Fokus i područje delovanja

Časopis Strani pravni život je naučni časopis iz oblasti prava, u kome se objavljuju radovi koji se odnose na strane pravne sisteme, zakonodavstva ili praksu (pravna komparatistika). U časopisu se objavljuju naučni (originalni i pregledni) i stručni radovi, komentari sudskih odluka, izlaganja sa naučnih i stručnih skupova, prikazi knjiga i slično, pod uslovom da rad ili bilo koji njegov deo nije prethodno objavljen niti se nalazi u proceduri razmatranja za objavljivanje u drugom časopisu.

Otvoreni pristup

Ovaj časopis omogućava trenutni otvoren pristup svom celokupnom sadržaju u skladu sa datom saglasnošću uredništva časopisa.