Проблем убикације путних станица Vellanis, Vindenae и Ad Fines на римској комуникацији Lisus–Naisus (Горња Мезија)

  • Gligor Samardžić Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Katedra za istoriju
Ključne reči: Vellanis, Lisus, Naisus, римска комуникација, путна станица, Дарданија, Горња Мезија, Vindenae, Ad Fines

Sažetak


У раду се презентују подаци везани за проблем убикације путних станица Vellanis, Vindenae и Ad Fines на римском путу LisusNaisus. Комуникација Лисус–Наисус је пресиjецала данашње Косово и Метохију од југозапада према сjeвероистоку. Она је, као главна траса комуникације, повезивала приморје са унутрашњошћу. На траси овог пута нађен је скроман број миљоказа, односно њихових фрагмената, који имају изузетну историјску вриједност јер представљају прворазредно свједочанство о постојању римске цесте на Косову и Метохији. На појединим дијеловима трасе истраживачима велику потешкоћу представља недостатак трагова пута и миљоказа на терену. Предмет нашег рада је убикација путних станица Vellanis, Vindenae и Ad Fines на краку комуникације која је ишла са обале мора, будући да су мишљења истраживача о убикацији ових станица различита. Приликом истраживања античких путних станица и комуникација на југу провинције Горње Мезије (Косово и Метохија) служили смо се писаном изворном грађом и материјалним остацима на терену, при чему су нам од нарочитог значаја били подаци са Појтингерове карте, Равенског географа и Птолемејеве Географије. Значајни су и епиграфски споменици, тј. миљокази, остаци путева, насеља и други материјални остаци. Њихово детаљније проучавање и истраживање пружа могућност да се укаже на главне правце путева, путне станице и насеља на овом подручју.

Reference

Вулић, Н. (1909). Аурелијанова подела Горње Мезије. Глас СКА, LXXXII, 1–20.

Вулић, Н. (1934). Антички споменици наше земље. Споменик СКА, LXXVII, 29–84.

Вулић, Н. и Премерштајн, Л. Ф. (1900). Антички споменици у Србији. Споменик СКА, XXXVIII, 15–58.

Драгашевић, Ј. (1877). Археологијско-географска истраживања. Гласник Српског ученог друштва, XLV, 66–67.

Ђорђевић, T. (1896). Поред Топлице, путописне белешке од Т. Р. Ђорђевића. Братство, 7, 14–103.

Јастребов, J. (1904). Stara Srbija i Albanija. Споменик СКА, XLI, 66–68.

Јоцић, М. (1982). Римски пут Naissus–Lissus у Горњој Мезији. Нишки зборник, 11, 71–78.

Љубомировић, И. (2014). Резултати најновијих истраживања на Медијани. Теме, XXXVIII (2), 733–745.

Љубомировић, И. (2015). Nikola Vulić – historian, archaeologist and classical phi-lologist. Contibution to the Study of World Historiography, 2nd International Mul-tidisciplinary on Socal Sciences & Arts SGEM 2015, book 3. In: Anthropology, Ar-chaeology, History and Philosophy (369–377). Albena: Bulgaria.

Петровић, В. (2006). Римски пут Naissus–Lissus. Лесковачки зборник, XLVI, 17–38.

Петровић, В. (2007). Дарданија у римским итинерарима. Београд: Балканолошки институт САНУ.

Петровић, В. (2008). Une nouvelle borne milliaire découverte sur la voie romaine Naissus–Lissus. Старинар, LVI, 367–376.

Самарџић, Г. (2015). Биљешке о путној станици и насељу Vindenis на комуникацији Naisus–Lisus (један примјер из прве половине IV вијека). Зборник радова Филозофског факултета, XLV (1), 69–78.

Томовић, Г. (2007). Косово и Метохија на старим картама, до краја XVII века. У: А. Бачкалов (прир. и ур.), Археологија Косова и Метохије од праисторије до средњег века (47–59). Београд: Музеј у Приштини – Центар за очување наслеђа Косова и Метохије.

Фидановски, С. (2007). Античко насљеђе Косова и Метохије. У: А. Бачкалов (ур.) Археологија Косова и Метохије (95–118). Београд: Музеј у Приштини (са измештеним седиштем).

Цермановић-Кузмановић, A. (1975). Југословенске земље на Птоломејевој карти. Monumenta cartographica Jugoslaviae, I, 11–26.

Шкриванић, Г. (1975). Југословенске земље на Појтингеровој табли. Monumenta cartographica Jugoslaviae, I, 29–55.

Alföldy, G. (1961). Die Sklaverei in Dalmatien zur Zeit des Prinzipats. AAntH, IX, 21–151.

Ballif, P. (1893). Römische Strassen in Bosnien und der Herzegowina I. Wien: Vom Bosnisch–Hercegovinischen Landesmuseum.

Bojanovski, I. (1974). Dolabelin sistem cesta u rimskoj provinciji Dalmaciji. Sara-jevo: Posebno izdanje ANUBiH, Djela knj. XLVII, CBI knj. 2.

Čerškov, Е. (1961). Rimski put Naisus–Scupi i stanica Viciano. Glasnik Muzej Ko-sova i Metohije, VI, 123–129.

Čerškov, Е. (1969). Rimljani na Kosovu i Metohiji. Beograd: Arheološko društvo Jugoslavije.

Čerškov, E. (1957). Oko problema komunikacija i položaja naselja na Kosovu i Metohiji u rimskom periodu. Glasnik Muzej Kosova i Metohije, II, 65–86.

Dobruna-Salihu, E. (2011). Arhitektonski ostaci antičkih središta središnjeg dijela Dardanije (Kosova). Histria Antiqua, 20, 279–292.

Domaszewski, A. (1890). Studien zur Geschichte der Donauprovinzen. I. Die Grenzen von Moesia Superior und der illyischen Grenzzoll. AEM, XIII, 129–154.

Domaszewski, A. (1902). Die Beneficiarierposten und die römischen Strassennetze. Trier. Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst, XXI (2), 158–173.

Evans, A. (1885). Researches in Illuricum, parts III and IV. Archaeologia, XLIX, 1–168.

Fidanovski, S. (1985). Poljanice, Glavnik, Podujevo – rimska nekropola. Arheološki pregled, 24, 100–103.

Fidanovski, S. (1986). Poljanice / Glavnik – kasnoantičko naselje. Arheološki pre-gled, 25, 173.

Objavljeno
2021/09/09
Rubrika
Оригинални научни чланак