Карактеристични проблеми у примени савремене образовне технологије у настави: могућност њиховог превазилажења

  • Zvezdan M. Arsić Univerzitet u Prištini s privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet
  • Ivan Zaporožac Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије Школска управа Косовска Митровица
Ključne reči: васпитање и образовање, настава, наставник, ученик, образовна технологија

Sažetak


Као последица брзог техничког, научног и технолошког развоја, настала је потреба за променама у образовању и настави. Те промене манифестују се како у организацији образовних садржаја тако и у увођењу и примени нових поступака, метода и средстава. Међутим, и поред сазнања да циљеви и принципи концепције образовања на данашњем ступњу друштвеног развоја подразумевају потпуну реконструкцију традиционалног васпитно-образовног система и наставе и да примена савремене образовне технологије ствара услове за стицање динамичнијих, квалитетнијих и комплекснијих знања, у овом домену постоје бројни проблеми. Уважавајући чињеницу да примена савремене образовне технологије може значајно да допринесе постизању васпитно-образовних циљева, намера нам је да у раду, поред терминолошког и појмовног одређења образовне технологије, пажњу усмеримо на узроке проблема који у овом домену постоје и да укажемо на могуће правце њиховог превазилажења.

Reference

Арсић, З. и Круљ Драшковић, Ј. (2011). Опште карактеристике и специфичности улоге наставника у настави са савременом наставном техником и технологијом. У: М. Вилотијевић (ур.), Оспособљавање наставника за нове улоге (537–550). Београд: Српска академија образовања.

Bilandžija, G. (2010). Obrazovna tehnologija kao nužnost savremenog obrazovnog procesa. U: M. Danilović (ur.), Tehnika i informatika u obrazovanju (233–251). Čačak: Tehnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu.          

Danilović, M. (1996). Savremena obrazovna tehnologija – Uvod u teorijske osnove. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.

Ђорђевић, М. и Ничковић, Р. (1991). Педагогија. Ниш: Просвета.

Кљакић, Д. (2005). Изграђивање концепта образовне технологије. Наша школа, 32, 4–18.

Мандић, П. и Мандић, Д. (1996). Образовна информациона технологија. Београд: Учитељски факултет.

Мијановић, Н. (2017). Образовно-технолошка компетентност наставника као фактор организовања савремене наставе и учење. Иновације у настави, XXX (2), 15–28.

Поткоњак, Н. (ур.) (1996). Педагошки лексикон. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Stanković, Z. (2012). Obrazovna tehnologija – potreba i neminovnost savremenog univerzitetskog obrazovanja. У: Б. Димитријевић (ур.), Образовање и савремени универзитет (155–164). Ниш: Филозофски факултет.

Šikl, A. (2011). Savremena obrazovna tehnologija: efekti primene multimedija u nastavi. U: M. Danilović (ur.), Tehnologija, informatika i obrazovanje za društvo učenja i znanja (234–237). Čačak: Tehnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu.

Шимлеша, П. и Поткоњак, Н. (ур.) (1989). Педагошка енциклопедија. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Objavljeno
2022/01/19
Rubrika
Оригинални научни чланак