja podleže recenziji).
  • Naveden je projekat MNTR u okviru koga je rad nastao (u dnu prve stranice članka).
  • Sažeci i ključne reči dati su na dva jezika (a) srpskom i (b) engleskom, odnosno izuzetno na nekom drugom svetskom jeziku ako se taj rasprostranjeno koristi u određenoj oblasti nauke.
  • Autor predaje potpisanu autorsku izjavu.

Uputstvo autorima

У часопису Српска политичка мисао објављују се радови који представљају резултат најновијих теоријских и емпиријских научних истраживања у области политичких наука. Аутори би приликом писања радова требало да се позивају претежно на резултате научних истраживања који су објављени у научним часописима, првенствено у часописима политиколошке тематике.

Радови се објављују на српском језику и ћириличком писму или енглеском језику.

Часопис се објављује шест пута годишње. Рокови за слање радова су: 1. децембар, 1. фебруар, 1. април, 1. јун, 1. август и 1. октобар.

Исти аутор не може да објави рад у два узастопна броја часописа, без обзира да ли је реч о самосталном или коауторском раду.

Радови се Редакцији достављају њиховим постављањем на CEON платформу користећи следећи линк: https://aseestant.ceon.rs/index.php/spm/login.

Аутори су у обавези да приликом слања радова доставе потписану и скенирану изјаву да рад није претходно објављен, односно да није реч о аутоплагијату или плагијату. Образац изјаве може се преузети са интернет странице часописа: http://www.ips.ac.rs/rs/magazines/srpska-politicka-misao/authors_directions/.

Радове за часопис пријављивати искључиво коришћењем АСИСТЕНТ система за електронско уређивање часописа којем можете приступити ОВДЕ.

Техничко упутство за коришћење система Асистент можете преузети ОВДЕ

 

Сви пријављени радови проверавају се на плагијаризам или аутоплагијаризам. Различити облици Chat box-а и други облици софтвера вештачке интелигенције не могу бити (ко)аутори радова који се прилажу на разматрање. Ови алати се могу користити само за стилистичке дораде језика, не и за писање делова рада, а аутори који их користе су у обавези да назначе сврху употребе оваквих алата на месту где су исти употребљени. Аутори су у обавези да, уз (пожељно) институционалну имејл адресу коју достављају у тексту рукописа у фусноти уз име и презиме, доставе и своје ORCID бројеве.

Научни чланак може имати највише 40.000 карактера са размацима, укључујући фусноте. Приликом бројања карактера изоставити списак референци. Изузетно, монографска студија може бити већег обима у складу са одредбама Правилника о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживања.

Осврт може имати највише 15.000 карактера са размацима.

Приказ књиге може имати највише 10.000 карактера са размацима.

Приликом провере броја карактера користити опцију Review/Word Count/Character (with spaces) уз активирану опцију Include textboxes, footnotes and endnotes.

НАЧИН ЦИТИРАЊА

Часопис Српска политичка мисао користи делимично модификовани Чикаго стил цитирања (17. издање приручника Chicago Manual of Style), што подразумева навођење библиографске парентезе (заграде) по систему аутор–датум у тексту, као и списак референци са пуним библиографским подацима након текста рада.

Податке у библиографској парентези и списку референци навести на језику и писму на коме је референца објављена.

У наставку се налазе правила и примери навођења библиографских података у списку референци и у тексту. За сваку врсту референце прво је дато правило навођења, а затим пример навођења у списку референци и библиографској парентези.

Библиографска парентеза се по правилу наводи на крају реченице, пре интерпункцијског знака, и садржи презиме аутора, годину објављивања и одговарајући број страна, према следећем примеру: (Subotić 2010, 1517).

 

Монографија

Један аутор

Презиме, име. Година издања. Наслов. Место издања: издавач.

Subotić, Momčilo. 2010. Politička misao srbistike. Beograd: Institut za političke studije.

(Subotić 2010)

Mearsheimer, John J. 2001. The Tragedy of Great Power Politics. New York: W. W. Norton & Company.

(Mearsheimer 2001)

Четири и више аутора

Презиме, име, име и презиме, име и презиме, и име презиме. Година издања. Наслов. Место издања: издавач.

Milisavljević, Bojan, Saša Varinac, Aleksandra Litričin, Andrijana Jovanović, i Branimir Blagojević. 2017. Komentar Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama: prema stanju zakonodavstva od 7. januara 2017. godine. Beograd: Službeni glasnik; Pravni fakultet.

 

(Milisavljević i dr. 2017)

Уредник/приређивач/преводилац уместо аутора

Након навођења имена, ставити зарез, па након тога одговарајућу скраћеницу на језику и писму референце, нпр. „ур.”, „прев.” „prir.”, „ed.”, „eds.”

Kaltwasser, Cristobal Rovira, Paul Taggart, Paulina Ochoa Espejo, and Pierre Ostigoy, eds. 2017. The Oxford Handbook of Populism. New York: Oxford University Press.

(Kaltwasser et al. 2017)

Поглавље у зборнику

Презиме, име. Година издања. „Наслов поглавља.” У Наслов, ур. име презиме, број страна на којима се налази поглавље. Место издања: издавач.

Stepić, Milomir. 2015. „Pozicija Srbije pred početak Velikog rata sa stanovišta Prvog i Drugog zakona geopolitike.” U Srbija i geopolitičke prilike u Evropi 1914. godine, ur. Milomir Stepić i Ljubodrag P. Ristić, 55–78. Lajkovac: Gradska biblioteka; Beograd: Institut za političke studije.

(Stepić 2015)

Lošonc, Alpar. 2019. “Discursive dependence of politics with the confrontation between republicanism and neoliberalism.” In Discourse and Politics, eds. Dejana M. Vukasović and Petar Matić, 23-46. Belgrade: Institute for Political Studies.

 

(Lošonc 2019)

Чланак у научном часопису

Чланак у редовном броју

Презиме, име. Година издања. „Наслов чланка.” Наслов часописа волумен (број): број страна на којима се налази чланак. DOI број.

Đurić, Živojin, i Miša Stojadinović. 2018. „Država i neoliberalni modeli urušavanja nacionalnih političkih institucija.” Srpska politička misao 62 (4): 41–57. doi: 10.22182/spm.6242018.2.

(Đurić i Stojadinović 2018, 46–48)

Ellwood, David W. 2018. “Will Brexit Make or Break Great Britain?” Serbian Political Thought 18 (2): 5–14. doi: 10.22182/spt.18212018.1.

 

(Ellwood 2018, 11)

Чланак у посебном броју

Презиме, име. Година издања. „Наслов чланка.” У „Наслов посебног броја”, ур. име презиме уредника, напомена о посебном издању, Наслов часописа: број страна на којима се налази чланак. DOI број.

Stojanović, Đorđe. 2016. „Postmodernizam u društvenim naukama: stanje paradigme.” U „Postmodernizacija srpske nauke: politika postmoderne / politika posle postmoderne”, ur. Đorđe Stojanović i Miško Šuvaković, posebno izdanje, Srpska politička misao: 5–35. doi: 10.22182/spm.specijal2016.1.

 

(Stojanović 2016, 27)

Енциклопедије и речници

Наведен је аутор/уредник

Презиме, име, име и презиме, ур. Година издања. Наслов. Том. Место издања: издавач.

Jerkov, Aleksandar, ur. 2010. Velika opšta ilustrovana enciklopedija Larrouse: dopunjeno srpsko izdanje. Tom V (S–Ž). Beograd: Mono i Manjana.

(Jerkov 2010)

Није наведен аутор/уредник

Наслов. Година издања. Место издања: издавач.

Websterʼs Dictionary of English Usage. 1989. Springfield, Massachusetts: Merriam-Webster Inc.

(Websterʼs Dictionary of English Usage 1989)

Докторска дисертација

Презиме, име. Година издања. „Наслов докторске дисертације.” Докторска дисертација. Назив универзитета: назив факултета.

Bursać, Dejan. 2019. „Uticaj ideologije političkih partija na javnu potrošnju u bivšim socijalističkim državama.” Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu: Fakultet političkih nauka.

 

(Bursać 2019, 145–147)

Wallace, Desmond D. 2019. “The diffusion of representation.” PhD diss. University of Iowa.

(Wallace 2019, 27, 81–83)

Чланак у дневним новинама или периодичним часописима

Наведен је аутор

Презиме, име. Година издања. „Наслов чланка.” Назив новине или часописа годиште: број стране на којој се налази чланак.

Avakumović, Marijana. 2019. „Platni razredi – 2021. godine.” Politika, 8. decembar: 9.

 

(Avakumović 2019)

Извори са интернета

Презиме, име или назив корпоративног аутора [акроним]. Година објављивања или н.д. – ако не може да се утврди година објављивања. „Наслов секције или стране унутар сајта.” Назив сајта. Датум креирања, модификовања или последњег приступа страници, ако не може да се утврди на основу извора. Интернет адреса.

Bilefsky, Dan, and Ian Austen. 2019. “Trudeau Re-election Reveals Intensified Divisions in Canada.” The New York Times. https://www.nytimes.com/2019/10/22/world/canada/trudeau-re-elected.html.

(Bilefsky and Austen 2019)

Institut za političke studije [IPS]. n.d. „Predavanje dr Fridriha Romiga.” Institut za političke studije. Poslednji pristup 10. oktobar 2018. http://www.ips.ac.rs/rs/news/predavanje-dr-fridriha-romiga/.

(Institut za političke studije [IPS], n.d.) – prvo navođenje

(IPS, n.d.) – svako sledeće navođenje

Tanjug. 2019. „Evropska svemirska agencija povećava fondove.” 28. novembar 2019. http://www.tanjug.rs/full-view1.aspx?izb=522182.

 

(Tanjug 2019)

ФОРМАТИРАЊЕ ТЕКСТА

Опште смернице о обради текста

Текст рада обрадити у програму Word, на следећи начин:

-          величина странице: А4;

-          маргине: Normal 2,54 cm;

-          текст писати курентом (обичним словима), осим ако није другачије предвиђено;

-          проред између редова у тексту: 1,5;

-          проред између редова у фуснотама: 1;

-          величина слова у наслову: 14 pt;

-          величина слова у поднасловима: 12 pt;

-          величина слова у тексту: 12 pt;

-          величина слова у фуснотама: 10 pt;

-          величина слова за табеле, графиконе и слике: 10 pt;

-          увлачење првог реда пасуса: 1,27 cm (опција: Paragraph/Special/First line);

-          поравнање текста: Justify;

-          боја текста: Automatic;

-          нумерација страна: арапски бројеви у доњем десном углу;

-          не преламати речи ручно уношењем цртица за наставак речи у наредном реду;

-          сачувати рад у формату .doc.

Примена правописних правила

Радове ускладити са Правописом српског језика у издању Матице српске из 2010. године или из каснијих издања.

Посебну пажњу обратити на следеће:

-         Приликом првог навођења транскрибованих страних имена и израза у облој загради поред навести и њихове облике на изворном језику у курзиву (italic), нпр: Франкфуртер алгемајне цајтунг (Frankfurter Allgemeine Zeitung), Џон Ролс (John Rawls), Алексеј Тупољев (Алексей Туполев).

-         Поједине општепознате стране изразе писати само на изворном језику у курзиву, нпр. de iure, de facto, a priori, a posteriori, sui generis итд.

-         Реченицу не почињати акронимом, скраћеницом или бројем.

-         Текст у фуснотама увек завршавати тачком.

-         За навођење израза или цитирања на српском језику користити наводнике који су својствени српском језику према важећем правопису („ ”), а за навођење или цитирање на енглеском или другом страном језику користити наводнике који су својствени том језику (“ ”, « »).

-         Угластом заградом [] означавати: 1) сопствени текст који се умеће у туђи текст; или 2) текст који се умеће у текст који је већ омеђен облом заградом.

-         Црту писати са размаком пре и после или без размака, никако са размаком само пре или само после. Између бројева, укључујући бројеве страна, користити примакнуту црту (‒), а не цртицу (-).

-         За наглашавање појединих речи не користити подебљана слова (bold), нити подвучена слова (underline) већ искључиво курзив (italic) или наводнике и полунаводнике (ʼ ʼ на српском језику или ʼ на енглеском језику).

(Опширније видети на сајту часописа) 

Izjava o privatnosti

Примљени радови подлежу рецензији. Сваки рад се рецензира од стране најмање два рецензента. Циљ рецензије је да уреднику помогне у доношењу одлуке о томе да ли рад треба прихватити или одбити и да кроз процес комуникације са ауторима побољша квалитет рукописа. Рецензија је обострано анонимна: идентитет аутора је непознат рецензентима и обрнуто.