Registracija i prijava su obavezne ako želite da ovim putem ponudite rad za objavljivanje i proveravate njegov trenutni status u procesu recenzije i uređivanja.

Uslovi za prijavu rukopisa

U postupku prijavljivanja rukopisa, autor je dužan da potvrdi da rukopis zadovoljava dole navedene uslove za objavljivanje. Ako ti uslovi nisu ispunjeni, prijavljeni rukopis može biti odbijen.
  • Rukopis je pripremljen prema uputstvu za časopis "Zdravstvena zaštita" ( https://aseestant.ceon.rs/index.php/zdravzast/about/submissions )
  • Prijavljeni rukopis nije prethodno objavljivan, niti je u procesu objave ili recenziranja u nekom drugom časopisu. U suprotnom, autor je dužan da navede detaljno pismeno obrazloženje situacije u odeljku \"Komentari uredniku\".
  • Datoteka koja sadrži rukopis mora da bude snimljena u Microsoft Word (.doc, .docx) ili .rtf formatu!
  • Sve internet reference moraju imati priložene URL adrese!
  • Tekst je dat u jednostrukom razmaku; korišćen je font veličine 12; za isticanje je korišćen kurziv (italika), a ne podvlačenje (dozvoljeno samo za URL adrese).
  • Poštovano je uputstvo Kako osigurati anonimnost recenzije (ako je rukopis priložen za rubriku koja podleže recenziji).
  • Popunjen je Ugovor o prenosu autorskih prava na KZUS, koji će biti unet u sistem kao dopunska datoteka.

Uputstvo autorima

UPUTSTVO AUTORIMA

U časopisu Zdravstvena zaštita objavljuju se originalni naučni radovi, prethodna saopštenja, pregledi i stručni radovi, kratka saopštenja, uvodnici, pisma uredniku, meta-analize, prikazi bolesnika, aktuelne teme, prikazi stručnih knjiga i skupova, i drugo, iz svih oblasti medicine, farmacije, biohemije, stomatologije i menadžmenta u zdravstvu.

Uz rukopis za objavljivanje u časopisu Zdravstvena zaštita treba dostaviti propratno pismo (izjavu) potpisanu od svih autora: 1) da rad nije prethodno objavljivan i da nije istovre­meno podnet za objavljivanje u nekom drugom časopisu; 2) da su rukopis pročitali i odobrili svi autori koji ispunjavaju kriterijume autorstva; 3) da su u radu kontakt podaci za sve autore tačni; 4) da autor za korespondenciju, u ime drugih autora, potpisuje Ugovor o autorskim pravima, kojim svi autori rada prenose svoja autorska prava na izdavača časopisa - Komoru zdravstvenih ustanova Srbije.

Časopis je u režimu otvorenog pristupa (engl. Open Access) od septembra 2019. godine i objavljuje se četiri puta godišnje. Svi autori da bi poslali rukopis za objavljivanje u časopisu elektronski treba da budu registrovani e-mail adresom na internet stranici časopisa: www.komorazus.org.rs/casopis. Ukoliko postoji bilo koji problem u procesu elektronskog slanja ruko­pisa, rukopis se može proslediti na e-meil: urednik@komorazus.org.rs

Priprema rukopisa za objavljivanje u časopisu

Rukopis dostaviti na engleskom ili spskom jeziku (latinicom), sa rezimeima na srpskom i engleskom. Tekst rada piše se sa proredom 1,5 na stranicama A4 formata i marginama od 25 mm. Kuca se u programu za obradu teksta Word, fontom Times New Roman i veličinom slova 12. Svaki pasus treba da bude uvučen za 10 mm. Izbegavati deljenje reči (hifenacije), kao i bold i italic slova. Originalni članci, opšti pregledi (uslov da autori navedu 5 autocitata) i meta-analize ne smeju prelaziti 16 strana (bez priloga), stručni rad i aktuelne teme 10 strana, članci iz istorije medicine, kazuistika (prikaz jednog ili serije slučajeva) i prethodna saopštenja – 8 strana, a komentari, pisma uredniku, izveštaji sa skupova i prikazi knjiga 3 strane. Za izradu grafičkih priloga koristiti program Windows iz programskog paketa Microsoft Office (Excel, Word Graph).

Delovi rada su: naslovna strana, sažetak na srpskom i engleskom jeziku sa ključnim rečima na srpskom i engleskom jeziku, tekst rada (Uvod, Metode, Rezultati, Diskusija, Zaključak, Literatura, Zahvalnica) i prilozi.

Tekst rada pisati kratko i jasno, a skraćenice koristiti samo za veoma dugačke nazive i za nazive koji su poznati kao skraćenice (npr. sida, HIV, itd).

Naslovna strana

Navesti naziv rada (velikim slovima), puna imena i prezimena autora, njihove stručne titule i nazive ustanova i mesta u kojima rade. Imena autora povezati sa nazivima ustanova indeksiranim arapskim brojevima. Takođe navesti ime i prezime autora za korespondenciju, njegovu ustanovu, adresu ustanove, broj telefona i e-mail adresu.

Sažetak i ključne reči

Druga strana treba da sadrži: naslov rada, strukturisani sažetak do 250 reči i ključne reči na srpskom jeziku. Sažetak se sastoji iz četiri dela: Uvod/Cilj, Metode, Rezultati i Zaključak. Ispod sažetka navodi se 3-8 ključnih reči. Kod prikaza jednog ili serije slučajeva sažetak ima tri dela: Uvod/cilj, Prikaz bolesnika i Zaključak, a kod preglednih radova sažetak je deskriptivan (bez podcelina). Treća strana je identična drugoj, ali je na engleskom jeziku.

Uvod/cilj

Uvod treba da bude jasan i direktno povezan sa predmetom istraživanja. Treba da pruži najvažnije informacije o problematici kojom se bavi rad, kao i to šta je do sada o tom problemu istraživano tj. poznato, a šta je nepoznato, malo poznato, ili postoje kontroverzni podaci. Posle uvodnih napomena potrebno je navesti cilj rada.

Metode

U ovom delu autori opisuju kako je studija izvedena, obrazlažu izbor metoda i dizajn istraživanja.Podceline metoda rada mogu biti: dizajn studije (npr. kvantititavno ili kvalitativno istraživanje, deskriptivna ili analitička ili eksperimetalna studija, itd.), izbor ispitanika (kriteri­jumi za uključivanje i isključivanje iz studije), etički aspekti (broj pod kojim je studija odo­brena od etičkog komiteta), instrumenti istraživanja (način prikupljanja podataka, specifičnosti korišćenih instrumenata) i statistička analiza podataka (vrste testova). Važno je navesti podatke iz literature za poznate metode, uključujući i statističke.

Rezultati

Tekstualno opisati rezultate istraživanja prezentovane logičkim redosledom kroz tabele, grafikone i ilustracije (prilozi se navode iza Literature).

Diskusija

Rezultate istraživanja uporedite sa rezultatima drugih već publikovanih relevantnih istraživanja (ako je to moguće ne starijim od pet godina).

Literatura

Rukopisi se pripremaju u skladu sa Vankuverskim dogovorom. Literaturni podaci označavaju se arapskim brojevima, npr. (6), redosledom kojim se pojavljuju u tekstu. Infor­macije o citiranju mogu se naći na internet stranici https://www.nlm.nih.gov/psd/uniform_requirements.html. Pri citiranju literature, navode se svi autori, ali ako broj autora prelazi 6, navodi se prvih šest autora i dodaje et al. Broj radova u spisku literature ne treba da prelazi 30. Podaci sa Interneta citiraju se uz navođenje datuma pristupa tim podacima. Članke koji su prihvaćeni za publikovanje, ali nisu objavljeni, treba označiti sa u štampi (in press). Uz svaku referencu treba navesti DOI broj članka.

Zahvalnica

Potrebno je uputiti zahvalnicu svim saradnicima koji su doprineli realizaciji rada, ali koji ne ispunjavaju kriterijume za autorstvo, kao i svima koji su finansijski i materijalno pomogli realizaciji istraživanja.

Prilozi

Priloge čine tabele, slike (fotografije, crteži, sheme, grafikoni) i video-prilozi. Ukoliko je rukopis na srpskom jeziku, svi prilozi moraju biti na srpskom i engleskom jeziku. Za sve priloge mora postojati naslov koji se navodi iznad priloga. Svi prilozi se označavaju arapskim brojevima prema redosledu navođenja u tekstu. Korišćenje skraćenica u naslovima ili bilo kom delu priloga obavezno objasniti ispod datog priloga.

Izjava o privatnosti

Vaše ime i adresa e-pošte pod kojima ste se registrovali koristiće se isključivo u okviru ovog servisa i neće biti ustupani bilo kome, ni pod kojim uslovima.