Специфичне граматичке и лексичко-граматичке ријечи (на грађи Његошевог Шћепана Малог)

  • Radmilo Marojević Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet
Ključne reči: Петар II Петровић Његош, спјев Шћепан Мали, спјев Горски вијенац, спјев Луча микрокозма, ортографеме

Sažetak


У овом раду разматрају се: (1) ортографеме е и но, (2) ортографеме а и али, (3) ортографеме како и ка и (4) ортографеме те и што, као и (5) синтагматске везе ал и, кад али и те лиш. У раду се примјењује поредбена анализа примјерâ из Шћепана Малог с контекстима из Горског вијенца, Луче микрокозма и из других Његошевих дјела.

Reference

Банашевић, Н. (1973). (прир.) Горски вијенац / П. П. Његош. Београд: Српска књижевна задруга.

Браћа Јовановићи. (1880–1881). (издавачи) Лажни цар Шћепан Мали: Историјско збитије ХVIII. вијека / сачинио Петар Петровић Његуш владика црногорски. Ново издање. Панчево: Накладом Књижаре браће Јовановића. (Народна библиотека. Св. 5, стр. 1–64. Св. 7, стр. 65–152).

Велимировић, Н. (1910). Религија Његошева. Дело, Београд, XV, књ. 54, св. 1, стр. 72–87; св. 2, стр. 240–253; св. 3, стр. 392–409; књ. 55, св. 2, стр. 229–244; св. 3, стр. 403–419; књ. 56, св. 1, стр. 98–112; св. 2, стр. 251–268; св. 3, стр. 413–428; књ. 57, св. 1, стр. 108–126.

Велимировић, Н. (1911). Религија Његошева. Београд: Штампарија „Св. Сава“.

Велимировић, Н. (1921). Религија Његошева, II изд. Београд: Издање С. Б. Цвијановића.

Вушовић, Д. (1935). (прир.) Цјелокупна дјела Петра Петровића Његоша. Београд: Народна култура.

Вушовић, Д. (1936). (прир.) Цјелокупна дјела Петра II Петровића Његоша. II изд. Београд: Народна култура.

Караџић, Вук Стеф. (1852). Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима. Беч: Штампарија Јерменског манастира.

Ђукић, Т. (1921). О коментару „Горског Вијенца“. [Критика издања: Решетар 1920]. Мисао, V, 3 (27), 229–233; 4 (28), 314–319.

Костић, Д. (1902). (прир.) Лажни цар Шћепан Мали: Историческо збитије осамнаестога вијека / од Петра Петровића Његоша. Београд: Српска књижевна задруга.

Маројевић, Р. (2005). Текстологија Горског вијенца. У: Петровић Његош П. II. Горски вијенац (5–34, 225–1004). Подгорица: ЦИД.

Маројевић, Р. (2017). Текстологија медитација у прози и пјесама из Биљежнице. У: Петровић Његош П. II. Биљежница (5–28, 377–640, 647–662). Подгорица: ЦИД.

Маројевић, Р. (2020а). Специфични типови глаголских ријечи (на грађи Његошевог Шћепана Малог). Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, L (2), 3–31.

Маројевић, Р. (2020б). Текстологија Шћепана Малог. У: Петровић Његош П. II. Шћепан Мали (5–226, 491–1009, 1159–1162). Подгорица: ЦИД.

Миловић, Ј. М. (1965). (прир.) Лажни цар Шћепан Мали / Петар II Петровић Његош. Титоград: Графички завод.

Младеновић, А. (2007). (прир.) Лажни цар Шћепан Мали / Петар II Петровић Његош. Подгорица: ЦАНУ.

Недић, В. (1964). (прир.) Лажни цар Шћепан Мали. Писма / Петар Петровић Његош. Нови Сад: Матица српска.

Решетар, М. (1890). (прир.) Горски вијенац / владике црногорскога Петра Петровића Његоша. У Загребу.

Решетар, М. (1892). (прир.) Горски вијенац владике црногорскога Петра Петровића Његоша. [Друго издање с коментаром Милана Решетара]. У Биограду.

Решетар, М. (1920). (прир.) Горски вијенац / владике црногорскога Петра -Петровића Његоша. Седмо издање с коментаром Милана Решетара. У Биограду.

Решетар, М. (1926). (прир.) Горски вијенац. Луча микрокозма. Шћепан Мали / Петар Петровић Његош. Београд: Државна штампарија. (Целокупна дела. Књ. 1).

Решетар, М. (1940). (прир.) Горски вијенац / владике црногорскога Петра Петровића Његоша. Десето издање с уводом и коментаром Милана Решетара. Београд.

Стевановић, М. (1952). (прир.) Шћепан Мали / Петар Петровић Његош. Београд: Просвета (Цјелокупна дјела. Књ. 4).

Стевановић, М. (1967). (прир.) Шћепан Мали / Петар Петровић Његош. Београд: Просвета (Целокупна дела. [II изд.]. Књ. 4).

Стевановић, М. (1974). (прир.) Шћепан Мали / Петар Петровић Његош. Београд: Просвета (Целокупна дела. III изд. Књ. 4).

Стевановић, М. (1990). О језику Горског вијенца. Београд: Српска академија наука и уметности – Научна књига.

Стевановић, М. и др. (1983). Речник језика Петра II Петровића Његоша. [На корицама: Речник Његошева језика]. Књ. I–II. Београд: Српска књижевна задруга.

Стевановић, М. и Бошковић, Р. (1954/1957). Рјечник [уз пјесничка дјела П. П. Његоша]. Београд: Просвета (Цјелокупна дјела. Књ. 6).

Стојановић, Љ. (1891). [Критика издања: Решетар 1890]. Просветни гласник, Београд, XII (1 и 2), стр. 57–67.

Стојковић, А. (1851). (прир.) Лажни цар Шћепан Мали: Историческо Збитије Осамнајестога вијека. Пјесмотворје Његове Свијетлости Петра Петровића Његоша, Владике и Господара Црнегоре. [На 9. страни:] Шћепан Мали: Повјестно збитије, у пет дјејствијах. [На насловној страни:] Издао 1851. године Андрија Стојковић у Трсту. [На корици:] У Југославији. [На полеђини насловне стране испод мота:] Печатња браће Жупана у Загребу 1851.

Objavljeno
2020/12/17
Rubrika
Оригинални научни чланак