Registracija i prijava su obavezne ako želite da ovim putem ponudite rad za objavljivanje i proveravate njegov trenutni status u procesu recenzije i uređivanja.

Uslovi za prijavu rukopisa

U postupku prijavljivanja rukopisa, autor je dužan da potvrdi da rukopis zadovoljava dole navedene uslove za objavljivanje. Ako ti uslovi nisu ispunjeni, prijavljeni rukopis može biti odbijen.
  • Prijavljeni rukopis nije prethodno objavljivan, niti je u procesu objave ili recenziranja u nekom drugom časopisu. U suprotnom, autor je dužan da navede detaljno pismeno obrazloženje situacije u odeljku "Komentari uredniku".
  • Datoteka koja sadrži rukopis mora da bude snimljena u Microsoft Word (.doc, .docx) ili .rtf formatu!
  • Sve internet reference moraju imati priložene URL adrese!
  • Tekst je dat u jednostrukom razmaku; korišćen je font veličine 12; za isticanje je korišćen kurziv (italika), a ne podvlačenje (dozvoljeno samo za URL adrese).
  • Tekst ispunjava stilske i bibliografske zahteve navedene u Uputstvu autorima, koje se nalaze u odeljku Info.
  • Poštovano je uputstvo Kako osigurati anonimnost recenzije (ako je rukopis priložen za rubriku koja podleže recenziji).

Uputstvo autorima

U časopisu Turističko poslovanje objavljuju se originalni  radovi koji nisu prethodno  štampani niti podneti za objavljivanje u nekom drugom časopisu, zborniku radova i sl. Članci mogu biti napisani na srpskom ili engleskom jeziku. Svi radovi se anonimno recenziraju od strane dva nezavisna recenzenta i samo oni radovi koji dobiju dve pozitivne recenzije mogu biti prihvaćeni za objavljivanje. Radovi koji nisu adekvatno pripremljeni prema ovom Uputstvu biće vraćeni autoru bez razmatranja. Radovi se dostavljaju redakciji elektronskom poštom na adresu: sanjal@visokaturisticka.edu.rs.

Glavni delovi članka su: naslov, apstrakt, ključne reči, uvod, razrada, zaključak i literatura. Naslove i podnaslove ne treba numerisati. Članak ne treba da ima više od 6 hiljada reči.

Za pisanje koristiti font Times New Roman, veličina fonta 12, margine 2.5 (Normal),

Podatak o autoru članka navesti iznad naslova, poravnat po levoj margini. Navesti titulu i afilijaciju svih autora.

Naslov rada na srpskom i engleskom treba da stoji na sredini strane.

Apstrakt na srpskom i engleskom treba da ima maksimum 200 reči, stil fonta - italic.

Ključne reči: 5-7, odvojene zarezima, stil fonta - italic.

Slike i tabele numerisati redosledom kojim se pojavljuju u članku. Iznad svake slike i tabele treba da stoji naslov , a ispod izvor.

Za navođenje izvora koristiti Harvardski sistem (Author Date Method). Citatne reference se u tekstu navode u zagradama i sadrže prezime autora i godinu izdanja. Ako se tekst drugog autora preuzima u originalu sa navodnicima, u zagradi se, iza godine izdanja navodi i broj strane. Ako postoje dva autora, navode se oba prezimena. U slučaju da postoje tri autora, navodi se samo prezime prvog i et al. U fusnotama se ne navode izvori, već dodatna pojašnjenja. Ukoliko je rad proizašao iz nekog nacionalnog ili međunarodnog projekta, podatak o tome obavezno navesti u fusnoti.

 

Literatura: spisak autora prema abecednom redu prezimena autora. Reference se ne prevode na jezik rada, već se navode u originalu. Za navođenje bibliografskih referenci koristiti sledeću formu:

Knjiga

Prezime, I. (godina izdanja) Naslov. Broj izdanja (ako nije prvo). Mesto izdanja: izdavač.

Poglavlje u knjizi

Prezime, I. (godina izdanja) Naslov. In (u): Prezime i inicijal urednika publikacije. Naslov knjige. Mesto: izdavač, broj strana.

Konferencija

Prezime I. (godina) Naslov rada. U (in): Prezime, I., ed. (ime urednika zbornika radova ako postoji). Naziv konferencije/simpozijuma, datum, mesto održavanja. Mesto izdanja: izdavač, broj strana od-do.

Teza ili disertacija

Prezime, I. (godina) Naslov teze. Vrsta rada (master rad, magistarska teza ili doktorska disertacija). Naziv institucije u kojoj je teza odbranjena.

Članak u časopisu

Prezime, I. (godina izdanja) Naslov članka. Naslov časopisa, Vol (No.), broj strana od-do.

Online izvori - knjiga

Prezime, I. (godina izdanja) Naslov knjige. Broj izdanja (ako nije prvo). Mesto  izdanja: izdavač [online]. Dostupno na: URL [datum pristupa stranici].

Online izvori - članak

Prezime, I. (godina izdanja) Naslov članka. Naslov časopisa.Vol. (No.), broj strana od-do [online]. Dostupno na: URL [datum pristupa stranici].

Online izvori - web strana:

Prezime, I. (godina) Naziv web strane. Izdavač: mesto [online]. Dostupno na URL [datum pristupa stranici].

Online izvori - web strana bez autora

Naslov web strane [online]. Dostupno na URL [pregledano datum].

Izjava o privatnosti

Vaše ime i adresa e-pošte pod kojima ste se registrovali koristiće se isključivo u okviru ovog servisa i neće biti ustupani bilo kome, ni pod kojim uslovima.