Fokus i područje delovanja

Vojnotehnički glasnik / Military Technical Courier,
ISSN 0042-8469,
e-ISSN 2217-4753,
UDK 623+355/359, 
DOI: 10.5937/VojnotehnickiGlasnik; https://doi.org/10.5937/VojnotehnickiGlasnik,
COBISS.SR-ID 4423938,
COBISS.SR-ID 181287436,
jeste multidisciplinarni naučni časopis.

Vlasnici časopisa su MINISTARSTVO ODBRANE i VOJSKA SRBIJE.

Izdavač i finansijer časopisa je Univerzitet odbrane u Beogradu (Vojna akademija).

Časopis objavljuje naučne i stručne članke iz oblasti osnovnih istraživanja (matematike, računarskih nauka i mehanike) i tehnološkog razvoja (elektronike, telekomunikacija, informacionih tehnologija, mašinstva, materijala i hemijskih tehnologija), kao i tehničke informacije o savremenim sistemima naoružanja i savremenim vojnim tehnologijama.
Programska orijentacija časopisa zasniva se na godišnjoj kategorizaciji časopisa, koju vrši nadležno državno ministarstvo u određenim oblastima, kao i na njegovom indeksiranju u međunarodnim indeksnim bazama.
Časopis prati jedinstvenu intervidovsku tehničku podršku Vojske na principu logističke sistemske podrške, oblasti osnovnih, primenjenih i razvojnih istraživanja, kao i proizvodnju i upotrebu sredstava naoružanja i vojne opreme. Časopis objavljuje i ostala teorijska i praktična dostignuća koja doprinose usavršavanju svih pripadnika srpske, regionalne i međunarodne akademske zajednice, a posebno pripadnika vojski i ministarstava odbrane.

Uređivačka politika Vojnotehničkog glasnika zasniva se na preporukama Odbora za etičnost u izdavaštvu (COPE Core Practices), kao i na najboljim prihvaćenim praksama u naučnom izdavaštvu. Vojnotehnički glasnik je član COPE (Committee on Publication Ethics) od 2. maja 2018. godine.

Detalji o časopisu dostupni su na stranici sajta časopisa O časopisu

Recenzentski postupak

Radi stručnog obrazloženja, svi članci koji odgovaraju tematici časopisa se recenziraju.

Recenzenti su eminentni spoljni stručnjaci iz oblasti iz kojih su i teme radova koji im se šalju na recenziju. Potrebno je da iz tih oblasti recenzenti imaju objavljene radove u poslednje tri godine. Recenzenti ne smeju biti iz iste institucije kao autor, niti to smeju biti autori koji su u skorije vreme objavljivali publikacije zajedno (kao koautori) sa bilo kojim od autora rukopisa.

Pre slanja na recenziju Redakcija proverava da li je sadržaj rukopisa plagijat, korišćenjem servisa iThenticate (CrossRef i CrossCheck).

Časopis primenjuje „dvostruki slepi postupak recenzije“ članaka, koji podrazumeva da autori ne znaju ko su im recenzenti, niti su recenzentima poznati autori. Redakcija dozvoljava i podstiče recenzije i posle objavljivanja članaka radi naknadnog vrednovanja autora i radova.
Redakcija podstiče saradnike i čitaoce da analiziraju i ocenjuju objavljene članke a svoje analize i ocene dostavljaju redakciji.
Članci objavljeni u Vojnotehničkom glasniku mogu se ocenjivati i na stranici časopisa na platformi Publons.

Stručni recenzent pomaže Redakciji u donošenju odluke, a posredstvom kontakata sa autorima, preko Redakcije, može da pomogne i autorima na poboljšavanju teksta rada. Tokom postupka recenzije urednik može da zahteva od autora da dostave dodatne informacije (uključujući i primarne podatke), ako su one potrebne za donošenje suda o naučnom doprinosu rukopisa. Urednik i recenzenti moraju da čuvaju takve informacije kao poverljive i ne smeju ih koristiti za sticanje lične koristi.
Ukoliko izabrani recenzent smatra da nije dovoljno kvalifikovan da izvrši recenziju rukopisa ili je sprečen da završi i dostavi recenziju u dogovorenom roku, treba blagovremeno da obavesti Redakciju.

Svaki rukopis prihvaćen na recenziju mora se tretirati kao poverljiv dokument. Ne sme se pokazivati trećim licima niti diskutovati sa njima, osim kada to odobri Redakcija.
Recenzija treba da bude objektivna. Neprihvatljiva je lična kritika autora. Recenzenti treba jasno da obrazlože svoje stavove i potkrepe ih argumentima. Takođe, treba da identifikuju relevantne postojeće radove koje autor nije citirao. Svaka prethodno javno saopštena tvrdnja ili argument treba da budu propraćeni odgovarajućim citatom. Dužnost recenzenta je da skrene pažnju uredniku na značajna poklapanja ili sličnost rukopisa sa već objavljenim radom, ukoliko o tome ima lična saznanja.

Informacije i ideje do kojih se došlo stručnom recenzijom poverljivog su karaktera i ne smeju se koristiti za sopstvene potrebe. Recenzenti ne bi trebalo da primaju rukopise koji ih dovode u sukob interesa na osnovu konkurencije, zajedničkog rada ili drugih odnosa s bilo kojim autorom, kompanijom ili institucijom.

Radovi klasifikovani kao naučni moraju imati bar dve pozitivne recenzije. Tokom čitavog procesa, recenzenti deluju nezavisno jedni od drugih. Recenzentima nije poznat identitet drugih recenzenata. Ako odluke recenzenata nisu iste (prihvatiti/odbiti), urednik može da traži mišljenje drugih recenzenata.

Uobičajeno vreme za izradu recenzije je 21 dan.

Nakon izvršene recenzije, recenzent donosi jednu od sledećih odluka:

- “Objaviti bez izmena”,
- “Objaviti uz predložene izmene”,
- “Izmeniti i vratiti na recenziju”,
- “Odbiti rukopis”.

Redakcija zatim obaveštava autora o sadržaju recenzije i poziva ga da postupi u skladu sa recenzentovim odlukama.

Redakcija je dužna da obezbedi kontrolu kvaliteta recenzije. U slučaju da autori imaju ozbiljne i osnovane zamerke na račun recenzije, redakcija će proveriti da li je recenzija objektivna i da li zadovoljava akademske standarde. Ako se pojavi sumnja u objektivnost ili kvalitet recenzije, urednik će tražiti mišljenje drugih recenzenata.

Detaljna uputstva o postupanju autora nakon recenzentovih odluka dostupna su na stranici sajta Uputstvo za ASISTENT.

Postupak recenzije obavlja se elektronski, korišćenjem sistema za onlajn uređivanje i publikovanje časopisa ASISTENT. Sistem ASISTENT podržava sve aktivnosti upravljanja uređivanjem, od kreiranja stranice časopisa, preko prijavljivanja rukopisa, praćenja recenzentskog procesa, vođenja administracije i čuvanja evidencije, do donošenja konačnih uredničkih odluka i publikovanja svezaka na sopstvenoj veb stranici.

Redakcija časopisa dužna je da autorima pošalje kopije recenzija ili obrazloženje za odbijanje rada. Kopije recenzija prosleđuju se i u Ministarstvo obrazovanja Republike Srbije, kao i u Ministarstvo obrazovanja Ruske Federacije, na zahtev ministarstva upućen redakciji časopisa.

Sve urađene recenzije arhiviraju se i trajno čuvaju u sistemu za elektronsko uređivanje i publikovanje časopisa ASISTENT.

Redakcija Vojnotehničkog glasnika podstiče recenzente da recenzije verifikuju na svojim personalizovanim stranicama u bazi Publons, u skladu sa uputstvom na stranici sajta: Poziv i uputstvo recenzentima za registraciju u Publons-u.
Recenzentska politika časopisa, koja je verifikovana u Publons-u:
– omogućava javno prikazivanje recenzije (isključivo nakon objavljivanja članka),
– omogućava recenzentima prikazivanje naslova recenziranog članka (isključivo nakon objavljivanja članka),
u skladu sa smernicama Publons-a.

Spisak recenzenata Vojnotehničkog glasnika dostupan je na stranici sajta Spisak recenzenata.

Detalji o etičkom postupanju u procesu izrade i prijema članaka, kao i uređivanja i publikovanja časopisa, dostupni su na stranici sajta Izjava o etičkom postupanju.

Procenat radova koji su odbijeni na osnovu negativne recenzije za poslednjih godinu dana je: 70 %.

Učestalost izdavanja

Prilozi u Vojnotehničkom glasniku se objavljuju okupljeni u brojeve časopisa, kao deo broja časopisa sa sadržajem.

Časopis izlazi tromesečno, prema sledećoj dinamici:
‒ broj 1 (januar‒mart),
‒ broj 2 (april‒jun),
‒ broj 3 (jul‒septembar),
‒ broj 4 (oktobar‒decembar).

Otvoreni pristup

Vojnotehnički glasnik omogućava OTVORENI PRISTUP (OPEN ACCESS) i primenjuje Creative Commons (CC BY) odredbe o autorskim pravima. Ovo je časopis otvorenog tipa što znači da je sav sadržaj besplatno dostupan korisnicima i njihovim ustanovama. Korisnici mogu da čitaju, preuzimaju, kopiraju, distribuiraju, štampaju, pretražuju ili da ulaze u celokupne tekstove članaka, kao i da ih koriste u bilo koje druge zakonski dozvoljene svrhe bez traženja prethodnog odobrenja od izdavača ili autora, što je u skladu s definicijom otvorenog pristupa po BOAI.

Detalji su dostupni na stranici sajta časopisa Autorska prava i politika samoarhiviranja.

Istorija časopisa

Prvi štampani broj Vojnotehničkog glasnika objavljen je 1. 1. 1953. godine, na osnovu naredbe o formiranju i izlaženju, pov. br. 9 načelnika Generalštaba JNA, od 27. 8. 1952. godine, kao i naredbe o formiranju uređivačkog odbora, pov. br. 11. načelnika Generalštaba JNA, od 16. 12. 1952. godine. 

Vojnotehničkom glasniku prethodilo je pet časopisa rodova i službi – “Artiljeriski glasnik”, “Tenkovski glasnik”, “Vojno-inžinjeriski glasnik”, “Glasnik veza Jugoslovenske armije” i “Pozadina i snabdevanje Jugoslovenske armije”. Ovi časopisi izlazili su od 1947. godine do kraja 1952. godine, kada je donesena naredba o izdavanju Vojnotehničkog glasnika.

Vojnotehnički glasnik će se sa posebnim pijetetom sećati i publikacija vojnotehničkog karaktera koje su izlazile u našoj zemlji (Kraljevini Srbiji, Kraljevini SHS, odnosno Kraljevini Jugoslaviji) i pre 1945. godine, a koje predstavljaju temelje srpske vojnotehnološke misli: Artilerisko-inžinjerski glasnik (1905-1906), Artiljeriski glasnik (1926–1932), Pešadisko-artileriski glasnik (1933–1941), Inžinjerijski glasnik (1929–1940), Vazduhoplovni glasnik (1927–1941), Mornarički glasnik (1933–1940). Ovi časopisi su svojim stručnim profilom i kvalitetom nesumnjivo utrli put i današnjem Vojnotehničkom glasniku.

Više o istoriji časopisa možete pronaći na sajtu Vojnotehničkog glasnika, stranica O časopisu.