Језичка компетенција наставника стручних предмета и интегрисано учење садржаја и страног језика: приказ случаја

  • Nataša M. Bakić-Mirić Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Katedra za engleski jezik i književnost
  • Anita Jankovic Filzofski fakultet univerziteta u Pristini sa privremenim sedistem u Kosovskoj Mitrovici
Ključne reči: интегрисано учење садржаја и језика, ЦЛИЛ, високо образовање, наставници стручних предмета, језичка компетенција

Sažetak


Интегрисано учење садржаја и страног језика (енгл. Content and Language Integrated Learning) које промовише Болоњска декларација још увек није заживело на универзитетима у Европској унији и на Балкану. Неке од главних препрека су незаинтересованост наставника стручних предмета у високом образовању првенствено због недовољног знања енглеског језика и/или енглеског за специјалне намене, као и недостатка стручне литературе. У раду се приказују резултати истраживања које је спроведено на једном факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, а које је имало за циљ да утврди да ли је применљиво интегрисано учење садржаја и страног језика у настави стручних предмета и идентификује проблеме са којима се најчешће суочавају наставници стручних предмета када је у питању подучавање на енглеском језику. Резултати тестирања су показали значајно низак степен развоја усмене компетенције код наставника стручних предмета као и друге потенцијалне препреке за извођење наставе на енглеском језику.

Reference

Ball, P., Kelly, K., Clegg, J. (2016). Putting CLIL into Practice: Oxford Handbooks for Language Teachers. Oxford University Press.

Cenoz, J., Genesee, F., Gorter, D. (2014). Critical analysis of CLIL: Taking stock and looking forward. Applied linguistics, 35 (3), 243–262.

Coyle, D., Hood, P., Marsh, D. (2010). Content and Language Integrated Learning. Ernst Klett Sprachen.

Hargreaves, A. (2003). Teaching in the Knowledge Society. Maidenhead: Open UP.

Ignjačević, A. (2012). Strani jezici i univerzitet: strategije i nedoumice. U: B. Dimitrijević (ur.), Filologija i univerzitet (693–706). Niš: Filozofski fakultet.

Jovanović, A., Janković, A., Lončar-Vujnović, M. (2012). A Pinch of CLIL a Dash of CALL: An Example of a Blended Course in English for Endocrinology. [Conference proceedings] Teaching Foreign Languages for Special Purposes (149–156). Perugia, Italy: University for Foreigners.

Lang, J. (2002). Foreword by Minister of Education, France in TIE_CLIL Professional Development Course. Milan: TIE-CLIL.

Marsh, D. (1994). Bilingual Education and Content and Language Integrated Learning. International Association for Cross-cultural Communication (Eds.), Language Teaching in the Member States of the European Union (Lingua). Paris: University of Sorbonne.

Marsh, D. (2001). CLIL/Emile – The European Dimension [white paper]. Retrieved from:
http://ec.europa.eu/comm/education/policies/lang/doc/david_marsh-report.pdf

Marsh, D. (2002). CLIL/EMILE – The European Dimension: Actions, Trends and Foresight Potential. DG Education & Culture, European Commission.

Marsh, D. & Langé, G. (2000). Using Languages to Learn and Learning to Use Languages. Jyväskylä & Milan: TIE-CLIL.

Mehisto, P., Marsh, D., Frigols, M. J. (2008). Uncovering CLIL: Content and Language Integrated Learning in Bilingual and Multilingual Education. Macmillan Education.

Pavesi, M., Bertocchi, D., Hofmannová, M., Kazianka, M. (2001). CLIL Guidelines for Teachers. Milan: TIE CLIL.

Vučo, J. (2014). Bilingual teaching of foreign languages in Serbia. In: J. Filipović & O. Durbaba (Eds.). Languages in Education and Language Education Policy (99–146). Belgrade: Čigoja.

Objavljeno
2022/01/19
Rubrika
Оригинални научни чланак