Registracija i prijava su obavezne ako želite da ovim putem ponudite rad za objavljivanje i proveravate njegov trenutni status u procesu recenzije i uređivanja.

Uslovi za prijavu rukopisa

U postupku prijavljivanja rukopisa, autor je dužan da potvrdi da rukopis zadovoljava dole navedene uslove za objavljivanje. Ako ti uslovi nisu ispunjeni, prijavljeni rukopis može biti odbijen.
  • Izjavljujem/o pod punom moralnom i materijalnom odgovornošću da prijavljeni rukopis predstavlja rezultat sopstvenog istraživanja i da nije prethodno objavljivan pod ovim ili bilo kojim naslovom na srpskom ili niti na stranom jeziku, niti je u procesu objave ili recenziranja u nekom drugom časopisu.
  • Ovim radom se ne vređaju prava intelektualne svojine ili drugo pravo trećih lica.
  • U radu su poštovana prava naučne metodologije u pogledu citiranja tuđih izvora i navoda.
  • Sve internet reference imaju priložene URL adrese.
  • Tekst ispunjava stilske i bibliografske zahteve navedene u Uputstvu autorima, koje se nalaze u odeljku Info.

    Uputstvo za autore je revidirano i primenjuje se od broja 1/2023.
  • Tekst je napisan na latiničkom pismu, u razmaku 1.5; korišćen je font veličine 12pt za osnovni tekst i 10pt za fusnote; za isticanje je korišćen kurziv (italika), a ne podvlačenje. Nije dopuštena hifenacija.
  • Poštovano je uputstvo Kako osigurati anonimnost recenzije (ako je rukopis priložen za rubriku koja podleže recenziji).
  • Datoteka koja sadrži rukopis mora da bude snimljena u Microsoft Word (.doc, .docx) ili .rtf formatu.

Izjava o privatnosti

Vaše ime i adresa e-pošte pod kojima ste se registrovali koristiće se isključivo u okviru ovog servisa i neće biti ustupani bilo kome, ni pod kojim uslovima.