Значење изгубљено у преводу: проблеми досезања изоморфизма значења у преводу књиге Кето исхрана

  • Marija R. Boranijašević Висока пословна школа струковних студија Блаце
Ključne reči: превод, изоморфизам значења, проблеми превођења, енглески језик, српски језик, површинско превођење

Sažetak


Циљ истраживања у раду представља утврђивање степена одступања значења преведеног текста у односу на значење оригиналног текста на енглеском језику које, у овом случају, настаје услед такозваног површинског превођења. У раду је презентована упоредна анализа садржаја текстова на енглеском и српском језику, која је извршена на лексичком нивоу. Указано је на проблеме превођења и досезања изоморфизма значења у преводу књиге Кето исхрана. У наведеним случајевима одступања нису у виду ширег или ужег значења присутног у преводу, а које се обично јавља у пракси, већ долази до значајног модификовања упућеног значења, док у појединим случајевима долази до његовог потпуног губитка.

Reference

Боранијашевић, М. (2017). Књижевно дело, превођење, значење. Београд: Јасен.

Видић, Ј. (2013). Превод стручног и научног текста у светлу интерпретативне теорије превођења. Комуникација и култура online, IV (4), 109–123. Преузето са: https://www.komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/122/89.

Еко, У. (2011). Казати готово исту ствар. Београд: Paideia.

Ивир, В. (1978). Теорија и техника превођења, уџбеник за I годину позивноусмереног образовања и васпитања средњег ступња преводилачке струке. Сремски Карловци: Карловачка гимназија.

Кучиш, В. и Пленковић, М. (2005). Транслатологија и комуникологија у функцији образовања. У: Ђ. Надрљански (ур.), Информатика, образовна технологија и нови медији у образовању. Зборник радова са друге међународне научно-стручне конференције, књига 2 (89–97). Сомбор: Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет у Сомбору.

Милетић, М. и Милетић, Н. (2012). Комуниколошки лексикон. Београд: Универзитет Мегатренд.

Новаков, П. (2016). Културолошки елементи у преводу: суочавање са другима. Civitas, 6 (2), 108–120. Преузето са: https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-4958/2016/2217-49581602108N.pdf.

Пешикан, М., Јерковић, Ј., Пижурица, М. (2013). Правопис српског језика. Нови Сад: Матица српска.

Прћић, Т. (2005). Енглески у српском. Нови Сад: Змај.

Сибиновић, М. (1983). О превођењу, приручник за преводиоце и инокореспонденте. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Стојнић, М. (1980). О превођењу књижевног текста. Сарајево: ИГКРО Свјетлост – ООУР Завод за уџбенике.

Хлебец, Б. (2009). Општа начела превођења. Београд: Београдска књига.

Catford, J. C. (1978). A Linguistic Theory of Translation: an Essay in Applied Linguistics. Oxford: Oxford University Press.

Objavljeno
2021/09/09
Rubrika
Прегледни чланак