Нишка занатлијска банка А. Д.

  • Dejan D. Antić Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet
  • Ivan Becic Институт за српску културу Приштина/ Лепосавић
Ključne reči: Нишка занатлијска банка, есконт, дивиденда, економска криза, ликвидација

Sažetak


Простор Србије и касније Краљевине Југославије одликовао је велики број финансијски нејаких локалних новчаних завода. Већина њих настала је да би обезбедила потребна новчана средства за рад сопственим акционарима и стога су често пословали у небанкарском духу. У раду је, првенствено на основу архивске грађе, али и релевантне литературе, приказан рад једног локалног новчаног завода из Ниша, који је спадао међу малобројне новчане заводе који су успели да преброде економску кризу на простору Југослвије и донесу одређену добит својим акционарима у другој половини тридесетих година XX века.

Biografija autora

Ivan Becic , Институт за српску културу Приштина/ Лепосавић

Виши научни сарадник на Институту за српску културу у Приштини са привременим седиштем у Лепосавићу

Reference

Антић, Д. (2016). Поглед на српско-бугарске односе с краја XIX и почетка XX века. Годишњак Педагошког факултета у Врању, 7, 55‒67.

Бајкић, В. (1924). Истраживање о узроцима ниског курса ренте ратне штете. Економист, 5, 401‒409.

Бецић, И. М. (2002). Приватни новчани заводи и банкарство у Лесковцу између два светска рата. Историја 20. века, 1, 133‒144.

Бецић, И. М. (2012). Министарство финансија Краљевине Југославије 1918‒1941. Београд: ИСИ.

Бецић, И. М. (2014а). Нишка трговачка банка. Расински анали, 12, 323‒338.

Бецић, И. М. (2014б). Нишка есконтна банка. Зборник, 23, 163‒178.

Бецић, И. М. (2016). Страдање приватних финансијских установа у јужној Србији 1915‒1918. У: А. Растовић (ур.), Велики рат 1914‒1918: узроци, последице, тумачења, 2 (751‒764). Ниш: Филозофски факултет.

Бецић, И. М. (2019а). Последице Првог светског рата по развој банкарства у Нишу. Лесковачки зборник, LIX, 207‒227.

Бецић, И. М. (2019б). Положај краљевачких новчаних завода у банкарском систему Краљевине Југославије. Баштина, 47, 319‒334.

Вучо, Н. (1955). Привредна историја Србије до Првог светског рата. Београд: Научна књига.

Драшковић, Р. М. (1931). Наше општинске финансије. Београд: Штампарија Јединство.

Илић, С. (2014). Спасавање трезора Народне банке у Првом светском рату. Архив, 1‒2, 62‒76.

Народна банка 1884‒1934. (1934). Београд: Завод за израду новчаница.

Наша финансијска политика. (1938). Београд: Главни одбор ЈРЗ.

Попов, Ч. (1995). Од Версаја до Данцига. Београд: Службени лист СРЈ.

Поповић, Н. и Мишић, Д. (1929). Наша домаћа привреда, фактори, стање, унапређење. Београд: Геца Кон.

Тодоровић, М. (1926). Бојазан од поправке динара. Економист, 1, 6‒12.

Bajkić, V. (1933). Nova faza deviznog moratorijuma. Narodno blagostanje, 1, 3‒4.

Hobsbaum, E. (2002). Doba ekstrema, Istorija kratkog dvadesetog veka 1914‒1991. Beograd: Dereta.

Maticka, M. (1992). Zakonski propisi o vlasničkim odnosima u Jugoslaviji (1944‒1948). Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog sveučilišta u Zagrebu, 25, 62‒76.

Pertot, V. (1986). Ekonomika valutnih tečajeva. Zagreb: Informator.

Objavljeno
2022/01/21
Rubrika
Оригинални научни чланак