KOREKCIJA I VREDNOVANJE POZNAVANJA ORTOGRAFSKE NORME U NASTAVNOJ PRAKSI

  • Ivana Đ Đorđev Visoka škola strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov", Vršac
Ključne reči: Serbian language orthography||, ||pravopis srpskoga jezika, teaching practice||, ||nastavna praksa, mistakes||, ||greške, EVALUATION||, ||vrednovanje, essays||, ||pismeni zadaci, correction||, ||ispravke,

Sažetak


U rada ispitujemo koji status imaju ortografske greške kada se kontrolišu i vrednuju pismeni zadaci srednjoškolaca. Sa tim ciljem detaljno smo analizirali korektivne postupke nastavnika u 120 vežbanki (350 pismenih zadataka). Pored toga, bavimo se značajem, metodičkim aspektima i razvijanjem umeća ispravljanja pismenih zadataka. Hipoteza od koje smo u analizi pošli je da je nastava pravopisa u našim srednjim školama zanemarena, što svakako utiče na percepciju nastave, pa i na shvatanje i ponašanje učenika. Na pravopisne greške se ukazuje delimično, metodologija ispravljanja grešaka pokazuje manjkavosti, vrednovanje pismenih zadataka nije uvek u skladu sa zastupljenošću grešaka, već na to utiču drugi, spoljni (i mahom nebitni), faktori. Nastavnik ne prati da li učenici usavršavaju svoj pismeni izraz, ne pregledaju se ispravke pismenih zadataka. Rečju, u ispravljanju i ocenjivanju pismenih zadataka sa ortografskog aspekta vlada površnost i automatizam. U radu se daju i predlozi za izmenu zatečenog stanja.

Biografija autora

Ivana Đ Đorđev, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov", Vršac
predavač

Reference

Брборић, В. (2004). Правопис српског језика у наставној пракси. Београд: Филолошки факултет.

Вучковић, М. (1993). Методика наставе српског језика и књижевности у млађим разредима основне школе : за студенте педагошке академије. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Илић, П. (1998). Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси : методика наставе. Нови Сад: Змај.

Николић, М. (1988). Методика наставе српскохрватског језика и књижевности. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Николић, М. (1992). Методика наставе српског језика и књижевности. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Пешикан, М., Јерковић, Ј., & Пижурица, М. (2010). Правопис српскога језика. Нови Сад: Матица српска.

Objavljeno
2016/08/18
Broj časopisa
Rubrika
Originalni naučni članak