Otvoreni pristup

Ovaj časopis omogućava trenutni otvoren pristup svom celokupnom sadržaju u skladu sa datom saglasnošću uredništva časopisa.

Istorija časopisa

Prvi broj naučno-stručnog časopisa Turističko poslovanje objavljen je 1992. godine. Od tada do danas, s određenim prekidima, a kontinuirano od 2008. godine, časopis izlazi dva puta godišnje (u junu i decembru). Misija časopisa je da omogući javno predstavljanje aktuelnih rezultata stručnih i naučnih istraživanja iz oblasti turizma i ugostiteljstva, ekonomije, mendžmenta, marketinga, prava, umetnosti, poslovne informatike.

Odlukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, časopis Turističko poslovanje kategorizovan je kao časopis nacionalnog značaja M52 i nosi 1.5 bod.