Напомене о одликама графије и ортографије Атонског преписа Душановог законика

  • Aleksandra M. Antic Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet
Ključne reči: графија, Душанов законик, Атонски препис, Барањски препис

Sažetak


У раду се разматра начин бележења гласова за које ни у старословенској ни у старијој српској ћирилици није било посебних графема. На Атонском препису Душановог законика испитано је писање сонаната ј, љ, њ и сугласника ћ и ђ, као и гласовних група група [ја], [је], [јо], [ју], [ји], [ља], [ље], [љо], [љу], [љи], [ња], [ње], [њо], [њу], [њи], [ћа], [ће], [ћо], [ћу], [ћи], [ђа], [ђе], [ђо], [ђу] и [ђи], а добијени резултати су потом упоређени са стањем у Барањском препису. За представљање дистрибуције конкурентних графијских средстава у проучаваним рукописима коришћен је статистички модел.

Reference

Антић, А. (2020). О неким графијским одликама Барањског преписа Душановог законика. Филолог, 21, 217–238.

Бартош, М. (1975). Зборник рукописа Законика цара Стефана Душана (1349. и 1354. године). У: М. Беговић (ур.), Законик цара Стефана Душана. Књига I. Струшки и Атонски препис (1–23). Београд: Српска академија наука и уметности.

Богдановић, Д. (1975). Опис Атонског преписа. У: М. Беговић (ур.), Законик цара Стефана Душана. Књига I. Струшки и Атонски препис (209–212). Београд: Српска академија наука и уметности.

Бубало, Ђ. (2010). Душанов законик. Београд: Завод за уџбенике; Службени гласник.

Грицкат, И. (1978). Одлике ресавске редакције у старијим преписима Душановог законика. Јужнословенски филолог, 34, 112–148.

Грицкат-Радуловић, И. (1975). Језик Атонског преписа. У: М. Беговић (ур.), Законик цара Стефана Душана. Књига I. Струшки и Атонски препис (213–220). Београд: Српска академија наука и уметности.

Грицкат-Радуловић, И. (1997). Језик Барањског преписа. У: М. Пешикан, И. Грицкат-Радуловић, М. Јовичић (ур.), Законик цара Стефана Душана. Књига III. Барањски, Призренски, Шишатовачки, Раковачки, Раванички и Софијски рукопис (89–92). Београд: Српска академија наука и уметности – Завод за уџбенике и наставна средства.

Дилпарић, П. (2015). Детерминативни партиципи у рукописима старије редакције Душановог законика. Књижевност и језик, LXII (3–4), 291–307.

Јерковић, В. (1980). Средњовековне ортографске школе код Срба. У: Р. Симић и Б. Ћорић (прир.), Југословенски семинар за стране слависте, 31 (19–28). Београд: Међународни славистички центар.

Јерковић, В. (1983). Српска Александрида: Академијин рукопис (бр. 352): палеографска, ортографска и језичка истраживања. Београд: Српска академија наука и уметности.

Јовић, Н. (2011). Језик Хиландарског медицинског кодекса. Ниш: Филозофски факултет.

Лутовац Казновац, Т. (2019). Језик писама турских султана Дубровнику (необјављена докторска дисертација). Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац.

Младеновић, А. (1967). Сава Мркаљ и његови претходници у реформи предвуковске ћирилице. Годишњак Филозофског факултета, 10, 161–198.

Никитовић, З. (2017). Правописне одлике Сарајевског преписа Законоправила Светога Саве из XIV вијека. Радови Филозофског факултета, 19, 7–24.

Пешикан, М. (1997). О међусобним односима верзија Душанова законика (напомене уз приређивање транскрипта и превода). У: М. Пешикан, И. Грицкат-Радуловић, М. Јовичић (ур.), Законик цара Стефана Душана. Књига III. Барањски, Призренски, Шишатовачки, Раковачки, Раванички и Софијски рукопис (11–24). Београд: Српска академија наука и уметности – Завод за уџбенике и наставна средства.

Поломац, В. (2016). Језик повеља и писама Српске деспотовине. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет.

Соловјев, А. (1980). Законик цара Стефана Душана: 1349. и 1345. Београд: Српска академија наука и уметности.

Стефановић, Д. (1997). Опис Барањског рукописа. У: М. Пешикан, И. Грицкат-Радуловић, М. Јовичић (ур.), Законик цара Стефана Душана. Књига III. Барањски, Призренски, Шишатовачки, Раковачки, Раванички и Софијски рукопис (83–87). Београд: Српска академија наука и уметности – Завод за уџбенике и наставна средства.

Стојановић, Ј. (2013). Правописне одлике Горичког зборника. У: Ј. Грковић-Мејџор и К. Кончаревић (ур.), Теолингвистичка проучавања словенских језика (503–522). Београд: Српска академија наука и уметности.

Objavljeno
2022/01/19
Rubrika
Прегледни чланак